ทส.ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการต่อสู้ปัญหาโลกร้อน


2022-12-06 11:09:35
ทส.ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการต่อสู้ปัญหาโลกร้อน
ทส.ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการต่อสู้ปัญหาโลกร้อน
1 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความเท่าเทียมทางเพศและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อน” ในการประชุม Sub-Regional Cross-Sectoral Consultation Meeting เพื่อผลักดันให้เห็นถึงความสำคัญของผู้หญิง และส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion of the Right of Women and Children: ACWC) ร่วมกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และสถาบันเอเชียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ


รมว.ทส. ได้กล่าวถึงความสำคัญของผู้หญิงและเด็ก ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะเดียวกันก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการแก้ไขปัญหานี้ สำหรับภูมิภาคอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง โดยมีเมียนมา ลำดับที่ 2 ฟิลิปปินส์ ลำดับที่ 4 และไทย ลำดับที่ 9 ดังนั้น จึงจำเป็นที่ต้องมีการเสริมสร้างพลังให้กับผู้หญิง โดยสร้างโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การให้ความรู้ ฝึกอบรม และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านการปรับตัวให้มากขึ้น
 
ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทย มีนโยบายสำคัญในการรับมือกับปัญหาสภาพภูมิอากาศและตั้งเป้าหมายที่จะก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน ดังนั้น จึงได้ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ และการสร้างความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทางสังคมในการวางแผนและร่วมกันดำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเชื่อว่าการสร้างเสริมพลังให้กับผู้หญิงและเด็ก จะทำให้เราสามารถต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้สำเร็จยิ่งขึ้น

ข่าวอื่นๆ

เม่นทะเลเกลื่อนหาดป่าตอง ตกค้างกลับทะเลไม่ทัน
เม่นทะเลเกลื่อนหาดป่าตอง ตกค้างกลับทะเลไม่ทัน
ทช.ช่วยเต่าตนุน้อย กินขยะคาท้องเป็นร้อยชิ้น
ทช.ช่วยเต่าตนุน้อย กินขยะคาท้องเป็นร้อยชิ้น
ทส. พร้อมติดตามตรวจสอบมลพิษทางเสียง
ทส. พร้อมติดตามตรวจสอบมลพิษทางเสียง
ปลัด ทส.กำชับทุกหน่วยเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มุ่งเป้าภายในปี67
ปลัด ทส.กำชับทุกหน่วยเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ มุ่งเป้าภายในปี67