สช.หนุนเยาวชน เพิ่มทักษะการบริหารจัดการเงินเพื่ออนาคต กับกองทุนการออมแห่งชาติ


2021-10-01 17:42:39
สช.หนุนเยาวชน เพิ่มทักษะการบริหารจัดการเงินเพื่ออนาคต กับกองทุนการออมแห่งชาติ
สช.หนุนเยาวชน เพิ่มทักษะการบริหารจัดการเงินเพื่ออนาคต กับกองทุนการออมแห่งชาติ
( 22 กันยายน 2564 )นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการออม และจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการออมให้สถานศึกษาเอกชน จำนวน 840 แห่ง ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดย นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร จากสถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับมอบนโยบายเพื่อเพื่อประโยชน์แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ และส่งเสริมการออมเพื่ออนาคต ในสถานศึกษาผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ


 
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนทางการเงินในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเอกชน ตลอดจนเป็นอีกช่องทางในการเพิ่มสวัสดิการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ดั่งคำพังเพยที่ว่า "มีสลึง พึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์" ซึ่งเป็นการสอนให้คนไทยรู้จักการออม และการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเองให้เพียงพอ และพอเพียงในการใช้จ่าย ดังนั้น การส่งเสริมการออมในโรงเรียนเอกชน จึงเป็นทั้งการให้การศึกษา การปฏิบัติจริงในการออม ตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนจนถึงวัยเริ่มต้นชีวิตการทำงาน ตลอดจนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สช.


 
ดังนั้น ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการออมในโรงเรียนเอกชน จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ที่มิใช่เป็นเพียงการสะสมเงินเท่านั้น แต่ครูสามารถเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน สอนและชวนให้นักเรียนลงมือออมจริง ๆ เพื่อปลูกฝังวินัยด้านการออมและการวางแผนทางการเงินตั้งแต่วัยเยาว์ โดย สช.จะขับเคลื่อนนโยบายนี้ในระดับสถานศึกษา และมีการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการออมต่อไป ทั้งนี้ การออมกับ กอช. รัฐบาลจะมีเงินสมทบเพิ่มให้กลายเป็นสวัสดิการของทั้งครูและนักเรียน เมื่อมีอายุครบ 60 ปี เงินสะสมและเงินสมทบรวมทั้งดอกผลที่เกิดขึ้น ก็จะเป็นของผู้ออม ทำให้มีบำนาญใช้เพิ่มความมั่นคงและคุณภาพชีวิตได้


 
ขอแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและคุณครูทุกคน ที่จะไปดำเนินการส่งเสริมการออมแก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชน ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความขอบคุณครูเอกชนทุกคน ที่ร่วมกันจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อจัดการศึกษาให้กับลูก ๆ นักเรียน ขอให้เรามาร่วมเรียนรู้เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นนี้ด้วยความหนักแน่น และในระยะเวลาอันใกล้ กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และกลับมาจัดการศึกษาในสภาวะปกติใหม่ในเร็ววัน


 
นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นกองทุนบำนาญพื้นฐานภาคประชาชน ในการดูแลแรงงานนอกระบบให้มีบำนาญ โดยเริ่มเป็นสมาชิกได้ ตั้งแต่วัยเรียนอายุ 15 ปี จนเริ่มเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ 60 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินในอนาคต การวางแผนทางการเงิน เป็นสิ่งสำคัญที่เยาวชนควรได้รับความรู้เป็นพื้นฐานของการบริหารเงิน ให้รู้จักใช้เงินอย่างรู้คุณค่า สอดคล้องกับหนึ่งในวิชาเรียนการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการบริหารเงินต่อยอดเงินออมให้งอกเงย มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อย โดยการออมเงินกับ กอช. เริ่มต้นออมเพียง 50 บาทต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี ได้เงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุของสมาชิก
อายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมสะสมสูงสุด 600 บาทต่อปี
อายุ >30 - 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมสะสมสูงสุด 960 บาทต่อปี
อายุ >50 - 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมสะสมสูงสุด 1,200 บาทต่อปี


 
ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่การทำงานในระบบ สิทธิ์การเป็นสมาชิกยังคงอยู่ สามารถส่งเงินออมกับ กอช. ได้ แต่ไม่ได้รับเงินสมทบ โดยเงินที่ออมต่อ กอช. จะนำไปบริหารให้เกิดผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และเงินออมของสมาชิกสามารถนำเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีประจำปี เมื่ออายุครบ 60 ปี สมาชิกจะได้รับเงินจาก กอช. สองรูปแบบ เงินออมขณะกำลังศึกษาจะได้เป็นบำนาญรายเดือน เงินออมที่ออมขณะเข้าในระบบการทำงานจะได้รับเป็นเงินก้อน โดยการบูรณาการความร่วมมือของ 2 หน่วยงานในครั้งนี้ ถือเป็นการเติมเต็มความร่วมมือในการส่งเสริมการออมในกลุ่มเยาวชนที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สช. ต่อเนื่องจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อส่งเสริมให้ยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มทักษะชีวิต การมีระยะเวลาการออมนานด้วยเงินจำนวนน้อย ๆ ค่อยเป็นค่อยไป ก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เมื่อเข้าสู่วัยทำงานก็สามารถบริหารเงินในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม เพื่ออนาคตความมั่นคงทางการเงินที่ดีของตัวเอง
ข่าวอื่นๆ

อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง