อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือโชว์อุปกรณ์ควบคุมจมูกนาโซฟอร์ม
แก้โรคปากแหว่งเพดานโหว

 • อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือโชว์อุปกรณ์ควบคุมจมูกนาโซฟอร์ม
  แก้โรคปากแหว่งเพดานโหว่

  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โชว์นวัตกรรม “อุปกรณ์ควบคุมจมูกนาโซฟอร์ม” แก้โรคปากแหว่ง
  เพดานโหว่ทำให้จมูกผู้ป่วยใกล้เคียงปกติ อีกทั้งสามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย ลดโอกาสที่จะ
  ต้องเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขซ้ำ ช่วยเพิ่มความมั่นใจที่ในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ และ “ราก
  ฟันเทียมนวัตกรรมใหม่” ช่วยให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยลง ลดระยะเวลาในการรักษาเมื่อวันที่ 13 ม.ค.
  น.ส.ทิพวัลย์ เวชการัณย์ ผอ.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
  วิทยาศาสตร์(สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
  จ.เชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์รากฟันเทียมนวัตกรรมใหม่และศูนย์สร้างอุปกรณ์ควบคุมทรงจมูก
  โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว และ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
  ดร. ปฐวี คงขุนเทียน ร่วมบรรยาย


  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือโชว์อุปกรณ์ควบคุมจมูกนาโซฟอร์ม
แก้โรคปากแหว่งเพดานโหว

  ทั้งนี้ น.ส.ทิพย์วัลย์ กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของ สอว.ได้คิดค้น
  นวัตกรรมเพื่อช่วยผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ โดยได้ค้นคิด “อุปกรณ์ควบคุมจมูกนาโซฟอร์ม
  (Nasoform)” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการปรับและควบคุมรูปร่างจมูกหลังผ่าตัดเพื่อช่วยพยุงโครง
  สร้างของจมูกจนสามารถอยู่ตัวได้เองหรือเปรียบได้กับไม้ค้ำยันไม่ให้ล้ม โดยเป็นผลงานวิจัยของ
  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว และ นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน คณะทันต
  แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการทดลองใช้ในกลุ่มผู้ป่วยกว่า 100 ราย พบว่าสามารถ
  ควบคุมรูปร่างจมูกหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ได้ดี ทำให้จมูกผู้ป่วยใกล้เคียง
  ปกติ อีกทั้งสามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย ลดโอกาสที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขซ้ำ ช่วยเพิ่ม
  ความมั่นใจที่ในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา
  เด็กที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ โดยหากมีการใช้งานประมาณ 200 ครั้ง จะสามารถช่วยลดต้นทุน
  ในการผ่าตัดซ้ำเพื่อแก้ไขรูปทรงของจมูกได้สูงถึง 600 ครั้ง หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 19.2 ล้านบาท

  น.ส.ทิพย์วัลย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้ คิดค้นรากฟันเทียมนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยในการรักษา
  รากฟัน ซึ่งการรักษาทั่วไปที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากต้องผ่าเปิดแผลเพื่อใส่ราก
  เทียม เจาะและเย็บปิด ก่อนรอเวลาอีกราว 3 เดือน รวมทั้งเมื่อแผลหายดีแล้วจึงจะใส่ฟันเทียมได้
  โดยเฉพาะการรักษารากฟันแต่ละครั้งนั้นมีราคาสูง ดังนั้น เทคโนโลยีรากฟันเทียมนวัตกรรมใหม่
  (NOVEM IMPLANT) จึงได้รับการพัฒนาขึ้นให้มีการออกแบบที่จำเพาะของรากฟันเทียม ทำให้
  มีความเสถียรสูง โดยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนหัวที่ยึดกับฟันปลอม และส่วนลำตัวที่ยึดติดกับ
  กระดูกกราม ซึ่งการใช้งานนั้นจะเปิดแผลขนาดเล็กเพื่อใส่ส่วนลำตัวที่ยึดกระดูกกราม ทำให้คนไข้
  เจ็บน้อยลง การฟื้นตัวเร็วขึ้น ไม่ต้องรอนาน เนื้อเยื่อเสียหายไม่มาก คนไข้สามารถใส่รากฟันเทียม
  แล้วเสร็จในครั้งเดียว แผลเล็กหายเร็ว ยึดกับกระดูกได้ดี เมื่อสึกหรอจากการใส่เข้า-ออกฟันปลอม
  แล้ว สามารถเปลี่ยนส่วนหัวได้ทันที ไม่จำเป็นต้องรื้อทิ้งเหมือนเดิม ทั้งยังใช้ร่วมกับทันตกรรมดิจิตอล
  ได้ เช่น การสแกนฟัน การคลอบฟัน เป็นต้น ที่สำคัญ ราคาถูกลงในระดับที่คนไทยสามารถจ่ายได้

  น.ส.ทิพย์วัลย์ กล่าวอีกว่า อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้หารือร่วม
  กับ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ปฐวี คงขุนเทียน เป็นผู้ประดิษฐ์และเจ้าของงานวิจัย “เทคโนโล
  ยีรากฟันเทียมนวัตกรรมใหม่” ในการนำงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบ Tech Start Approach
  โดยได้ดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท โนเว็ม อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งผลิต
  ภัณฑ์จากเทคโนโลยีดังกล่าวมีมาตรฐานการผลิต ISO 13485 และผ่านการรับรองมาตรฐานของ
  สหภาพยุโรป (CE mark) มุ่งเน้นการจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น กลุ่มอาเซียนและยุโรป เป็นต้น
  โดยมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเทคโนโลยีการพัฒนาการรักษาด้วยวิธีการใช้รากฟันเทียม ทำให้
  ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยลง ลดระยะเวลาในการรักษา และสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมของคน
  ไทยก้าวไกลสู่สากล พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าการส่งออกเริ่มต้น ในกลุ่มประเทศอาเซียน คิดเป็นมูลค่า
  21 ล้านบาทต่อปี หรือ 63 ล้านปีในระยะเวลา 3 ปี

  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือโชว์อุปกรณ์ควบคุมจมูกนาโซฟอร์ม
แก้โรคปากแหว่งเพดานโหว

  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือโชว์อุปกรณ์ควบคุมจมูกนาโซฟอร์ม
แก้โรคปากแหว่งเพดานโหว

  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือโชว์อุปกรณ์ควบคุมจมูกนาโซฟอร์ม
แก้โรคปากแหว่งเพดานโหว

  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือโชว์อุปกรณ์ควบคุมจมูกนาโซฟอร์ม
แก้โรคปากแหว่งเพดานโหว


  Share FB
  14.1.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias