เกษตรฯลงพื้นที่หนุนปล่อยแตนเบียนป้องกันศัตรูมะพร้าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี


2022-01-14 14:31:31
เกษตรฯลงพื้นที่หนุนปล่อยแตนเบียนป้องกันศัตรูมะพร้าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เกษตรฯลงพื้นที่หนุนปล่อยแตนเบียนป้องกันศัตรูมะพร้าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมะพร้าวแปลงใหญ่ พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 5,018,161.08 ไร่ คิดเป็น 62.13 ของพื้นที่จังหวัด มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ปาล์มน้ำมัน จำนวน 1,365,586 ไร่ มะพร้าว จำนวน 81,550 ไร่ ทุเรียน จำนวน 81,550 ไร่ โดยอำเภอเกาะสมุยเป็นพื้นที่ที่ใช้เพื่อการเกษตรมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำสวนมะพร้าวประมาณ 28,245 ไร่ จำนวน 1,883 ครัวเรือน ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรทำสวนมะพร้าวประสบปัญหาการระบาดของศัตรูมะพร้าวในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2555 กรมวิชาการเกษตรได้รับงบประมาณจากกองทุนวิจัย จึงได้เริ่มเข้ามาสำรวจพื้นที่ระบาดของแมลงดำหนาม และจัดทำแผนที่การระบาด ต่อมาได้ดำเนินการเลี้ยงและปล่อยแตน แมลงดำหนาม พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในพื้นที่เกาะสมุย ปัจจุบันในพื้นที่สามารถดำเนินการเลี้ยงแตนเบียนได้เอง นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวอำเภอเกาะสมุยขึ้น ซึ่งการจากดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ส่งผลให้การระบาดของแมลงดำหนาม หนอนหัวดำ ด้วงแรด และด้วงงวงลดน้อยลง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ดังกล่าว  
 

 
สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวนี้ มีจุดเด่นในการปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้ เช่น การปลูกกล้วยน้ำว้า ไผ่ และพริกไทย ร่วมกับปลูกต้นมะพร้าว โดยมีนายวิศาล บรมธนรัตน์ เป็นประธานศูนย์ฯ โดยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว 5 ไร่ ผลผลิต 1,584 กิโลกรัมต่อไร่ สมาชิก 51 ราย ดำเนินกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การปรับปรุงบำรุงดิน การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว     จากนั้น รมช.มนัญญา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน อาทิ นิทรรศการให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชของกรมวิชาการเกษตร และร่วมปล่อยแตนเบียนเพื่อป้องกันศัตรูมะพร้าว มอบใบรับมองมาตรฐานสินค้า GAP พืช และพืชอินทรีย์ ตลอดจนมอบชีวภัณฑ์ พันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร ให้กับเกษตรกร
 
ข่าวอื่นๆ

อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
กทพ.จัดกิจกรรม " ทางด่วนชวนเรียนรู้ "
กทพ.จัดกิจกรรม " ทางด่วนชวนเรียนรู้ "
กระทรวงแรงงานดันกลุ่มเปราะบาง สร้างอาชีพ-รายได้
กระทรวงแรงงานดันกลุ่มเปราะบาง สร้างอาชีพ-รายได้
กรมประมงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ
กรมประมงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ