“ดร.เอนก” ปลื้ม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ไทย ได้รับรองจาก ABET ครั้งแรกของประเทศ


2022-01-14 17:34:20
“ดร.เอนก” ปลื้ม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ไทย ได้รับรองจาก ABET ครั้งแรกของประเทศ
“ดร.เอนก” ปลื้ม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ไทย ได้รับรองจาก ABET ครั้งแรกของประเทศ
“ดร.เอนก” ปลื้ม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ไทย ได้รับรองจาก ABET ครั้งแรกของประเทศ มั่นใจ คือก้าวสำคัญของการอุดมศึกษาไทยสู่ระดับโลกโดย Subject Ranking ด้านวิศวกรรมศาสตร์ "แนะ" วิศวกรไทยต้องมีจุดขาย พร้อมพาความเป็นไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล
 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก ABET พร้อมกล่าวแสดงปาฐกถาพิเศษ “อุดมศึกษาไทยในเวทีโลก” และร่วมแสดงความยินดีแก่สถาบันอุดมศึกษานำร่อง 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้ผ่านการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ที่ทำการประเมินและให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆจาก 41 ประเทศทั่วโลก โดยมี 6 ประเทศในอาเซียนที่มีสถาบันอุดมศึกษาได้รับการรับรองจาก ABET เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับรอง และจะมีการรับรองผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2565 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ (10 มกราคม 2565)


 
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก ได้กล่าวว่า นโยบายของ อว. ในการผลักดันและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะสาขาวิชา Subject Ranking ที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญโดดเด่นและมีศักยภาพในหลายสาขาวิชา และนับเป็นข่าวดีที่วันนี้ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการรับรองจาก ABET รวมทั้งสิ้น 9 หลักสูตร การที่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของไทยได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ จะช่วยตอกย้ำว่าวิศวกรของไทยมีความรู้ความสามารถ และมีสมรรถนะในการทำงานตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งข้อกำหนดในการประกอบวิชาชีพระดับสากล เป็นที่ยอมรับและสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้ในทุกประเทศทั่วโลก นับเป็นก้าวที่สำคัญในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกโดย Subject Ranking ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการว่าประเทศไทยมีวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและความเป็นไทยแบบชัดเจน สามารถทำงานทัดเทียมกับวิศวกรต่างชาติได้อย่างดีเยี่ยม


 
  รมว.อว. กล่าวต่อไปว่า หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก ABET ที่เป็นองค์กรรับรองคุณภาพระดับนานาชาติจะสร้างความเชื่อมั่นให้นักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยสามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระดับโลกได้สะดวกขึ้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่มีความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) และมีสมรรถนะในการทำงานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งข้อกำหนดในการประกอบวิชาชีพระดับสากล เป็นที่ยอมรับและสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้ในทุกประเทศทั่วโลก ต้องขอขอบคุณคณาจารย์จากสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือ ATPAC ที่ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาไทย ตลอดจนผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการ ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าชื่นชม และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยแห่งอื่นต่อไป

 

  “ขณะนี้โลกเราอยู่ในสถานการณ์ของยุค Disruption จากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การถูกกระตุ้นด้วยปัญหาและความท้าทายหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งการเผชิญกับโรคอุบัติใหม่ การแพร่ระบาดของ COVID-19 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร อันส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาคมอุดมศึกษาต้องปรับบทบาทอย่างก้าวกระโดด ขับเคลื่อนให้อุดมศึกษาไทยก้าวไปสู่เวทีโลกในแบบฉบับของความเป็นไทยสู่สากล พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากรในระบบอุดมศึกษา เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตนขอขอบคุณทุกองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือกันทำให้สถาบันอุดมศึกษานำร่อง 4 แห่ง ได้รับการรับรองจาก ABET ในครั้งนี้ และเชื่อว่า ก้าวเล็กๆ ของทุกท่านในวันนี้ จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการผลักดันมหาวิทยาลัยไทยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ต่อไปในอนาคต และขอส่งกำลังใจให้กับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นที่กำลังจะเริ่มเข้าร่วมโครงการในปี 2565” ดร.เอนก กล่าวในตอนท้าย
ข่าวอื่นๆ

ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
ดาวเคราะห์น้อยอะโฟฟิสอาจจะมีโอกาสชนโลกในอีก 48 ปี
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง
“PETE เปลปกป้อง” เปลแรงดันลบฝีมือคนไทย ปลอดภัย ใช้ได้จริง
"พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย" จิตวิญญาณของชาติที่มิอาจหลงลืม
"พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย" จิตวิญญาณของชาติที่มิอาจหลงลืม
‘ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์’ ผุดไอเดีย “Young Thai SME Network” นักศึกษาเรียนรู้งานจากผู้ประกอบการตัวจริง
‘ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์’ ผุดไอเดีย “Young Thai SME Network” นักศึกษาเรียนรู้งานจากผู้ประกอบการตัวจริง