"จตุพร"ย้ำนโยบาย “ทส. หนึ่งเดียว” ขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนววิถีใหม่


2021-09-30 11:09:43
"จตุพร"ย้ำนโยบาย “ทส. หนึ่งเดียว” ขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนววิถีใหม่
"จตุพร"ย้ำนโยบาย “ทส. หนึ่งเดียว” ขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนววิถีใหม่
(21 กันยายน 2564) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจประเด็นสำคัญภายใต้แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมมากกว่า 500 คน
 


ทั้งนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกหน่วยงาน ทำความเข้าใจในแผนฯ อย่างถ่องแท้ ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงตามบริบทของแต่ละพื้นที่ พร้อมแนะถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อประชาชน โดยให้ยึดหลัก “One Vision One Team” มุ่งสู่วิสัยทัศน์ "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ด้วยการบูรณาการทำงานเป็นทีมเดียวกัน ตามนโยบาย "ทส. หนึ่งเดียว" ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร H A P P Y “ชีวิตที่มีความสุขทุกภาคส่วน” ทั้งความสุขของผู้ปฏิบัติงานและความสุขของพี่น้องประชาชน ตลอดจนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีธรรมาภิบาลควบคู่กับการรับแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 มาสืบสาน รักษา และต่อยอด ร่วมกับนโยบายรัฐบาล และนโยบายของ รมว.ทส.


 
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจประเด็นสำคัญภายใต้แผนแม่บทฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2564 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานสังกัด ทส. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเด็นสำคัญภายใต้แผนดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และร่วมกันขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายต่อไป โดยมีหัวข้อการบรรยาย อาทิ ระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม (System of Environmental Economics Accounting : SEEA) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index – EPI) โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) แผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนระดับภาค แผนพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนา บุคลากรภาครัฐ และหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรและการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้นข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ