กระทรวงเกษตรฯ จัดเวทีระดมสมองจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารไทย


2021-04-12 12:38:45
กระทรวงเกษตรฯ จัดเวทีระดมสมองจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารไทย
กระทรวงเกษตรฯ จัดเวทีระดมสมองจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารไทย
กระทรวงเกษตรฯ จัดเวทีระดมสมองจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารของไทย เพื่อจัดทำเป็นท่าทีประเทศไทยในการประชุม UN Food System Summit และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน 5 Action Tracks
        นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมในหัวข้อเวทีสานใจ สานพลังภาคี ว่าด้วยเรื่อง “ความมั่นคงทางอาหาร และระบบอาหารที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกรอบและแนวทาง การขับเคลื่อนด้านความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต ซึ่งมีสาระสำคัญในการดำเนินการในระดับนโยบาย เช่น การบัญญัติ “สิทธิในอาหาร” ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การกำหนดเป้าหมายร่วม เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมและสามารถจัดการปัญหาเพื่อ “ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต” ได้ โดยกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การผลักดันให้เกิดการดำเนินการของกลไกที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อการขับเคลื่อนกฎหมายดังกล่าว และกำหนดมาตรการรองรับด้านนโยบาย เช่น มาตรการทางภาษี มาตรการทางการเงิน นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างองค์ความรู้และระบบรองรับการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความพร้อมด้านองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาระบบอาหารให้พร้อมรับภาวะวิกฤต เช่น การผลิตอาหาร การสำรองอาหาร การบริหารจัดการตลาดและการค้า การพัฒนาระบบการกระจายอาหารอย่างทั่วถึงสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น


        อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความประสงค์ต่อสหประชาชาติที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit 2021: UNFSS 2021) โดยจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจากทั่วโลก ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2564 และการประชุมระดับผู้นำประเทศและนายกรัฐมนตรี ในเดือนกันยายน 2564 นี้ เพื่อเรียกร้องให้ผู้นำประเทศ และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอาหารจากทั่วโลก เร่งหารือและจัดทำนโยบายแผนงานการปฏิรูประบบอาหารและการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยให้มีการรวบรวมข้อเสนอจากผู้ที่มีบทบาทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการผลิตอาหารและการเกษตรของแต่ละประเทศ เพื่อนำไปเสนอในเวทีสหประชาชาติต่อไป


        ทั้งนี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งให้นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำรงตำแหน่ง National Dialogue Convener โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ การขับเคลื่อนระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารประเทศไทย เพื่อจัดทำเป็นท่าทีประเทศไทยในการประชุม UN Food System Summit และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน 5 Action Tracks ซึ่งจะมีกรอบการดำเนินการ 5 ด้าน (Action Tracks) ประกอบด้วย 1) การเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 2) การปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภคเพื่อความยั่งยืน 3) การส่งเสริมระบบการผลิตที่เพียงพอและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4) การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่เสมอภาคและกระจายความเท่าเทียม และ 5) การสร้างความยืดหยุ่นปรับตัวได้ในทุกวิกฤตเพื่อลดผลกระทบในด้านต่าง ๆ


         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนจะดำเนินการจัดเวทีพูดคุยสาธารณะ (National Dialogues) เกี่ยวกับแผนงานและแนวทางในการปรับเปลี่ยนการจัดการระบบอาหารและเกษตรไปสู่ความยั่งยืน ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2564 โดยหารือและรวบรวมข้อเสนอจากทุกภาคส่วน ผู้ที่มีบทบาท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคเกษตรกร สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในระบบอาหารและการเกษตร มุ่งเน้นการผนึกกำลังทุกภาคส่วนให้ร่วมคิด ร่วมวางแผนพัฒนาอนาคตของภาคเกษตรไทย เพื่อฟื้นเศรษฐกิจไทยกลับสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามหลักการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ BCG ที่ประกอบไปด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) และร่วมสร้างสมดุลใหม่ให้กับภาคเกษตรและระบบอาหารของไทยให้เข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการแข็งขันอย่างยั่งยืน

“การประชุมในวันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย ซึ่งเรามีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรหลายหน่วยงาน อีกทั้งประเทศไทยยังได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศในการเป็นครัวโลกที่ดี และการผลิตอาหารที่ปลอดภัย โดยในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าตัวเลข GDP ด้านอาหารของไทยยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี ประเทศต่าง ๆ จึงต้องการให้ประเทศไทยมาแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานกับสมาชิกของสหประชาชาติ โดยเฉพาะโครงการเยี่ยวยาและฟื้นฟูในส่วนของเกษตร อาหาร และสุขภาพ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการระดมความคิดเห็นในวันนี้ จะเป็นการวางรากฐานโครงสร้างให้เกิดผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยมีนโยบายด้านการเกษตรและอาหารที่สนับสนุนและมุ่งเป้าให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายระพีภัทร์ กล่าว


ข่าวอื่นๆ

สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
สทนช.รุกวางแผนระยะยาวลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือการท่องเที่ยว “ภูเก็ต” บูม ความต้องการใช้น้ำกระฉูด
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อันดับ 1 กระทรวงที่ประชาชนพอใจในผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู
กรมปศุสัตว์แจง พร้อมเปิดด่านฯกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู