สุดว้าว ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ภายใน 3 นาที


2021-10-25 08:59:38
สุดว้าว ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ภายใน 3 นาที
สุดว้าว ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ภายใน 3 นาที
สุดว้าว!  มาไวเคลมไว ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร จากเดิม 5 วันทำการ เหลือ 3 นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทำการปรับลดเอกสารและลดระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้โดยต่อเนื่อง โดย 1) การลดเอกสารหลักฐานที่ไม่จำเป็น ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดำเนินกิจการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือมอบอำนาจ 2) การปรับขั้นตอนและ    ลดระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาต ฯ โดยผู้ประกอบการที่มีผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารผ่านตามหลักเกณฑ์ GMP แล้ว สามารถขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ด้วยการชำระเงินค่าคำขอและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด และรับใบอนุญาตผลิตอาหารได้ภายใน 3 นาที โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใด ซึ่งจากเดิม ใช้เวลา 5 วันทำการ สามารถดำเนินการได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือกองอาหาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 325 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งนี้ การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ทั้งการยื่นหลักฐานเป็นเอกสารให้  ผู้อนุญาตพิจารณา หรือสามารถยื่นคำขอผ่านระบบ e -submission ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2590 7320 หรือ 0 2590 7033 รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด


ข่าวอื่นๆ

เบาหวาน เบาได้เบา
เบาหวาน เบาได้เบา
แพทย์ชวน ลดเค็ม ดูแลไตให้แข็งแรง
แพทย์ชวน ลดเค็ม ดูแลไตให้แข็งแรง
แพทย์แนะกินทุเรียนให้ได้ประโยชน์  ไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ 2 เม็ด
แพทย์แนะกินทุเรียนให้ได้ประโยชน์ ไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ 2 เม็ด
แพทย์ ชูสถิติพระอาพาธเบาหวานพุ่ง แนะญาติโยมช่วยดูแลภัตตาหารลดเสี่ยงได้
แพทย์ ชูสถิติพระอาพาธเบาหวานพุ่ง แนะญาติโยมช่วยดูแลภัตตาหารลดเสี่ยงได้