สทนช.จัดยิ่งใหญ่งาน“วันน้ำโลก” 22 มีนาคมนี้ ที่ห้างเซ็นทรัลฯ เวสต์เกต

 • สทนช.จัดยิ่งใหญ่งาน“วันน้ำโลก” 22 มีนาคมนี้ ที่ห้างเซ็นทรัลฯ เวสต์เกต
  18 องค์กรด้านน้ำร่วมนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนงานบริหารจัดการน้ำของประเทศ

  สทนช. จัดยิ่งใหญ่ “วันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” ภายใต้แนวคิด “ทั่วถึง..เท่า
  เทียม.. เพียงพอ” 22 มีนาคม 2562 นี้ที่ห้างเซ็นทรัลฯ เวสต์เกต มุ่งสร้างความตระหนักการบำรุงรักษา
  และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมระดม 18 องค์กรด้านน้ำ ร่วมนำเสนอภาพรวมผลงานการ
  ขับเคลื่อนงานบริหารจัดการน้ำของประเทศ รวมถึงแผนงานพัฒนา 6 ด้านตามยุทธศาสตร์ 20 ปี โดย
  เฉพาะแผนแม่บทด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค มุ่งให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงน้ำสะอาด ลั่นภายในปีนี้
  7,490 หมู่บ้าน ต้องมีน้ำกินครบทั้งหมด


  สทนช.จัดยิ่งใหญ่งาน“วันน้ำโลก” 22 มีนาคมนี้ ที่ห้างเซ็นทรัลฯ เวสต์เกต

  นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า กระแสการ
  พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำมากขึ้นในทุกภาคส่วน ขณะที่
  ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทำให้เกิดวิกฤติความมั่นคงด้าน
  น้ำ โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค และสงครามแย่งน้ำในหลายพื้นที่
  องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันน้ำโลก” หรือ “World
  Day for Water” เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกเกิดความตื่นตัวเรื่องการบำรุงรักษา อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำ
  และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยแต่ละปีทุกประเทศจะร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความ
  เข้าใจให้ประชาชนของตัวเองอย่างต่อเนื่อง


  สำหรับการจัดกิจกรรมของประเทศไทยปีนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้ สทนช. เป็นเจ้าภาพหลักจัดกิจกรรม
  “วันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ช่วงเวลา 9.30-15.00 น.
  ณ ห้องเวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จ.นนทบุรี โดยองค์การสหประชา
  ชาติได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ในระดับโลก คือ “Leaving no one behind” ขณะที่ประเทศไทยได้
  กำหนดแนวคิดเพิ่มเติมในการรณรงค์ระดับประเทศคือ “ทั่วถึง..เท่าเทียม.. เพียงพอ”


  โดยกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน คือ การนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
  ทรัพยากรน้ำ (2558-2569) ที่ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแผนแม่บทการบริหาร
  จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมี 6 ด้าน
  ประกอบด้วย 1.การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้ประชาชนในเมืองและชนบท 2.การสร้างความมั่นคงด้าน
  น้ำสำหรับภาคการผลิตทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม 3.การจัดการน้ำท่วม 4.การจัดการคุณภาพน้ำ
  และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 5.การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และ 6.การวางระบบบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณา
  การและมีธรรมาภิบาล

  เลขาธิการ สทนช. กล่าวต่อว่า ภายในงานจะมีทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหาร
  จัดการน้ำต้นทุน การผลิต และการกระจายน้ำ รวม 18 หน่วยงาน มาร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอภาพ
  รวมการขับเคลื่อนงานบริหารจัดการน้ำของประเทศ รวมถึงแผนงานในอนาคต ตลอดจนเทคโนโลยีหรือ
  นวัตกรรมที่จะนำมาใช้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงทิศทางการบริหารจัดการน้ำของประเทศว่าจะเป็น
  อย่างไรต่อไป  “สิ่งที่ สทนช. ต้องการเน้นย้ำ คือ การสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับแผนแม่บทการบริหารจัด
  การน้ำของประเทศ โดยเฉพาะแผนแม่บทด้านที่ 1 เรื่องการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้
  ชิดกับประชาชนมากที่สุดว่า เรามีเป้าหมายอย่างไรและได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว ซึ่งมี 4 ประเด็น คือ
  1.การให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2562 หมู่บ้านในพื้นที่ขาด
  แคลนน้ำ 7,490 หมู่บ้าน จะมีน้ำกินน้ำครบทุกหมู่บ้าน รวมทั้งปรับปรุงระบบประปาเดิมที่ชำรุดให้ใช้งาน
  ได้ 2.การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน โดยมุ่งยกระดับให้ถึงเกณฑ์การตรวจวัดตามเป้าหมาย
  การพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 (SDGs) 3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
  แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 404 เมือง 4.2 ล้านครัวเรือน รวมถึงการจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน
  และ 4.การส่งเสริมการประหยัดน้ำในทุกภาคส่วน รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
  บริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค”

  นายสมเกียรติ กล่าวต่อว่า นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้ว ภายในงานยังมีการจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “ความท้าทายของการบริหาร
  จัดการน้ำอุปโภคบริโภค” มีหน่วยงานร่วมเสวนา 5 หน่วยงาน ได้แก่ สทนช. การประปานครหลวง การ
  ประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมอนามัย ในประเด็นเกี่ยวกับการความท้าทายของ
  การจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเขตเมืองและพื้นที่ห่างไกล การพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตร
  ฐานและราคาที่เหมาะสม การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จภายใต้แผนแม่บทการจัดการ
  ทรัพยากรน้ำของประเทศ เป็นต้น


  ขณะเดียวกัน ก็ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมเล่าเรื่อง “สายน้ำแห่งชีวิต อาบ กิน
  ใช้ ถังขยะ คมนาคม และยุทธศาสตร์”สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักเห็นคุณค่าของน้ำ ผ่านเพลงฉ่อย
  มรดกภูมิปัญญาไทย ที่ถ่ายทอดโดยศิลปินชั้นครู จำอวดสามน้า (น้าโย่ง-น้าพวง-น้านงค์) กิจกรรมบท
  เพลงสีสันสายน้ำจากศิลปิน copy show ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย และสนุกกับกิจกรรมค่ายตามรอยสาย
  น้ำ ตามหาน้ำสะอาด กับชาลีบับเบิ้ลโชว์ ร่วมกิจกรรมเล่นเกมรับเสื้อสุดเท่ “Clean water access for life”
  ฟรี

  ดังนั้น สทนช. จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงาน “วันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่ง
  ชาติ” ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30- 15.00 น. ณ ห้องเวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า
  เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จ.นนทบุรี เพื่อร่วมรณรงค์เนื่องใน“วันน้ำโลก”พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนิน
  งานและทิศทางบริหารจัดการน้ำของประเทศว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป และเราทุกคนจะสามารถมีส่วนร่วมได้
  อย่างไรในอนาคต


  Share FB
  14/3/19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias