• ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล
  เรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม่

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
  วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เนรมิตพื้นที่บริเวณสนามหน้าตึกสันติไมตรี
  ทำเนียบรัฐบาล ให้เป็นพื้นที่กิจกรรมและเรียนรู้เรื่องราวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ของเด็ก ๆ ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน
  น้อมนำแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของ
  พระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างความรู้และ
  จิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “ทำ
  ความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ ตามที่ พลเอก
  ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ไว้ให้กับเด็กๆ
  ทุกคนว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”


  ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล
เรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม่

  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า
  เนื่องในโอกาส“วันเด็กแห่งชาติ” ทุกภาคส่วนทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำ
  ทุกปี เพื่อให้เด็กทั่วประเทศได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมอันดี ส่งเสริมให้เกิด
  ความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ ซึ่งวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี
  2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ
  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ไว้ให้กับเด็ก ๆ ทุกคนว่า “เด็กเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนา
  ชาติ” ในทุกปี รัฐบาลได้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมที่จัดเตรียมเอา
  ไว้อย่างมากมาย และในปีนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ
  จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบ
  รัฐบาล ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และสนุกกับเรื่อง
  ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน น้อมนำแนวทางพระราช
  ทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจ
  โอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างความรู้และจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวด
  ล้อม” มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เด็ก ๆ ได้
  ร่วมกิจกรรมพร้อมรับของรางวัลมากมาย พร้อมกิจกรรมสาระบันเทิงบนเวทีกลาง และฐานกิจกรรม
  ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้าน Climate Change, ด้านทรัพยากรทางทะเล, ไดโน
  เสาร์, ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน และเรื่องสัตว์ เป็นต้น


  ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล
เรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม่


  อีกทั้ง ยังได้จัดเตรียมของที่ระลึก และของรางวัล จำนวนกว่า 10,000 ชิ้น ทั้งจักรยาน ตุ๊กตา อุปกรณ์
  กีฬา ชุดเครื่องเขียน กระบอกน้ำ ถุงผ้า กระเป๋าเป้ และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งอาหาร และเครื่องดื่ม
  ไว้ให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เป็น High light คือ กิจกรรม ทำ
  ความดีด้วยหัวใจ อาสา พาคัดแยก เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การเรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะรีไซเคิล
  กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยจะมีการขอรับขวดน้ำพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียมภายในงาน หรือ
  เด็ก ๆ สามารถนำมาจากบ้านเองได้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริม
  คุณภาพสิ่งแวดล้อม จะรวบรวมขยะรีไซเคิลเหล่านี้ไปขาย แล้วนำรายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิโรง-
  พยาบาลเด็ก เพื่อให้เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ได้ร่วมทำความดีช่วยเด็กที่ด้อยโอกาส
  อีกด้วย

  ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล
เรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม่

  ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล
เรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม่

  ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล
เรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม่

  ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล
เรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม่

  ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล
เรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม่

  ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล
เรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม่

  ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล
เรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม่

  ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล
เรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม่

  ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล
เรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม่

  ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล
เรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม่

  Share FB
  13119Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias