กทพ.ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2564 การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน


2022-01-04 14:07:11
กทพ.ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2564 การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
กทพ.ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2564 การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2564 การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในโครงการประกาศรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนหรือ Sustainability Disclosure Community : SDC ในความดูแลของสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีองค์กรที่ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น 105 แห่ง โดยกองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนของ กทพ. ตามกรอบมาตรฐาน GRI (Global Reporting Intiative) เข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล ซึ่งมีเกณฑ์ประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วย ความสมบูรณ์ ความเชื่อถือได้ การสื่อสารและการนำเสนอ การจัดทำรายงานความยั่งยืนของ กทพ. แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใส ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและเพื่อเป้าหมายการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป
 
ข่าวอื่นๆ

PEA เปิดลงทะเบียนโครงการ Solar ภาคประชาชน
PEA เปิดลงทะเบียนโครงการ Solar ภาคประชาชน
สายด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย1543 มีเบอร์นี้ไว้ อุ่นใจเมื่อขับขี่
สายด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย1543 มีเบอร์นี้ไว้ อุ่นใจเมื่อขับขี่
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแนะนำ 4 ท่ายืดเส้นคลายเมื่อยเวลาขับรถ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแนะนำ 4 ท่ายืดเส้นคลายเมื่อยเวลาขับรถ
จุดพักรถและห้องน้ำสาธารณะบนทางพิเศษ
จุดพักรถและห้องน้ำสาธารณะบนทางพิเศษ