ก.เกษตรฯ หารือคณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน แนวทางความร่วมมือภาคเกษตร


2022-12-06 11:19:38
ก.เกษตรฯ หารือคณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน แนวทางความร่วมมือภาคเกษตร
ก.เกษตรฯ หารือคณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน แนวทางความร่วมมือภาคเกษตร
 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายเดเนียล แพนส์ สมาชิกสภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป และประธานบริหารกลุ่ม DPO (Mr. Daniel Pans, EU-ABC Board Member and Group CEO, DPO International) และคณะนักธุรกิจ โดยมี นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


          สำหรับการหารือในวันนี้ EU-ABC รับทราบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการลดผลกระทบ Climate Change ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร โดยได้มีการจัดร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2566-2570 เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ในการปรับตัวของเกษตรกรและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร อาทิ 1) ยกระดับการปรับตัวด้วยเกษตรเท่าทันภูมิอากาศ 2) เพิ่มการยอมรับและปรับใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร และ 3) เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความเพียงพอ และการเข้าถึงแหล่งน้ำและระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) นอกจากนี้ ยังรับทราบการดำเนินการของไทยในการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน และการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ IUU อาทิ เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional Fisheries Management Organization : RFMOs) ได้แก่ SIOFA และ IOTC รวมถึงการขยายความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในการต่อต้านการทำประมงไอยูยู ซึ่งประเทศไทยเป็นสำนักงานศูนย์เครือข่ายอาเซียนในการต่อต้านการทำประมงไอยูยู

           กระทรวงเกษตรฯ เตรียมความพร้อมสำหรับกฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป EU Deforestation Directive ร่างกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการทำลายป่า ครอบคลุมสินค้า 6 ชนิด ได้แก่ เนื้อวัว ถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม โกโก้ ไม้ และกาแฟ รวมทั้งเพิ่มประเภทสินค้า ได้แก่ เนื้อหมู แกะ แพะ สัตว์ปีก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยาง และเชื่อมั่นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสินค้าเกษตรของไทย

          นายนราพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนายกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนให้เกษตรกรโคนมอย่างเร่งด่วน โดยให้ความสำคัญกับการเลี้ยงโคนมในรูปแบบเกษตรอัจฉริยะ เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มและการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องการความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์นม

          ทั้งนี้ สหภาพยุโรปถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญสำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งภาคเอกชนของสหภาพยุโรปมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย โดย EU-ABC และคณะนักธุรกิจยินดีและยืนยันที่จะร่วมมือและทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐและเอกชนไทย

ข่าวอื่นๆ

กยท.จัดสรรปุ๋ยถึงมือเกษตรกรทันตามฤดูกาล ไม่กระทบการเจริญเติบโตของต้นยางแน่นอน
กยท.จัดสรรปุ๋ยถึงมือเกษตรกรทันตามฤดูกาล ไม่กระทบการเจริญเติบโตของต้นยางแน่นอน
สทนช.ร่วมสัมมนาเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในช่วงที่ผ่านมา
สทนช.ร่วมสัมมนาเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในช่วงที่ผ่านมา
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
“ประวิตร”ลงพื้นที่จ.เชียงใหม่ติดตามความก้าวหน้า 13 มาตรการรับมือฤดูฝน-เร่งฟื้นฟูคลองแม่ข่า
“ประวิตร”ลงพื้นที่จ.เชียงใหม่ติดตามความก้าวหน้า 13 มาตรการรับมือฤดูฝน-เร่งฟื้นฟูคลองแม่ข่า