เกษตรฯลุย8จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยกลับมาเลี้ยงสุกรดึงธ.ก.ส. เป็นแหล่งเงินทุน


2022-01-11 11:14:37
เกษตรฯลุย8จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยกลับมาเลี้ยงสุกรดึงธ.ก.ส. เป็นแหล่งเงินทุน
เกษตรฯลุย8จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยกลับมาเลี้ยงสุกรดึงธ.ก.ส. เป็นแหล่งเงินทุน
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตและการตลาดสุกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพร้อมสนับสนุนผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย รายเล็กภาคเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหารอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยาและนายสัตว์แพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำภาคประชาชน สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ ตลอดจนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือเข้าร่วม


          รมช.ประภัตร เปิดเผยว่า จากการสำรวจและเก็บสถิติของกรมปศุสัตว์ ในปี 2563 พบว่าประเทศไทยมีแม่พันธุ์สุกร ประมาณ 1 ล้านตัว สามารถผลิตสุกรขุนออกสู่ตลาดได้ถึง 20 ล้านตัวต่อปี แต่ในปี 2564 พบว่าจำนวนแม่พันธุ์สุกรลดลง เหลือเพียงประมาณ 900,000 ตัว โดยมีสุกรขุนที่ผ่านโรงเชือดในประเทศประมาณ 18 ล้านตัว และส่งออกนอกประเทศ 1 ล้านตัว ซึ่งมาจากผู้ประกอบการ 190,000 ราย แบ่งเป็นรายย่อย 185,000 ราย มีสุกรประมาณ ร้อยละ 30 ของประเทศ ในขณะที่รายกลาง และรายใหญ่ 4,000 - 5,000 ราย มีปริมาณการเลี้ยงสุกร ร้อยละ 70 ของประเทศ          การที่ปริมาณแม่พันธุ์สุกรในประเทศลดลง จึงทำให้ผลผลิตลูกสุกรขุน และเนื้อสุกรสดมีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ ราคาเนื้อสุกรจึงปรับตัวสูงขึ้นในระยะนี้ ทั้งนี้ จากการสำรวจของกรมปศุสัตว์ พบว่า พื้นที่ภาคเหนือมีผู้เลี้ยงรายเล็ก รายย่อยกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ประมาณ70,000 ราย และมีความเหมาะสมในการสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งผ่านการประเมินความเสี่ยงแล้ว กลับมาเลี้ยงสุกรได้อีกครั้ง ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของกรมปศุสัตว์


          ภายหลังการหารือร่วมกัน รมช.ประภัตร ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้หน่วยงานของทางจังหวัดเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ และสั่งการไปยังกรมปศุสัตว์ให้เข้าไปประเมินความเสี่ยงของพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อจัดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงสุกร รวมถึงให้หน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่ เร่งทำการสำรวจเกษตรกรที่ต้องการกลับมาเลี้ยงใหม่ และเกษตรกรที่เลี้ยงอยู่เดิม เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ โดยคาดว่าจะสามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน และพร้อมเริ่มสนับสนุนได้ทันทีภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้


          สำหรับพันธุ์สุกรที่จะนำมาสนับสนุนให้กับผู้เลี้ยงรายเล็ก รายย่อยนั้น จะเร่งจัดหามาจากศูนย์วิจัยของกรมปศุสัตว์ เครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีของกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีแม่พันธุ์อยู่ประมาณ 5,000 ตัว และยังได้มีการเจรจาขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการรายใหญ่ มหาวิทยาลัยต่างๆ และวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศ ในการช่วยผลิตลูกสุกร นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของบริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์ม จำกัดก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยสนับสนุนเกษตรกรรายเล็ก รายย่อย ทางภาคเหนือ โดยกรมปศุสัตว์จะจัดสรรให้ผู้เลี้ยงรายเล็ก รายย่อยที่สนใจ รายใดต้องการเลี้ยงแม่พันธุ์ จะจัดหาแม่พันธุ์ 2 ตัว

 อย่างไรก็ตาม รมช.ประภัตร ยังได้รับข้อเสนอของเกษตรกรรายเล็ก รายย่อยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรณีมีหนี้เดิมกับธนาคาร ธ.ก.ส.อยู่แล้ว และเกิดความเสียหายจากโรคระบาด หรือสาธารณภัย ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ธนาคารธ.ก.ส. ก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาลดดอกเบี้ยหนี้เดิม พักชำระหนี้เดิม หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ เพื่อแผนการชำระหนี้ระยะยาวให้เกษตรกร ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อตกลงและการพิจารณาของธนาคาร ธ.ก.ส.

          รายใดต้องการลูกสุกรขุน จะจัดให้รายละ 20 ตัว หรือตามความเหมาะสม พร้อมอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ยารักษาโรค โดยให้ปศุสัตว์ในพื้นที่เข้าไปดูแลเรื่องโรคระบาด และเเนะนำการยกระดับและปรับปรุงระบบการเลี้ยงภายใต้มาตรฐานฟาร์มแบบ Good Farming Management (GFM) "ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม" สำหรับในส่วนของเรื่องเงินทุน จะใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารธ.ก.ส. ภายใต้ “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร” เข้ามาสนับสนุน เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการดำเนินการ
 


ข่าวอื่นๆ

เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
เลขา สทนช. ติดตามการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่กะรน เสริมทัพจัดหาน้ำรับมือ “ภูเก็ต”กลับมาบูม
UN เรียกร้องผู้นำทั่วโลก สร้างความเข้มแข็งระบบผลิตอาหาร รับมือภัยพิบัติ และโรคระบาดโควิด-19 เตรียมเรียกประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก ปลาย ก.ย. นี้
UN เรียกร้องผู้นำทั่วโลก สร้างความเข้มแข็งระบบผลิตอาหาร รับมือภัยพิบัติ และโรคระบาดโควิด-19 เตรียมเรียกประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก ปลาย ก.ย. นี้
เกษตรฯ เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ปี 2564 พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการทั่วประเทศ
เกษตรฯ เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ปี 2564 พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการทั่วประเทศ
สทนช.เชื่อมเทคโนโลยีจัดการน้ำเสีย-ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลภายใต้เอ็มโอยูไทย-ฮังการี
สทนช.เชื่อมเทคโนโลยีจัดการน้ำเสีย-ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลภายใต้เอ็มโอยูไทย-ฮังการี