ทส. เตรียมแผนเฉพาะกิจแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละอองปี65 ชูแนวคิด "1 สื่อสาร 5 ป้องกัน 3 เผชิญเหตุ"


2021-10-15 11:29:33
ทส. เตรียมแผนเฉพาะกิจแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละอองปี65 ชูแนวคิด "1 สื่อสาร 5 ป้องกัน 3 เผชิญเหตุ"
ทส. เตรียมแผนเฉพาะกิจแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละอองปี65 ชูแนวคิด "1 สื่อสาร 5 ป้องกัน 3 เผชิญเหตุ"
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ video conference (6 ตุลาคม 2564)


 
โดยที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณา (ร่าง) แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 บนรากฐาน "ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา" เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดยเฉพาะในช่วงเกิดสถานการณ์ เพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดและปริมาณฝุ่นละอองไม่ให้สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อประชาชน ภายใต้แนวคิด "1 สื่อสาร 5 ป้องกัน 3 เผชิญเหตุ" เน้นย้ำมาตรการที่สามารถทำได้จริง ทันต่อสถานการณ์ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์วิกฤติให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมอบหมายกรมควบคุมมลพิษ นำข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ มาปรับแก้ไขให้สมบูรณ์เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไปทั้งนี้ “1 สื่อสาร” หมายถึง การสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองล่วงหน้า “5 ป้องกัน” หมายถึง การจัดทำแผนแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองบรรจุในแผนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด (ปภ.) การชิงเก็บ ลดเผา โดยใช้แอพพลิเคชั่นลงทะเบียนบริหารจัดการเชื้อเพลิง การเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ภายใต้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครและจิตอาสาระดับตำบล การสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกเพื่อลดปัญหา pm 2.5 และ “3 เผชิญเหตุ” หมายถึง การเพิ่มความเข้มงวดทั้งการตรวจจับรถควันดำและการควบคุมไฟป่า การสนับสนุนให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการหรืออาสาสมัครสนับสนุนการดับไฟป่า และการกำหนดตัวชี้วัดร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และขยายหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนภายใต้กรอบคณะกรรมการชายแดนข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ