มหาวิทยาลัยมหิดล ทุ่มทุนสร้างและปรับปรุง “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความ

 • มหาวิทยาลัยมหิดล ทุ่มทุนสร้างและปรับปรุง “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
  เป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์”

  เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยร่างอาจารย์ใหญ่คณะ
  วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดตัว “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทาง
  กายวิภาคศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการสำหรับการ
  เรียนการสอนและศึกษาวิจัยด้านกายวิภาคศาสตร์ยกระดับความความปลอดภัยของห้อง
  ปฏิบัติการด้วยระบบระบายอากาศและระบบดูดไอฟอร์มาลิน (HVAC) ที่ได้มาตรฐานมีการ
  ติดตั้งอุปกรณ์ระบบมัลติมีเดียที่ครบครันทันสมัย พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสุดล้ำด้วย
  ระบบการพิมพ์แบบ 3 มิติเพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบสื่อการสอนเสมือนจริงเพื่อก้าวไปสู่ความ
  เป็นเลิศทางการศึกษาวิจัยด้านกายวิภาคศาสตร์ของประเทศ

  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวิริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดลได้เป็นประธานในพิธีเปิด “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทาง
  ทางกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ บริเวณโถงกลางชั้น 2
  อาคารวิทยาศาสตร์ 3 (SC 3) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา โดย
  มี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดลและ
  คณาจารย์จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่และการจัด
  แสดงนิทรรศแสดงความก้าวหน้าทางการศึกษาและวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์ ​

  ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ เปิดเผยว่า จากการที่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
  วิทยาศาสตร์​มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจสำคัญ ในการผลิตบัณฑิตและศึกษาค้นคว้าวิจัยด้าน
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆรวมถึงการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
  และสอนปรีคลีนิกให้กับนักศึกษาแพทย์ โดยคณะฯมุ่งสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เอื้ออำนวยต่อการ
  พัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยของคณะฯให้ครบทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  ในการนี้ คณะฯ ได้สนับสนุนการจัดตั้ง“หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางทางกาย
  วิภาคศาสตร์ฯ” อีกทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมูลค่ารวมแล้วกว่า 25 ล้านบาทเพื่อมุ่งเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐาน
  และเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางกายวิภาคศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่ความ
  เป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล


  มหาวิทยาลัยมหิดล ทุ่มทุนสร้างและปรับปรุง “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความ

  หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์ฯ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคาร
  วิทยาศาสตร์ 3คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีพื้นที่ใช้สอยกว่า1,100
  ตร.ม. แต่ละห้องมีความน่าสนใจเริ่มจากห้องแรก ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนด้านกายวิภาค
  ศาสตร์พื้นฐาน (Basic Anatomy)เป็นห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ที่มีการติดตั้งระบบไฟส่อง
  สว่างและอุปกรณ์ระบบมัลติมีเดียที่ทันสมัยด้วยระบบฉายภาพและเสียงที่ได้มาตรฐาน เพื่อช่วย
  พัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ในระหว่างการเรียนการสอนทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้สะดวก
  มากขึ้นจากเทคโนโลยีสื่อการสอนที่ถูกถ่ายทอดผ่านผู้สอนซึ่งสามารถรองรับนักศึกษารวมแล้ว
  ปีละกว่า 1,200 คน ภายในห้องปฏิบัติการยังถูกจัดเป็นกลุ่มย่อยซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาส
  เรียนรู้โดยใช้ร่างอาจารย์ใหญ่และหุ่นสอนแสดงเพื่อประกอบความเข้าใจได้มากขึ้น

  ในส่วนต่อมาเป็นห้องที่ใช้สำหรับการเรียนวิชาปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ (Biomedical Anatomy)
  ซึ่งเป็นส่วนที่จัดไว้ให้นักศึกษาผ่าชำแหละร่างอาจารย์ใหญ่ด้วยตัวเองเพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์
  ของโครงสร้างและอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย การเรียงตัวของแต่ละโครงสร้างจากชั้นตื้นไปยังชั้นลึก
  การวางตัวของหลอดเลือด เส้นประสาท กล้ามเนื้อ อวัยวะภายใน และเยื่อบุต่างๆรวมถึงความแปรผัน
  ของบางโครงสร้างและอวัยวะซึ่งยังไม่มีเทคโนโลยีใดมาทดแทนได้สมบูรณ์เมื่อเทียบกับการศึกษา
  โดยตรงจากร่างอาจารย์ใหญ่

  ในส่วนของห้องปฏิบัติการนี้ได้ออกแบบโดยอาศัยระบบจัดการหมุนเวียนอากาศภายในอาคาร หรือ
  ที่เรียกว่าระบบ HAVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning) เป็นระบบการจัดการภายในอาคาร
  ที่อาศัยการหมุนเวียนและแทนที่ของอากาศตามหลักการทำงานทางกลศาสตร์ของไหลทางวิศวกรรม
  มีระบบระบบระบายอากาศที่ติดตั้งโดยรอบห้องปฏิบัติการเพื่อดูดไอสารระเหยฟอร์มาลีนและขับอากาศ
  เสียในห้องปฏิบัติการออกจากระบบอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีดักจับสารดังกล่าวก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
  ด้วยระบบดักกรองสารพิษที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยอีกด้วย

  ซึ่งนเรื่องนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ได้อธิบายต่อว่าการศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ที่ผ่านการรักษา
  สภาพด้วยน้ำยารักษาสภาพที่มีส่วนผสมของสารฟอร์มาลีนเป็นระยะเวลานานนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบ
  ทางเดินหายใจทั้งของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งมีความเสี่ยงต่อการก่อโรคมะเร็งได้จึงมีความจำ
  เป็นและต้องปฏิบัติโดยคำนึงถึงหลักชีวอนามัยที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น คณะฯจึงให้ความสำคัญต่อการใช้
  ระบบที่สามารถกำจัดสารฟอร์มาลีนในห้องปฏิบัติการดังกล่าว

  ​ในส่วนของจุดเยี่ยมชมต่อไป เป็นห้อง “สื่อการสอน 3 มิติและนิทรรศการงานวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์”
  ที่มีการใช้สื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติเพื่อสร้างความเข้าใจในโครงสร้างของ
  ระบบร่างกายมนุษย์ที่มีความละเอียดซับซ้อน สามารถกระตุ้นนักศึกษาให้เกิดความสนใจและส่วนร่วมแบบ
  interactive learning มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์ควบกับสไลด์สแกนเนอร์
  หรือภาพจากเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT-SCAN) หรือ เอ็กซ์เรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)ร่วมกับ
  การปรับปรุงกายภาพห้องให้เหมาะสมในการแสดงภาพ 3 มิติ

  มหาวิทยาลัยมหิดล ทุ่มทุนสร้างและปรับปรุง “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความ

  โดยได้ร่วมมือกับหลักสูตรวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) ในการพัฒนาสื่อการพิมพ์ 3
  มิติจากวัสดุที่ทันสมัยซึ่งสามารถหล่อแบบ 3 มิติ ที่ได้คิดวิเคราะห์และเลือกแบบ 3 มิติ ให้สอดคล้องกับ
  โจทย์ปัญหาคลินิกในอนาคตได้นับเป็นการต่อยอดองค์ความรู้โดยนำเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิ
  ติอมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเป็นลำดับต้น ๆของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมต้นแบบ
  ที่จะสามารถขยายผลต่อไปในการผลิตสื่อการสอน 3 มิติไม่เพียงเฉพาะเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยมหิดล
  เท่านั้น แต่จะยังส่งผลต่อเนื่องไปยังสถาบันการแพทย์อื่นทั่วประเทศอีกด้วย

  นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์ซึ่งแสดงการค้น
  พบโครงสร้างทางกายวิภาคที่มีความผันแปรแตกต่างจากปกติ ที่ได้จากการศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่
  จนเป็นที่ยอมรับและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อาทิความแปรผันของหลอด
  เลือดแดงใต้กระดูกไหปลาร้า ที่มีผลต่อการไม่คล้องเป็นห่วงของเส้นประสาทเลี้ยงกล่องเสียงการค้นพบ
  โครงสร้างของกล้ามเนื้อและเอ็นส่วนหลังแขน ที่อาจส่งผลต่อการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อได้มากกว่าคนปกติ
  รวมถึงการค้นพบ “ไตรูปเกือกม้า” ที่เป็นความผิดปกติของท่อไตและหลอดเลือดไต เป็นต้น

  สำหรับการเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่ที่รับบริจาคมาเพื่อการเรียนการสอนนั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา
  ลัยมหิดลมีการดำเนินการเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่สองรูปแบบ คือ การเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่แบบปกติ
  (Routine cadaver)สำหรับนำร่างมาศึกษาในรายวิชามหกายวิภาคศาสตร์ และ การเตรียมร่างอาจารย์
  ใหญ่แบบนิ่มเสมือนจริง (Soft cadaver)เพื่อให้คงสภาพนิ่มเหมือนสภาพขณะมีชีวิต จึงเหมาะสมสำหรับ
  ใช้ฝึกอบรมผ่าตัดเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดแก่แพทย์จบใหม่ แพทย์ประจำบ้าน และ
  แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆเพื่อฝึกฝนหัตถการและเทคโนโลยีการผ่าตัดสมัยใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพ
  “การบริจาคร่างกายเป็นกายวิทยาทานมีคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์”
  โดยในแต่ละปีคณะฯ ต้องใช้ร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ทั้งในวิทยาเขต
  พญาไทและวิทยาเขตศาลายา รวมประมาณ 80 ร่าง ทั้งนี้ ผู้ประสงค์บริจาคร่างกายเพื่อเป็นกายวิทยา
  ทานสามารถแจ้งความประสงค์สำหรับดำเนินการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาได้ที่ หน่วยบริจาคร่างกาย
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0 2201 5400 หรือรับหนังสือ
  ขอบริจาคร่างเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/scan/thai/bodydonation.html

  มหาวิทยาลัยมหิดล ทุ่มทุนสร้างและปรับปรุง “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
  มหาวิทยาลัยมหิดล ทุ่มทุนสร้างและปรับปรุง “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
  เป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์”

  มหาวิทยาลัยมหิดล ทุ่มทุนสร้างและปรับปรุง “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
  มหาวิทยาลัยมหิดล ทุ่มทุนสร้างและปรับปรุง “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
  เป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์”

  มหาวิทยาลัยมหิดล ทุ่มทุนสร้างและปรับปรุง “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
  มหาวิทยาลัยมหิดล ทุ่มทุนสร้างและปรับปรุง “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
  เป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์”

  มหาวิทยาลัยมหิดล ทุ่มทุนสร้างและปรับปรุง “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความ

  มหาวิทยาลัยมหิดล ทุ่มทุนสร้างและปรับปรุง “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
  เป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์”

  มหาวิทยาลัยมหิดล ทุ่มทุนสร้างและปรับปรุง “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
  มหาวิทยาลัยมหิดล ทุ่มทุนสร้างและปรับปรุง “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
  เป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์”

  มหาวิทยาลัยมหิดล ทุ่มทุนสร้างและปรับปรุง “หน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
  Share FB

  10.3.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias