ทส.ลงพื้นที่คลองแม่ข่า เชื่อมั่นอีก 6 ปีชาวเชียงใหม่ สามารถฟื้นฟู 1 ใน 7 สิ่งชัยมงคลของเมืองให้กลับมาสวยดังเดิม


2021-12-30 11:08:10
ทส.ลงพื้นที่คลองแม่ข่า เชื่อมั่นอีก 6 ปีชาวเชียงใหม่ สามารถฟื้นฟู 1 ใน 7 สิ่งชัยมงคลของเมืองให้กลับมาสวยดังเดิม
ทส.ลงพื้นที่คลองแม่ข่า เชื่อมั่นอีก 6 ปีชาวเชียงใหม่ สามารถฟื้นฟู 1 ใน 7 สิ่งชัยมงคลของเมืองให้กลับมาสวยดังเดิม
 (9 ธันวาคม 2564) เวลา 15.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.)และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า บริเวณสะพานอัษฎาธร พร้อมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนำเสนอโดย ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่


 
จากนั้น เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองแม่ข่าร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย รองแม่ทัพภาคที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชุมชน เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า และพบปะกลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชนกลุ่มพลเมืองจิตอาสารักษ์แม่ข่า โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รวมถึงรับฟังการนำเสนอการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองแม่ข่าจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสรุปภาพรวมการดำเนินงานตามแผนงาน Quick Win ในการพัฒนาและฟื้นฟูคลองแม่ข่า โดย รศ.ชูโชค อายุพงศ์


 
รมว.ทส. กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ที่ได้ช่วยประสานงานและดูแลติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ รมว.ทส.ยังได้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า โดยแนะให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการแบ่งพื้นที่บำบัดน้ำเสีย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ควบคู่ไปกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟื้นฟูคุณภาพคลองแม่ข่า ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไป เพราะหัวใจสำคัญ อยู่ที่ความร่วมมือของพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคน


 
ทั้งนี้ ได้มุ่งเป้าหมายการฟื้นฟู และพัฒนาคลองแม่ข่า 1 ใน 7 สิ่งที่เป็นชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่ให้กลับมาสวยใสดังเดิม ภายในปี 2570 ด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ 1.การคืนน้ำต้นทุนให้กับคลองแม่ข่า จากเขื่อนแม่งัด รวมทั้ง การปรับปรุงคลองซอย 2.การบำบัดน้ำเสีย โดยการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครเชียงใหม่ และเร่งจัดทำระบบรวบรวมน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ริมคลองแม่ข่า ทั้ง 9 แห่ง 3.การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมถึงตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้ครอบคลุมครบทั้ง 8 อปท. และ 4.การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการแก้ไขปัญหา สร้างการเรียนรู้ และการบำบัดน้ำเสียครัวเรือนของชุมชนริมคลอง สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและสนับสนุนสถานประกอบการแก้ไขปัญหา โดยการจัดระบบการบำบัดน้ำเสีย


 
สำหรับคลองแม่ข่าหรือที่คนเชียงใหม่เรียกว่า “น้ำแม่ข่า” นั้น เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลหล่อเลี้ยงตัวเมืองเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 7 สิ่งที่เป็นชัยมงคลของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทั้งความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก และเป็นเส้นทางคมนาคม มีความยาวประมาณ 31 กิโลเมตร ความกว้างเฉลี่ย 6 เมตร และความลึกเฉลี่ย 3 เมตร ต้นคลองแม่ข่าเกิดจากแม่น้ำแม่สา และ 4 ลำห้วย ได้แก่ ลำห้วยแม่หยวก ลำห้วยแม่ขัวมุง ลำห้วยช่างเคี่ยน และลำห้วยแก้ว ไหลผ่านพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่ อบต.แม่สา เทศบาลตำบลดอนแก้ว เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลแม่เหียะ อบต.สันผักหวาน และ อบต.สบแม่ข่า


 
อย่างไรก็ตาม ด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของเมืองเชียงใหม่ ทำให้มีการระบายน้ำเสียลงสู่คลองแม่ข่า จนเกิดสภาพน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและกลายเป็นทัศนียภาพที่ไม่น่าดู กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ จึงได้ร่วมกับชุมชน เทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยทหารพัฒนา สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ จิตอาสา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฟื้นฟูคลองแม่ข่าตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา
 


ข่าวอื่นๆ

อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
อุทยานฯเจ้าไหม จับมือ นักดำน้ำจิตอาสาเก็บกู้เครื่องมือประมงในแนวปะการัง
กทพ.จัดกิจกรรม " ทางด่วนชวนเรียนรู้ "
กทพ.จัดกิจกรรม " ทางด่วนชวนเรียนรู้ "
กระทรวงแรงงานดันกลุ่มเปราะบาง สร้างอาชีพ-รายได้
กระทรวงแรงงานดันกลุ่มเปราะบาง สร้างอาชีพ-รายได้
กรมประมงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ
กรมประมงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ