กศน.ลุยพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ตอบโจทย์การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


2022-12-01 17:56:17
กศน.ลุยพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ตอบโจทย์การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กศน.ลุยพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ตอบโจทย์การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(29 พฤศจิกายน 2565 ) นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้นายธนพัชร์ ขุนเทพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม “การพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” ประจำปี 2565 โดยมีนางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยากร ครู กศน. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเปิดอบรม ณ โรงแรม เดอ ไพรม์ แอท รางน้ำ กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้มีสมรรถนะทางภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน และเป็นหนึ่งโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นรุ่นที่ 6

สำหรับการอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ สำนักงาน กศน.โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างครู กศน. ต้นแบบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สามารถถ่ายทอด ขยายผลเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร เพื่อนครู และผู้เรียน โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สร้างองค์ความรู้เพื่อการถ่ายทอดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูไปสู่นักศึกษา กศน. และประชาชนได้อย่างมีคุณภาพในยุคดิจิทัล ให้มีทักษะที่สำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ 21

ผ่านหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงาน กศน. และรับรองหลักสูตรจาก ก.ค.ศ. ดำเนินการจัดอบรมร่วมกับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทีมคุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะในมิติต่าง ๆ ให้ครูได้เปิดมุมมองในการพัฒนาแนวคิดและสร้างสรรค์งานในการนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นครูต้นแบบที่พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาให้ผู้เรียน กศน. ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

“นอกจากนี้ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร และใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมต่อไป”

ข่าวอื่นๆ

อว. ร่วมเชียร์ ทีมครีเอทีฟไทย "ส่ง YOUNG THAI สู่ YOUNG CANNES"
อว. ร่วมเชียร์ ทีมครีเอทีฟไทย "ส่ง YOUNG THAI สู่ YOUNG CANNES"
อว.เปิดลงทะเบียนออนไลน์รับบัณฑิตจบใหม่และประชาชน ร่วมโครงการ U2T for BCG
อว.เปิดลงทะเบียนออนไลน์รับบัณฑิตจบใหม่และประชาชน ร่วมโครงการ U2T for BCG
“ตรีนุช” มอบโล่ 2 นักเรียนจิตอาสา ต้นแบบทำความดี ช่วยผู้ประสบภัยบนท้องถนน
“ตรีนุช” มอบโล่ 2 นักเรียนจิตอาสา ต้นแบบทำความดี ช่วยผู้ประสบภัยบนท้องถนน
ปลัด อว.ร่วมประชุมSoutheast Asia Science Advice Networkแลกเปลี่ยนความคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ปลัด อว.ร่วมประชุมSoutheast Asia Science Advice Networkแลกเปลี่ยนความคิดเชิงวิทยาศาสตร์