กอนช.ลงพื้นที่คลองระบายน้ำ D9ติดตามความสำเร็จการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเพชร


2022-03-03 09:58:04
กอนช.ลงพื้นที่คลองระบายน้ำ D9ติดตามความสำเร็จการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเพชร
กอนช.ลงพื้นที่คลองระบายน้ำ D9ติดตามความสำเร็จการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเพชร
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ D9 ณ ประตูระบายน้ำคลอง D9 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รายงานภาพรวมแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรี นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ D9 พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ เอกชน และท้องถิ่น ให้การต้อนรับ และพบปะประชาชนในพื้นที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ D9


 
 ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ปี 2546 ที่เป็นความสำเร็จจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผันน้ำจากเขื่อนเพชรบุรีออกสู่ทะเลได้ในปริมาณ 100 ลบ.ม.ต่อวินาที ทำให้ในปี 2563 และ 2564 จ.เพชรบุรี รอดพ้นจากวิกฤติภัยน้ำท่วม สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้หลายพันไร่“รัฐบาลมีความห่วงใยและมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นให้ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำ ที่ต้องบูรณาการทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ และให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำได้อย่างยั่งยืนโดยเร็วต่อไป” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว


 
สำหรับความสำเร็จโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ผลการดำเนินงานในปี 61-64 รัฐบาลได้บูรณาการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการรวม 728 แห่ง สามารถเพิ่มความจุน้ำได้ 6.84 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่รับประโยชน์ 43,192 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 75,856 ครัวเรือน ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งยาว 11,742 เมตร อาทิ แผนงานที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ได้แก่ การก่อสร้างประตูระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำ D9 (ปตร.กะจิว) ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ การก่อสร้างประตูระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำ D9 (ปตร.มาบปลาเค้า) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ และการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ต.แก่งกระจานและ ต.วังจันทร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ต.ดอนยาง อ.เมือง ของการประปาส่วนภูมิภาค และการปรับปรุงฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชะอำ ขององค์การจัดการน้ำเสีย เป็นต้น


 
ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ปี 2565 ว่า สทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแผนงานที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมดำเนินการ จำนวน 24 โครงการ ซึ่งจะช่วยพื้นที่ชลประทานได้ 7,725 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 3,391 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับการป้องกัน 36,000 ไร่ และช่วยเพิ่มปริมาณกักเก็บได้ 0.51 ล้าน ลบ.ม. อาทิ การพัฒนาฝาย 2 แห่ง คือ ฝายบ้านไร่บน อ.ชะอำ และฝายห้วยเกษม อ.หนองหญ้าปล้อง ที่ดำเนินการโดยกรมชลประทาน และการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านลาด ระยะที่ 1 อ.บ้านลาด ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ อ.ท่ายาง และ อ.ชะอำ ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ18 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวอื่นๆ

อธิบดีฯ น้ำบาดาล ลงพื้นที่แก้ปัญหา น้ำกิน น้ำใช้ เสริมความมั่นคงน้ำเกษตร จ.กาญจนบุรี
อธิบดีฯ น้ำบาดาล ลงพื้นที่แก้ปัญหา น้ำกิน น้ำใช้ เสริมความมั่นคงน้ำเกษตร จ.กาญจนบุรี
สธ.รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จากมูลนิธิเอื้อรดี ส่งให้โรงพยาบาล 5 แห่ง
สธ.รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จากมูลนิธิเอื้อรดี ส่งให้โรงพยาบาล 5 แห่ง
เกษตรฯยกระดับคุณภาพกาแฟอะราบิกาบ้านปางขอน จ.เชียงราย เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่ระดับพรีเมี่ยม
เกษตรฯยกระดับคุณภาพกาแฟอะราบิกาบ้านปางขอน จ.เชียงราย เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่ระดับพรีเมี่ยม
“วราวุธ”ลงพื้นที่สุพรรณขับเคลื่อน อปท.ลดโลกร้อนเปิดค่าย Green Youth Camp ดึงเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
“วราวุธ”ลงพื้นที่สุพรรณขับเคลื่อน อปท.ลดโลกร้อนเปิดค่าย Green Youth Camp ดึงเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม