“วราวุธ” ร่วมประชุม คทช.เสนอนายกฯ เตรียมมอบที่ดินทำกิน 3.6 ล้านไร่ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน


2022-01-14 12:52:41
“วราวุธ” ร่วมประชุม คทช.เสนอนายกฯ เตรียมมอบที่ดินทำกิน 3.6 ล้านไร่ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
“วราวุธ” ร่วมประชุม คทช.เสนอนายกฯ เตรียมมอบที่ดินทำกิน 3.6 ล้านไร่ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
(12 มกราคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) และ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีนางรวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ


 
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากที่ดินให้สูงสุด ซึ่งต้องอาศัยการร่วมมือบูรณาการกันของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเร่งให้เกิดการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนการแก้ไขหรือปลดล็อกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการตรวจพิสูจน์สิทธิการครอบครองและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยยึดหลักการใช้ข้อเท็จจริงที่รอบด้าน และหลักการการเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ แต่ให้สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ในการแก้ปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบในอนาคต เน้นย้ำ การเสริมสร้างพื้นที่ทำกินให้แก่ประชาชน เป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ


 
โดยที่ประชุมได้มีมติ คทช. ที่สำคัญ ได้แก่ การรับทราบผลการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการฯ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้แก่ 1) การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 2) การพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐและการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ 3) การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 4) นโยบาย/แนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 5) การกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 6) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ดิน และ 7) การบริหารงานของ สคทช. ตลอดจนรับทราบ ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จ.ระนอง และความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมธนารักษ์พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


 
นอกจากนี้ ยังได้รับทราบแนวทางการจัดงานครบรอบ 1 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นายกรัฐมนตรี จะมอบนโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งมอบที่ดินทำกิน จำนวน 3.6 ล้านไร่ ที่ผ่านการอนุญาตแล้วจากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ตามข้อเสนอของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป


 
อีกทั้ง ที่ประชุมยังได้เห็นชอบ ร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2566-2580) การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ในพื้นที่กลุ่มที่ 2 จำนวน 11 จังหวัด การจำแนกประเภทที่ดินจังหวัดนครพนม “ป่าดงเซกา” การยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2547 ตลอดจนการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในประเด็นการเพิ่มเติมองค์ประกอบเพื่อให้การดำเนินงานของ คทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 


ข่าวอื่นๆ

บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
เม่นทะเลเกลื่อนหาดป่าตอง ตกค้างกลับทะเลไม่ทัน
เม่นทะเลเกลื่อนหาดป่าตอง ตกค้างกลับทะเลไม่ทัน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีโครงการเจาะบ่อบาดาลให้เกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่าย
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีโครงการเจาะบ่อบาดาลให้เกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่าย
ทช.ช่วยเต่าตนุน้อย กินขยะคาท้องเป็นร้อยชิ้น
ทช.ช่วยเต่าตนุน้อย กินขยะคาท้องเป็นร้อยชิ้น