ทส. เร่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อแก้ไขผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม


2021-09-29 15:22:26
ทส. เร่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อแก้ไขผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
ทส. เร่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อแก้ไขผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
(20 กันยายน 2564) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อจัดทำข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสถานภาพและแผนมาตรการในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม สำหรับรายงานในระบบ IAICRS โดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะทำงานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดึงนักวิชาการอิสระ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมรักษ์ทะเลไทย เข้าร่วมในคณะทำงาน พร้อมเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม พ.ศ.2566-2570 ทั้งนี้ ได้แนะให้แผนปฏิบัติการฯ ต้องครอบคลุมทุกมิติ มุ่งสร้างความสมดุลและความยั่งยืนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลไทย เพื่อให้ “สัตว์อยู่ได้ พี่น้องชาวประมงอยู่ได้”
 


ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามกฎระเบียบว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (Marine Mamal Protection Act : MMPA) โดยการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ส่งออกสินค้าประมงต่างประเทศ (List of Foreign Fisheries : LOFF) และส่งรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบ IAICRS (International Affairs Information Capture and Reporting System) ตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนำเข้าสำหรับให้สหรัฐอเมริกานำไปเป็นข้อมูลในการประเมินเปรียบเทียบผลรับรองมาตรฐาน
ข่าวอื่นๆ

วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
วราวุธ เข้าวินtop5 รัฐมนตรีเด่น ปี 63 เดินหน้า ลุยงานต่อ แบบ non-stopลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดยุทธการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
รมว.วราวุธ ควง ปลัดฯจตุพร ทำงานไม่หยุดปีใหม่ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุน โคราชจีโอพาร์คสู่การเป็นจีโอพาร์คโลก ตรวจเยี่ยมบริการ ปชช.
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงทรัพย์ฯ