กางแผนภาครัฐรับมือวิกฤตขยะ


2021-05-05 11:16:06
กางแผนภาครัฐรับมือวิกฤตขยะ
กางแผนภาครัฐรับมือวิกฤตขยะ
ปัญหาขยะเป็นเรื่องที่ทุกคนซึ่งสนใจด้านสิ่งแวดล้อมต่างตระหนักว่าต้องอาศัยความร่วมมือในการจัดการจากทุกภาคส่วนตั้งแต่จุดเล็ก ๆ ที่แต่ละคนสามารถลงมือปฏิบัติได้ทันที เช่น การเลิกหรือเลี่ยงใช้ถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไปจนถึงการจัดการเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นบทบาทของภาครัฐ ในการกำหนดทิศทาง แนวทางในการจัดการปัญหานี้ร่วมกัน
 
ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะพลาสติกโดยได้จัดทำแผนขั้นตอนดำเนินการหรือโรดแมปการจัดการขยะบางประเภทและพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ขึ้น เพื่อลดการใช้ในหลายรายการ โดยที่ผ่านมาได้ลดและเลิกใช้ พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Cap Seal) เริ่มยกเลิกเมื่อวันที่ 1 เม.ย. พ.ศ.2564 ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสารอ็อกโซ่ (Oxo) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ผลิตถุงพลาสติกชนิดบาง พลาสติกชนิดนี้แตกสลายด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันกลายเป็นเส้นใยเป็นชิ้นพลาสติกเล็กๆ ซึ่งจะกลายเป็นสารเคมีอันตราย เป็นโลหะหนักอื่นๆ ไปสะสมใน ดิน ทะเล หรือสะสมเข้าไปอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต และไมโครบีด (Microbead) หรือเม็ดบีดส์ หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ เม็ดสครับ ซึ่งมักจะถูกเติมลงไปในโฟมล้างหน้า ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน ฯลฯ เลิกใช้ ไปแล้วเมื่อปี 2562 และกำลังจะประกาศลดและเลิกใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบางที่ใช้ครั้งเดียว และหลอดพลาสติก ให้ได้ภายในปี 2565
 
นอกจากนี้ ยังได้วางเป้าหมายในการรีไซเคิลขยะพลาสติกให้ได้มากที่สุด ภายในปี 2569 โดยวางมาตรการลดการเลิกขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ลดจากแหล่งกำเนิดไปพร้อมๆ กับสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลด เลิกใช้พลาสติกในขั้นตอนการบริโภคซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงวางมาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกภาคส่วน เร่งออกกฎหมาย การจัดทำฐานข้อมูลขยะพลาสติกของประเทศเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการทำงานในอนาคต
 
ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ได้เดินหน้าเรื่องนี้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสมาคมผู้ค้าปลีกไทย จัดโครงการ “Everyday Say No to Plastic Bags” ตั้งเป้าลดถุงพลาสติกจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อลง 9,000 ล้านใบ โดยดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ทส. ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ในการริเริ่ม สร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้นแบบ 1 จังหวัด 1 อปท.ต้นแบบ เพื่อรณรงค์มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือตั้งแต่บ้านเรือน ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นแบบอย่าง ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้กับประชาชนในระดับจังหวัด สนับสนุนงบประมาณโครงการในการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น โรงงานคัดแยกขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เตาเผาขยะมูลฝอย รวมถึงออกมาตรการต่าง ๆ ที่สร้างแรงจูงใจ ให้เกิดการร่วมมือจากประชาชน โดย ทส. อยู่ในระหว่างการหารือกับกระทรวงการคลัง ด้านมาตรการทางภาษี เพื่อส่งเสริมเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการก่อขยะพลาสติก อันจะเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
 
ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอในการจัดการปัญหาขยะจากทุกภาคส่วน เช่น ข้อเสนอให้ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานรองรับการบริหารจัดการขยะ และจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะแบบคัดแยกที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร ดังเช่นประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ตั้งแต่การจัดเก็บ คัดแยก และนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ผลักดันให้ภาคธุรกิจผลิตสินค้าที่เอื้อต่อการรีไซเคิล และมีส่วนรับผิดชอบจัดการซากสินค้าเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน ฯลฯ
 
ปัญหาขยะนับเป็นวาระแห่งชาติ ที่ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตื่นตัวแล้ว โดยเห็นได้จากเสียงตอบรับด้านความร่วมมือในเรื่องลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปจากผู้ที่มาจับจ่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า ซึ่งส่วนใหญ่ต่างเตรียมถุงผ้าหรือถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำเพื่อใส่สิ่งของที่ซื้อมาจากบ้านมากขึ้น และหวังอย่างยิ่งว่าความร่วมมือด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะจะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้จนเป็นเรื่องปกติจากทุกครัวเรือนในอนาคตอันใกล้นี้


ข้อมูลจาก https://www.deqp.go.th/new
ภาพจาก pixabay


ข่าวอื่นๆ

สุดล้ำ! Banpu NEXT e- PromptMoveโซลูชันด้านพลังงานสะอาดมาพัฒนาเป็นต้นแบบ  ชุดเครื่องผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริดจาก ‘บ้านปู เน็กซ์’
สุดล้ำ! Banpu NEXT e- PromptMoveโซลูชันด้านพลังงานสะอาดมาพัฒนาเป็นต้นแบบ ชุดเครื่องผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริดจาก ‘บ้านปู เน็กซ์’
พบแมงกะพรุนกล่อง มีหนวด 1 เส้นจากแต่ละมุม ที่ระดับความลึกประมาณ 5 เมตร ด้านหน้าโรงแรมบริเวณหาดกะตะ
พบแมงกะพรุนกล่อง มีหนวด 1 เส้นจากแต่ละมุม ที่ระดับความลึกประมาณ 5 เมตร ด้านหน้าโรงแรมบริเวณหาดกะตะ
การพัฒนาเอนไซม์เบนโซฟีโนนซินเทสจากเปลือกมังคุดเพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
การพัฒนาเอนไซม์เบนโซฟีโนนซินเทสจากเปลือกมังคุดเพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
การศึกษาชั้นบรรยากาศของโลกยุคโบราณ อาจช่วยให้ค้นหาเบาะแสของสิ่งมีชีวิตนอกโลก
การศึกษาชั้นบรรยากาศของโลกยุคโบราณ อาจช่วยให้ค้นหาเบาะแสของสิ่งมีชีวิตนอกโลก