สธ.ออกประกาศ ดูแลกำกับมาตรฐานบริการการแพทย์ทางไกลสกัดโควิด-19


2021-02-15 11:19:58
สธ.ออกประกาศ ดูแลกำกับมาตรฐานบริการการแพทย์ทางไกลสกัดโควิด-19
สธ.ออกประกาศ ดูแลกำกับมาตรฐานบริการการแพทย์ทางไกลสกัดโควิด-19
กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศดูแลกำกับมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล พ.ศ. 2564 ในสถานพยาบาลเอกชนมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์ที่ต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยสร้างระยะห่างระหว่างบุคคล ลดการเดินทาง และความแออัดในสถานพยาบาล ป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีในด้านการแพทย์ของประเทศไทยมีการพัฒนาเป็นอย่างมากมีการนำระบบดิจิทัล (Digital)หรือเทเลเมดิซีน (Telemedicine) มาใช้อำนวยความสะดวกในการสื่อสารด้วยการส่งสัญญาณเสียงและภาพ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย ซึ่งการที่สถานพยาบาลเอกชนมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการทางการแพทย์นั้น ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก ยิ่งในช่วงที่มีการระบาดระลอกใหม่ของโรค   โควิด 19 การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรค การที่ผู้ป่วยหรือบุคคลใกล้ชิดต้องเดินทางออกจากที่พักมายังสถานพยาบาลก็อาจทำให้เกิดความแออัดหรือสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อหรือแพร่กระจายโรคได้แต่ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทางการแพทย์ประเภทใดก็ตาม จะต้องมีการดูแล กำกับมาตรฐานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน 


ที่อาการไม่ซับซ้อนหรือต้องพบแพทย์เป็นประจำ รวมทั้งคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการในสถานพยาบาลเอกชน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรม สบส.จึงได้พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ทางไกล และได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล พ.ศ. 2564” โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (2 กุมภาพันธ์ 2564)

ด้านทันตแพทย์อาคม  ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ กำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนที่ประสงค์จะให้บริการโดยระบบบริการการแพทย์ทางไกล ต้องยื่นแบบคำขอบริการเพิ่มเติมต่อผู้อนุญาต คือ อธิบดีกรม สบส. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ แต่หากมีการให้บริการการแพทย์ทางไกลอยู่แล้วให้ยื่นแบบคำขอบริการเพิ่มเติมต่อผู้อนุญาตภายใน 90 วันนับแต่ประกาศมีผลบังคับใช้ รวมทั้ง ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล จะต้องจัดให้มีองค์ประกอบที่เหมาะสมในการให้บริการ อาทิ 1.จัดให้มีแพทย์ให้บริการในจำนวนที่เพียงพอต่อการให้บริการโดยตรง โดยจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการหลักอื่นๆ 2.จัดเตรียมแผนและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างชัดเจน และมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงด้านสารสนเทศ 3.มีการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล รายงานผลการให้บริการ การตรวจสอบและการยืนยันกระบวนการการให้บริการทุกขั้นตอน 4.กำกับและดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 5.มีการชี้แจงรายละเอียดก่อนการให้บริการ ขั้นตอนปฏิบัติ ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการทุกด้าน และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ ฯลฯ หากมีการฝ่าฝืนก็จะมีการดำเนินการเอาผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 กับผู้รับอนุญาต หรือผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ซึ่งนอกจากจะช่วยคุ้มครองประชาชนแล้วยังสร้างความเชื่อมั่นให้การตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาล และป้องกันโรค ผ่านระบบดิจิทัลหรือเทเลเมดิซีนของสถานพยาบาลไทยว่าจะเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หากประชาชนหรือสถานพยาบาลแห่งใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรม สบส. 1426 


ข่าวอื่นๆ

อย. ย้ำ โฆษณาสรรพคุณอาหารต้องขออนุญาตก่อน
อย. ย้ำ โฆษณาสรรพคุณอาหารต้องขออนุญาตก่อน
“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส แนะนำผู้ได้รับความเสียหายจากการโดนโกงซื้อของออนไลน์
“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส แนะนำผู้ได้รับความเสียหายจากการโดนโกงซื้อของออนไลน์
กรมการแพทย์เผยแผนเตรียมการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19
กรมการแพทย์เผยแผนเตรียมการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19
อย. แนะตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตก่อนซื้อ
อย. แนะตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตก่อนซื้อ