ดร.สมเกียรติ เปิดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “จะสร้างประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างไร”


2021-10-01 14:16:32
ดร.สมเกียรติ เปิดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “จะสร้างประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างไร”
ดร.สมเกียรติ เปิดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “จะสร้างประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างไร”
 (23 ก.ย.64) เวลา 8.30 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “จะสร้างประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างไร” Knowledge Sharing Programme 2021 “How to Contribute to the Organization” โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงาน กองการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยาเขตรังสิต) จังหวัดปทุมธานี และประชุมผ่านระบบออนไลน์กว่า 30 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ


 
 โดยเลขาธิการ สทนช.ได้เน้นย้ำถึงเป็นผู้เสนอแนะนโยบาย บทบาทท่าทีของประเทศไทยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้แทนของกองการต่างประเทศทุกคน ต้องทำหน้าที่เป็นเสมือน Water Diplomacy นักการทูตด้านน้ำ ซึ่งต้องมีการเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ และเตรียมตนเองให้พร้อมเป็น Water Diplomacy โดยเริ่มจาก
(1) เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ สทนช. และ
(2) เข้าใจกฎระเบียบ กลไก ที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการทำงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้ใช้น้ำ
(3) เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายระหว่างประเทศของไทย และกระแสโลก


 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามกรอบ SDG ของสหประชาชาติ เพื่อให้รู้และเข้าใจในการมีปฏิสัมพันธ์กับต่างชาติสิ่งเหล่านี้ประกอบกันเป็น กระบวนการคิด ซึ่งอยู่บนพื้นฐานประโยชน์ของหน่วยงานของประเทศเป็นสำคัญ (4) และสุดท้ายคือความสามารถด้านภาษา เพื่อมุ่งสู่การเป็นSmart Officer เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมการเจรจา การประชุมเวทีนานาชาติ ในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้อย่างสมศักดิ์ศรี ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 โดยการน้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ทั้งตัวเรา ครอบครัว สังคม องค์กร และประเทศชาติต่อไป
 


ข่าวอื่นๆ

สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู