GISTDA จับมือ IPPD ใช้ Big Data จัดทำนโยบายให้ประเทศ


2021-01-14 19:49:42
GISTDA จับมือ IPPD ใช้ Big Data จัดทำนโยบายให้ประเทศ
GISTDA จับมือ IPPD ใช้ Big Data จัดทำนโยบายให้ประเทศ
          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ​ (องค์กรมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) ภายใต้กำกับมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะร่วมกัน ณ สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ชั้น 29 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

          GISTDA มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และมีความมุ่งหวังที่จะทำให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น เช่นเดียวกันกับ IPPD ที่มีการทำงานในการเป็นห้องปฏิบัติการทางนโยบาย (policy lab) ของประเทศที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป้าหมายของการพัฒนา โดยใช้ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมถึงความเห็นของประชาชนในการออกแบบนโยบาย

          ด้วยเป้าหมายที่มีร่วมกัน ทั้งสององค์กรจึงได้สร้างความร่วมมือในการนำข้อมูลที่ได้รับจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาศึกษาวิเคราะห์และออกแบบเป็นนโยบายที่เหมาะสมแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย​ โดยก่อนหน้าการจัดทำข้อตกลงกันอย่างเป็นทางการ ได้มีการร่วมมือกันพัฒนาแผนที่วิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร ที่นำเอาข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ประชากร สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม สุขภาพ การศึกษา และอื่น ๆ ไว้ในเครื่องมือเดียวกัน อำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างชุดข้อมูล และช่วงเวลาได้

          ในอนาคตอันใกล้นี้ ยังได้มีแผนร่วมกันในการนำข้อมูลเชิงประจักษ์ มาใช้ในการวิเคราะห์นโยบายด้านต่าง ๆ ของประเทศ โดยเน้นเรื่องความอยู่ดีมีสุข (well-being) ความสามารถในการปรับตัวรับมือ (resilience) และความพร้อมสำหรับอนาคต (future-readiness) ผู้สนใจสามารถติดตามผลงานและความร่วมมือของทั้งสององค์กรได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ www.ippd.or.th และ https://gistda.or.th/main/


ข่าวอื่นๆ

อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
อว.ประกาศความสำเร็จปี 2563 “ไทยทำได้” นวัตกรรมเด่นวัคซีนโควิด – พัฒนาเทคโนฯ อวกาศ
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อว. นำความรู้ด้าน วทน. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง