มรภ. “เชียงใหม่ - เลย -นครราชสีมา - สุราษฎร์ฯ” ติดอันดับโลกจากตัวชี้วัด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของสหประชาชาติ


2021-10-14 14:30:30
มรภ. “เชียงใหม่ - เลย -นครราชสีมา - สุราษฎร์ฯ” ติดอันดับโลกจากตัวชี้วัด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของสหประชาชาติ
มรภ. “เชียงใหม่ - เลย -นครราชสีมา - สุราษฎร์ฯ” ติดอันดับโลกจากตัวชี้วัด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของสหประชาชาติ
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า มีข่าวดีของประเทศไทยด้านการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เมื่อผลของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกใน THE (Times Higher Education) Impact Rankings 2021 ที่ใช้วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ(UN) ปรากฎว่ามหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 4 แห่ง ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับโลก คือ มรภ.เชียงใหม่ มรภ.เลย มรภ.นครราชสีมา และ มรภ.สุราษฎร์ธานี ที่สำคัญ Ranking ของมหาวิทยาลัยถือเป็นดัชนีชี้วัดประเทศที่ช่วยให้เกิดการตัดสินใจลงทุนจากต่างประเทศ

 

รมว.อว. กล่าวต่อว่า โดย มรภ.เชียงใหม่ อยู่อันดับที่ 801-1,000 มีความโดดเด่นด้าน SDG 8 คืองานที่มีค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ SDG 7 คือ พลังงานสะอาดและการเข้าถึง SDG 4 คือ คุณภาพทางการศึกษา ขณะที่ มรภ.เลย อยู่อันดับที่ 1001+ มีความโดดเด่นด้าน SDG 4 คือ คุณภาพทางการศึกษา SDG 5 คือ ความเท่าเทียมทางเพศ และ SDG 1 คือ การขจัดความยากจน ส่วน มรภ.นครราชสีมา อยู่อันดับที่ 1001+ มีความโดดเด่นด้าน SDG 4 คือ คุณภาพทางการศึกษา SDG 15 คือ ระบบนิเวศทางบก และ SDG 1 คือ การขจัดความยากจน และ มรภ.สุราษฎร์ธานี อยู่อันดับที่ 1001+ มีความโดดเด่นด้าน SDG 1 การขจัดความยากจน SDG 16 คือ สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง และ SDG 4 คือ คุณภาพทางการศึกษา
 
ดร.เอนก กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 มรภ. ที่ติดอันดับ impact ranking จะเน้นการดำเนินงานด้าน SDG 4 คือ คุณภาพทางการศึกษาทุกแห่ง รองลงมาคือการแก้ปัญหาความยากจน SDG 1 คือ การขจัดความยากจน โดย มรภ. เชียงใหม่ มีอันดับสูงที่สุดในประเทศไทยในกลุ่ม มรภ. ก็เน้นเรื่องของ SDG 8 คืองานที่มีค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

“ผลของการจัดอันดับในปีนี้ชี้ให้เห็นชัดว่า มหาวิทยาลัยของไทยจำนวนมากได้สร้างกำลังคน วิจัยเพื่อผลิตผลงานวิชาการ รวมทั้งการรับใช้สังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก และตอบโจทย์ของประเทศ ประชาชน ท้องถิ่น ไปด้วยกัน ที่สำคัญการพัฒนามหาวิทยาลัยตามความศักยภาพและเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยนั้นๆ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University ของ อว. ที่ต้องการยกระดับมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญ ทั้งในเรื่องของการสร้างและพัฒนากำลังคน สร้างงานวิจัย การบริการวิชาการและรับใช้สังคม อันจะนำไปสู่ทั้งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและการตอบโจทย์ประเทศโดยยึดเป้าหมายของประเทศเป็นตัวตั้ง” รมว.อว. กล่าวในตอนท้าย


ข่าวอื่นๆ

อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง