กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน Tech Enterprise Thailand 2019
สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

 • กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน Tech Enterprise Thailand 2019
  สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

  รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เปิดเผยว่า วท. จัดงาน
  Tech Enterprise Thailand 2018 (TET 2018) ภายใต้โครงการการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นฐาน
  เทคโนโลยี (Tech-based Startup) ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย โดย วท.ร่วม
  กับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อสร้างระบบการสนับสนุน
  และต่อยอดผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นฐานสำคัญของประเทศ ให้มีความพร้อมในการนำผลงาน
  วิจัยและนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 ม.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์
  เพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่เกิดจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และต่อยอดผลงานจากมหาวิทยา
  ลัยเครือข่ายจากศูนย์กลางนวัตกรรม ใน 5 กลุ่มเรื่องหลักที่เป็นจุดเน้นของประเทศ ได้แก่ เกษตร
  กรรมและอาหาร ,สังคมผู้สูงอายุ,เมืองอัจฉริยะ,พลังงานชีวภาพ และ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเกิด
  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
  ทั่วประเทศได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา ลดความเสี่ยงจากการวิจัยและ
  สามารถตั้งต้นในการทำธุรกิจได้ โดยจะเป็นการปิดช่องว่างในระบบนวัตกรรมของประเทศที่
  สำคัญ


  กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน Tech Enterprise Thailand 2019
สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

  ปลัด วท.กล่าวต่อว่า วท. ต้องเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจ
  ใหม่ ตามนโยบาย “วิทย์แก้จนและยกระดับภูมิภาค” ของ วท. ที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจ
  เทคโนโลยีให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ให้มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้ เทคโน
  โลยี และปัจจัยการผลิตในด้านต่างๆ สามารถเข้าสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ได้ โดยใช้อุทยานวิทยา
  ศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัต
  กรรมเป็นเครื่องมือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ ห้องวิจัยและ เครื่องมือต่างๆ
  รวมถึงบุคลากรประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมภาคเอกชนในการลงทุนทำวิจัยและพัฒนามากขึ้น และ
  ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและดียิ่งขึ้น

  ในงานดังกล่าว มีการจัดแสดงนวัตกรรมต่างๆ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเครือ
  ข่าย มากกว่า 100 ผลงาน อาทิ ไก่ไม่เกาต์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ยูริกต่ำ-ไขมันต่ำ-คอสเรสเทอรอล
  ต่ำ กินแล้วไม่เป็นเกาต์, Refun (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) เครื่องรับซื้อขยะรีไซเคิลอัตโนมัติ, ก่ำเจ้า
  มช. 107 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ข้าวก่ำสายพันธุ์ใหม่เต็มไปด้วยสารอาหารนานาชนิด, ผลิตภัณฑ์
  ไอศกรีมผง (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง), IRICE (มหาวิทยาลัยพะเยา) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวลืม
  ผัว, โคราชวากิว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) โคสายพันธุ์ใหม่, ข้าวฮางเพาะงอก (มหาวิทยาลัย
  มหาสารคาม) ข้าวอินทรีย์คุณภาพสูง และ GISS (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) เทคโนโลยีการหล่อ
  โลหะแบบสเลอร์รี่ เป็นต้น รวมถึงมีการขายสินค้าจากผู้ประกอบการที่ได้รับบริการจากอุทยานวิทยา
  ศาสตร์ภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเครือข่าย


  Share FB
  28.1.19


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias