• ทส.โชว์ผลงานแปลง"ป่าชายเลน"เสื่อมปีเศษจัดที่ทำกินแจกชาวบ้าน1.6หมื่นไร่

  ทส.เปิดผลดำเนินการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมให้ผู้ยากไร้ตั้งแต่ปี 2559 ถึงพฤษภาคม 2560
  ทะลุเป้า 1.6 หมื่นไร่ พร้อมจัดหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 9 จังหวัด 28 ชุมชน "บิ๊กเต่า" สั่งเร่งออกหนังสือ
  อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าใช้ประโยชน์โดยเร็ว พร้อมกำชับ "ทช"เดินหน้าขยายผลจัดที่ดินอย่างต่อเนื่องให้
  ได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 20 ปี 80,000 ไร่ สยบปัญหาความเหลื่อมล้ำ-ไร้ที่ทำกินให้เห็นผลอย่างยั่งยืน


  นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า การจัดที่ดินทำ
  กินให้ชุมชน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  มีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและจัดการแก้ไขปัญหาที่ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกิน รวมทั้งแก้ปัญหา
  การบุกรุกป่าและที่ดินของรัฐ โดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการและให้ความสำคัญ
  มากต่อการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ การไร้ที่ดินทำกิน และการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยได้ประชุมหารือกับผู้
  เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งรัดการดำเนินการจัดที่ดินแก่ราษฎรให้ได้ตามแผนงานตามนโยบายรัฐบาลอย่าง
  เป็นระบบ

  โดยหนึ่งในการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การจัดที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม ซึ่งได้มอบหมายให้ กรม
  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)นำพื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
  ประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยการทำนากุ้ง และพื้นที่ที่มีราษฎรอาศัยอยู่ในเขตป่าชายเลนมาก่อน
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 มากำหนดเป็นเป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินตามนโยบาย
  รัฐบาล เพื่อกำกับควบคุมมิให้ชุมชนมีการขยายตัว และป้องกันการบุกรุกป่าชายเลนเพิ่มขึ้น

  ทั้งนี้นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2559 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2560 สามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตาม
  เป้าหมาย โดยจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 16,000 ไร่ และจัดหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 9 จังหวัด
  28 ชุมชน ดังนี้ ปี พ.ศ.2559 จัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 7 ตำบลของ จ.นครศรีธรรมราชจำนวน
  11,000 ไร่ โดยในจำนวนนี้นำไปออกหนังสืออนุญาตแล้วจำนวน 7,785 ไร่ ส่วนปี พ.ศ.2560 จากข้อมูลการดำ
  เนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม ได้จัดหาที่ดินทำกินใน จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 5,000 ไร่ และจัดหาที่ดินเพื่อ
  การอยู่อาศัยใน 9 จังหวัด 28 ชุมชน

  "สำหรับพื้นที่ที่มีการดำเนินการจัดให้เป็นที่ดินทำกินของราษฎรแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรม
  ชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้เร่งรัดการออกหนังสืออนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว"

  โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อม
  โทรมระยะยาวนั้น ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559-2579) ได้กำหนดเป้าหมายจัดที่ดินทำกินในพื้น
  ที่ป่าชายเลนให้ได้ 80,000 ไร่ ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
  มีเป้าหมายจัดที่ดินเพื่อการอยู่าศัยให้ได้ 18 จังหวัด จำนวน 280 ชุมชน โดยดำเนินการผ่านกลไกของคณะ
  อนุกรรมการ 5 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คณะอนุกรรมการส่งเสริม
  และพัฒนาอาชีพ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) และคณะอนุกรรมการประเมินผล
  สัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยมีภารกิจประกอบด้วย
  1.การจัดหาที่ดินที่จะจัดให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกินพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้ครอบครอง
  2.กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ยากไร้ที่จะได้รับการจัดที่ดินของแต่ละประเภทที่ดิน
  3.จัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยทำกิน
  ตามกฎหมายของประเภทที่ดิน
  4.จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการที่ดินในรูปสหกรณ์ ชุมชนหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม
  สนับสนุนการบริหารงานให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
  5.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้
  การใช้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม และ 6.ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสัมฤทธิ์
  ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

  "กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน จะเร่งดำเนิน
  การจัดที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และขาดที่ทำกินทั่วประเทศให้ได้ตามเป้าหมายโดยเร็ว เพื่อให้คนไทย
  ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคมไทยอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย
  ของรัฐบาลต่อไป" โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวCopyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias