กรมทะเล ชวนปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิต


2021-10-18 17:06:19
กรมทะเล ชวนปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิต
กรมทะเล ชวนปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิต
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันสารเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส และมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และมีเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 20 - 25 ภายในปี พ.ศ. 2573 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์โลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งการลดก๊าซเรือนกระจกที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่ง คือ การปลูกป่าชายเลนเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลทรัพยากรป่าชายเลนได้ออกระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนสำหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 พร้อมนี้ได้จัดทำคู่มือการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต และกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการปลูกป่าชายเลนกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้การดำเนินงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต เกิดประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลทุกมิติ และบรรลุเป้าหมายของทุกฝ่ายต่อไป


กรม ทช. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลทรัพยากรป่าชายเลน ได้ออกระเบียบกรม ทช. ว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนสำหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมนี้ได้จัดทำคู่มือการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต และกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการปลูกป่าชายเลนกับกรม ทช. เพื่อให้การดำเนินงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต เกิดประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลทุกมิติ และบรรลุเป้าหมายของทุกฝ่ายต่อไป


ข่าวอื่นๆ

สุดล้ำ! Banpu NEXT e- PromptMoveโซลูชันด้านพลังงานสะอาดมาพัฒนาเป็นต้นแบบ  ชุดเครื่องผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริดจาก ‘บ้านปู เน็กซ์’
สุดล้ำ! Banpu NEXT e- PromptMoveโซลูชันด้านพลังงานสะอาดมาพัฒนาเป็นต้นแบบ ชุดเครื่องผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริดจาก ‘บ้านปู เน็กซ์’
พบแมงกะพรุนกล่อง มีหนวด 1 เส้นจากแต่ละมุม ที่ระดับความลึกประมาณ 5 เมตร ด้านหน้าโรงแรมบริเวณหาดกะตะ
พบแมงกะพรุนกล่อง มีหนวด 1 เส้นจากแต่ละมุม ที่ระดับความลึกประมาณ 5 เมตร ด้านหน้าโรงแรมบริเวณหาดกะตะ
การพัฒนาเอนไซม์เบนโซฟีโนนซินเทสจากเปลือกมังคุดเพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
การพัฒนาเอนไซม์เบนโซฟีโนนซินเทสจากเปลือกมังคุดเพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
การศึกษาชั้นบรรยากาศของโลกยุคโบราณ อาจช่วยให้ค้นหาเบาะแสของสิ่งมีชีวิตนอกโลก
การศึกษาชั้นบรรยากาศของโลกยุคโบราณ อาจช่วยให้ค้นหาเบาะแสของสิ่งมีชีวิตนอกโลก