อว.เปิดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAYครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564


2021-06-14 16:53:16
อว.เปิดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAYครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564
อว.เปิดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAYครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ ศาสตราจารย์ และ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว(6 มิถุนายน 2564)
 

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน : แบ่งปันประสบการณ์ ประสานความร่วมมือ" โดยเป็นการจัดงานแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษเพื่อนำเสนอมุมมองของ CWIE ในระดับประเทศและระดับสากล โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน CWIE ในประเทศและต่างประเทศ การเสวนาจากผู้ผลิต ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต CWIE รวมทั้งการประกาศรางวัลผลงาน สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศ แก่องค์กร และบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้าน CWIE ประจำปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564 ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะสะท้อนภาพความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับ การดำเนินงาน CWIE ในมิติและมุมมองที่แตกต่างกันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา CWIE ของประเทศให้ต่อเนื่อง ก้าวหน้าและยั่งยืน
 
รมว.อว. กล่าวตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันนี้เราพูดถึงเรื่องต่างๆ ที่ชี้ให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยต้องไปสู่การปฏิบัติ มิเช่นนั้นมหาวิทยาลัยอาจจะต้องเลิกไป มหาวิทยาลัยจะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะความรู้สามารถหาจากที่ไดก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องหาจากห้องเรียนเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญคือ การที่นักศึกษาได้เข้าสู่การปฏิบัติ ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ และนำการปฏิบัตินั้นมาเติมด้วยทฤษฎี หัวใจของอุดมศึกษาต่อจากนี้จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติ อุดมศึกษาหรือการศึกษาทั้งหลายจะต้องไม่ห่างเหินจากการปฏิบัติ


 
“ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้าน CWIE สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ที่ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจาปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งทุกผลงานเกิดจากความทุ่มเทพลังกายและพลังใจ จึงเป็นเกียรติประวัติและเป็นที่ประจักษ์ว่า การจัดการศึกษาแบบ CWIE คือการจัดการศึกษาที่ทุกคนมีส่วนร่วมและตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และขออวยพรให้การทำงานนี้ได้ผลที่มากขึ้น เป็นเลิศขึ้นอีกต่อไป” ดร.เอนก กล่าวในตอนท้าย
 
ข่าวอื่นๆ

อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง