ทส.ย้ำความสำคัญภาคป่าไม้ ช่วยดูดซับคาร์บอนสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในเวทีผู้นำ CAL Forum


2022-01-11 11:22:56
ทส.ย้ำความสำคัญภาคป่าไม้ ช่วยดูดซับคาร์บอนสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในเวทีผู้นำ CAL Forum
ทส.ย้ำความสำคัญภาคป่าไม้ ช่วยดูดซับคาร์บอนสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในเวทีผู้นำ CAL Forum
(7 มกราคม 2565) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายพิเศษ การส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวข้อ “มาตรการสนับสนุน นวัตกรรมและเทคโนโลยี” ภายใต้โครงการ Climate Action Leaders Forum (CAL Forum) รุ่น 1 ครั้งที่ 4 ณ ห้อง Ballroom สโมสราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ


 
โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินงานภาคป่าไม้ของภาครัฐ ที่กำลังผลักดันให้เกิดความชัดเจนในทุกมิติ ทั้งในเรื่องนโยบาย กฎหมาย การเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงแหล่งทุน และนวัตกรรม เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลูกหลานในอนาตต ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ร่วมกันดำเนินการ


 
การบรรยายพิเศษ ในเวที CAL Forum ครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมบรรยายพิเศษ และมีนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น ในครั้งนี้ด้วยโครงการ Climate Action Leaders Forum หรือเวทีผู้นำ CAL Forum จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นเวทีให้ระดับผู้นำองค์กร ทั้งจากภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรอิสระ และองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทในการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิด และประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน ตามความตกลงปารีส ภายใต้ 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของวิกฤตสภาพภูมิอากาศและความสำคัญของการดำเนินงานด้านการลดภาวะโลกร้อน ด้วยความรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่าง (Climate Action Literacy) รวมถึงการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนแนวคิด 2) เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้นำภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่บทบาทการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน พร้อมสื่อสารสู่สังคมไทย และต่างประเทศ (Climate Action Communication) เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต

ข่าวอื่นๆ

บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้
“ถังเติมบุญ” คืนพลาสติก รับโควิด-19 ระลอกใหม่
“ถังเติมบุญ” คืนพลาสติก รับโควิด-19 ระลอกใหม่
"อธิบดีน้ำบาดาล" ชิม “น้ำพุโซดา” โชว์สื่อ เผย ปราศจากสารพิษเจือปน
"อธิบดีน้ำบาดาล" ชิม “น้ำพุโซดา” โชว์สื่อ เผย ปราศจากสารพิษเจือปน
TGO ร่วมกับ TEI สนับสนุนการดำเนินงานเครื่องหมายรับรองและกลไกการลด ก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
TGO ร่วมกับ TEI สนับสนุนการดำเนินงานเครื่องหมายรับรองและกลไกการลด ก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ