ทส.รณรงค์ลดโลกร้อน เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ตัว G มอบของขวัญเทศกาลปีใหม

 • วท.เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  กว่า 3,575 ล้านบาทภายใน 3 ปี

  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯดีเดย์เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับโครงการพัฒนาเขต
  นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีอซีไอ(EECi) พัฒนาอุตสาหกรรม
  เครื่องสำอาง เศรษฐกิจฐานชีวภาพเมืองนวัตกรรมอาหารและศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ
  พร้อมยกระดับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีเป็นฐานการผลิต เอสเอ็มอีที่มีนวัตกรรม
  ให้ได้ 155 บริษัท เกิดจ้างงานนักวิจัยในภาคเอกชนได้มากกว่า 545 คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐ
  กิจได้มากกว่า 3,575 ล้านบาทภายใน 3 ปี

  เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี(วท.) พร้อมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
  (ครม.) สัญจร ที่ จ.ลำปาง เพื่อเตรียมการยกระดับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science
  Park) สู่การเร่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจ นวัตกรรมสตาร์ทอัพ(Startup) และ เอสเอ็มอี(SMEs) ที่มี
  ความสามารถในการแข่งขัน พร้อมยกระดับศักยภาพเชิงพื้นที่ในเรื่องการเป็นฐานการผลิตด้าน
  เกษตรสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง(Cosmetic Valley), เศรษฐกิจฐานชีวภาพ(Bio Economy)
  ,เมืองนวัตกรรมอาหาร(Food Innovation) และ ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ(Medical & Wellness
  Hub) และการเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือสู่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะ
  วันออก(อีอีซีไอ)


  วท.เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

  ดร.สุวิทย์ เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง
  เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีอซีไอ(EECi) พ้ืนที่ประมาณ 2,000 ไร่ตั้งอยู่ในวังจันทร์วัลเลย์
  ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยพื้นที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มข้น เพื่อนำผล
  งานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ไปตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งในพ้นที่อีอีซีและทั่วประเทศ
  หรือ กล่าวง่ายๆ ว่าหัวใจสำคัญของ อีอีซีไป คือ การเป็นสะพานที่จะนำทางให้งานวิจัยไปสู่การใช้
  ประโยชน์ได้จริง โดยจะมีการขยายผลของการเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคต่างๆ โดยเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2561
  ที่ผ่านมา ได้มีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน

  “โครงการเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาและการลงทุนนวัตกรรมระหว่างนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
  ภาคตะวันออกกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ” ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโน
  โลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
  ซึ่งอุทยานฯ ถือเป็นกลไกสำคัญที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภาคเหนือให้นำ
  องค์ความรู้ และ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและภาคอุตสาหกรรม
  ทำให้เกิดสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีเป็นฐานการผลิตหรือทำธุรกิจ(Tech Startups) และเอสเอ็มอี(SMEs)
  ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีศักยภาพในพื้นที่

  รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้รับการ
  สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
  กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ได้เปิดใช้เป็นระยะเวลา 7 เดือนได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบ
  การสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี และหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยมีการเข้ามาใช้ประโยชน์
  พื้นที่ไปแล้วมากกว่าร้อยละ 86 ซึ่งคาดว่าจะใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่ภายในไตรมาศที่ 2 ของปี 2562
  สามารถสร้างการจ้างงานกำลังคนเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 108 ราย มีการจัด
  กิจกรรม 410 งาน ซึ่งมีผู้ใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น 29,400 คน และเกิดประมาณการผลกระทบทางเศรษฐ
  กิจที่เกิดขึ้น 328 ล้านบาท ซึ่งการเชื่อมต่อกับโครงการ EECi โดยการยกระดับอุทยานวิทยาศาสตร์
  ภาคเหนือ จึงถือเป็นโอกาสครั้งสาคัญในการนำเอาองค์ความรู้ งานวิจัย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
  มาสู่การเร่งสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และ สตาร์ตอัพที่ใช้
  เทคโนโลยี และ เอสเอ็มอี รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตด้วยการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี มุ่งเน้น
  ของ EECi โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มาผสานกับศักยภาพของภาคเหนือ นาไปสู่การขับ
  เคลื่อนและ ยกระดับการผลิตด้านเกษตรสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง , เศรษฐกิจฐานชีว
  ภาพ ,เมืองนวัตกรรมอาหาร และ ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ และเกิดการยกระดับศักยภาพเชิง
  พื้นที่ นำไปสู่การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมและเพิ่มรายได้ต่อหัวประชากรในภาคเหนือ โดยใช้นวัตกรรม
  และดึงดูดนักลงทุนฐานนวัตกรรมเข้าสู่ประเทศ

  วท.เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

  ดร.สุวิทย์ กล่าวอีกว่า ด้วยเหตุนี้จึง จำเป็นต้องยกระดับการพัฒนาและก่อสร้างส่วนขยายอุทยาน
  วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ซึ่งส่วนเดิมปัจจุบัน มีข้อจำกัดของพื้นที่ให้บริการไม่สามารถ
  ขยายตามความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบาย
  ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และพันธกิจการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการมุ่งเน้น
  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)
  โดยคาดว่าจะเกิดสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยี และ เอสเอ็มอีที่มีนวัตกรรม อย่างน้อย 155 บริษัท เกิด
  จ้างงานนักวิจัยในภาคเอกชนมากกว่า 545 คน สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 3,575
  ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี ทำให้ภาคเหนือเป็นกลไกสาคัญและ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับ
  เคลื่อนอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศไทย

  วท.เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

  วท.เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

  วท.เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ


 • วท.เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

  วท.เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

  วท.เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ


  Share FB
  14.1.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias