สทนช.เดินหน้ากำหนดแผนพัฒนาทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม เพื่อประโยชน์ในการชะลอน้ำหลาก เก็บไว้ใช้ผลิตน้ำประปา


2021-09-14 17:12:57
สทนช.เดินหน้ากำหนดแผนพัฒนาทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม เพื่อประโยชน์ในการชะลอน้ำหลาก เก็บไว้ใช้ผลิตน้ำประปา
สทนช.เดินหน้ากำหนดแผนพัฒนาทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม เพื่อประโยชน์ในการชะลอน้ำหลาก เก็บไว้ใช้ผลิตน้ำประปา
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโครงการทุ่งหิน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยเน้นย้ำให้ สทนช. ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และเกิดประโยขน์สูงสุด ซึ่ง สทนช.จะมีการพิจารณาความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทุ่งหินเป็นแหล่งรองรับน้ำหลาก เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมในบริเวณใกล้เคียง มาใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในช่วงแล้ง ซึ่งประเด็นที่ สทนช.ให้ความสำคัญคือ เรื่องของคุณภาพน้ำที่เก็บกัก ระดับความลึกของการขุดพื้นที่รับน้ำเพื่อไม่ให้ความเค็มกระทบต่อการผลิตน้ำประปาในอนาคต ซึ่งในการลงพื้นที่ทุ่งหินเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี อาทิ ผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กรมชลประทาน กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งการขอใช้พื้นที่ป่า แผนการปลูกป่าทดแทน แผนบริหารจัดการน้ำที่ชัดเจน โดยเฉพาะปริมาณน้ำต้นทุน และคุณภาพน้ำให้เหมาะสมในการนำไปผลิตน้ำประปา เป็นต้น


 
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า สำหรับแผนหลักการพัฒนาแก้มลิงทุ่งหินซึ่งทางจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกัน ซี่งมีแผนดำเนินการในปีงบประมาณปี 2566–2568 ประกอบด้วย 7 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การขุดลอกแก้มลิงทุ่งหินเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าชายเลนและมีแผนปลูกป่าทดแทนแล้ว ส่วนพื้นที่ป่าไม้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมป่าไม้ 2.การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำจากคลองประดู่เข้าแก้มลิงทุ่งหินพร้อมขุดลอก 3.การปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทน พื้นที่ 17,500 ไร่ 4.การก่อสร้างโรงกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาพร้อมท่อส่งน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง 5.การปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าแก้มลิงทุ่งหิน ความยาวรวม 13.8 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง 1)เพชรเกษม-ทางข้ามทางรถไฟ 2)ทางข้ามทางรถไฟ-แก้มลิงทุ่งหิน และ 3)แก้มลิงทุ่งหิน-ทช สส.2021 (กิโลเมตร7+800) 6.งานศึกษาออกแบบภูมิทัศน์ ซึ่งได้มีการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามแล้ว อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบฯ ปี’66 และ 7.การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการแก้มลิงทุ่งหิน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งจะทำให้การพัฒนาแก้มลิงแห่งนี้ได้รับประโยชน์ทั้งในเชิงบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแผนแม่บทน้ำ และแหล่งสันทนาการระดับท้องถิ่น


 
“เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ทุ่งหินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนหลัก คาดว่าจะสามารถกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ 14 ล้าน ลบ.ม. บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม อ.เขาย้อยและอ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 5,200 ไร่ ขณะเดียวกันประชาชนพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลอง มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ 28,000 ครัวเรือน และรองรับความต้องการใช้น้ำประปาประมาณ 9 ล้าน ลบ.ม./ปี สร้างเสถียรภาพในการใช้น้ำ มีแหล่งน้ำของจังหวัด ลดการพึ่งพาการรับน้ำจากประปาข้างเคียง และลดผลกระทบกรณีน้ำแหล่งอื่นหยุดชะงัก รองรับการขยายตัวของจังหวัด ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มศักยภาพการเกษตรและประมง รวมทั้งสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย” ดร.สมเกียรติ กล่าว
 


อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการแก้มลิงทุ่งหินแม้ว่าจะสอดคล้องกับผลศึกษาโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากอยู่ในแผนการพัฒนาแหล่งน้ำที่สร้างความมั่นคงน้ำอุปโภคบริโภค ขณะเดียวกัน ยังช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ด้วย ดังนั้น เพื่อให้แผนงานโครงการในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณการลงทุนรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาด้านน้ำทั้งเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค น้ำท่วม น้ำแล้ง รวมถึงปัญหาด้านคุณภาพน้ำในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง สทนช.จะมีการวิเคราะห์ ติดตามแผนงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อนำเสนอความก้าวหน้ารายงานรองนายกรัฐมนตรี และที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยเร็วต่อไป
ข่าวอื่นๆ

อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา ณ จ. น่าน
กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา ณ จ. น่าน
พม. เปิดตัวUD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง
พม. เปิดตัวUD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง
อธิบดี “น้ำบาดาล” ลงพื้นที่ ซาวเสียงชาวบ้านด่านทับตะโก จ.ราชบุรี เตรียมหาน้ำกินน้ำใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง
อธิบดี “น้ำบาดาล” ลงพื้นที่ ซาวเสียงชาวบ้านด่านทับตะโก จ.ราชบุรี เตรียมหาน้ำกินน้ำใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง