อยุธยาสืบสานศาสตร์พระราชา“รักษามรดกโลก-พัฒนาเกษตรไทย”ยั่งยืน

 • อยุธยาสืบสานศาสตร์พระราชา“รักษามรดกโลก-พัฒนาเกษตรไทย”ยั่งยืน

  ประเทศไทย แม้จะไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยมหาศาล แต่ก็ถือเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกที่มี
  “ศาสตร์พระราชา” ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราช
  ทานไว้เป็นมรดกทางความรู้แก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบ
  คลุมทุกมิติอย่างรอบด้าน

  นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ศาสตร์พระราชาของ
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นองค์ความรู้ที่ว่าด้วยวิถีแห่ง
  การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเกษตร สังคม
  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

  ทั้งนี้ในฐานะที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้
  เป็นมรดกโลก ขณะเดียวกันยังจัดเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมูลค่าสูงเป็นอัน
  ดับ 3 ของประเทศ โดยมีปัจจัยพื้นฐานจากการเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร มีการส่งเสริมการจัด
  ทำฟาร์มมาตรฐาน GAP พืชอาหาร ได้แก่ ข้าว พืช ผัก และผลไม้ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
  เกษตรกรเพื่อผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภคตั้งแต่ต้นนำไปจนถึงปลายน้ำ
  ซึ่งกระบวนการพัฒนาต่างๆเหล่านี้ เป็นการดำเนินการโดยน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นแนว
  ทาง จนสามารถสร้างความสมดุลในการพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม ให้เกิดขึ้นใน
  จังหวัดได้อย่างสมดุล มั่งคง และยั่งยืน

  ดังนั้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่และสืบสาน
  ศาสตร์พระราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้
  น้อมนำแนวพระราชดำรัสและพระราชดำริต่างๆ มาขยายผลสู่การจัดกิจกรรมในหัวข้อ “สืบสาน
  ศาสตร์พระราชา อยุธยามรดกโลก พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน” ภายในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยา
  มรดกโลก” ในระหว่างวันที่ 7-16 ธันวาคม ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  อยุธยาสืบสานศาสตร์พระราชา“รักษามรดกโลก-พัฒนาเกษตรไทย”ยั่งยืน

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต่อว่า งาน “สืบสานศาสตร์พระราชา อุธยามรดกโลก พัฒนา
  เกษตรไทยยั่งยืน” เป็นการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ด้านต่างๆ มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการมีชีวิตในหัวข้อ
  “ตามรอยศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน (นวัตกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่)” รวมทั้งการแสดงผลงาน
  วิจัย นวัตกรรม และเครื่องจักรกลทางการเกษตร จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน
  โดยแยกเป็นหมวดหมู่ อาทิ ด้านการบริหารจัดการดิน น้ำ พืช และปศุสัตว์ พร้อมกับการจัดการแสดงสวน
  ไม้ดอก ไม้ประดับ ในรูปแบบ “Flower Festival” ซึ่งเป็น Land Mark ขนาดใหญ่และสวยงาม กระจายอยู่
  รอบบริเวณงานเพื่อให้ประชาชนได้เยี่ยมชม ถ่ายภาพ หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันภายในงาน

  ขณะเดียวกัน ยังได้มีการจัดแสดงสินค้าพร้อมจำหน่ายทั้งพืชพันธุ์ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ปศุสัตว์
  ประมง และสินค้าแปรรูปทางการเกษตรปลอดภัย จากลุ่มเกษตรกรในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงอีกนับร้อยราย
  การ เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดให้เกษตรกร เพื่อสร้างแรงจูงให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
  ผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องต่อไป

  นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ การแข่งขัน
  ทำอาหารพื้นบ้าน การอบรมอาชีพระยะสั้น ขณะที่บนเวทีก็มีกิจกรรมบันเทิงมากมาย อาทิ การแสดงศิลป
  วัฒนธรรมของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการจัดแสดงจากศิลปิน ดารา และ Copy Show
  อีกมากมาย เช่น ชาลีโชว์, บุ๋มสุกานดา, ดนตรีวงซีนเดอร์เดล่า, Copyshow ปาล์มมี่, Copyshow ชัยยา
  มิตรชัย Vs Copyshow ป็อป แคลอลี่บาบา, ดนตรี จิน เดอะวอยส์, และ Copyshow ติ๊กชีโร่ Vs มัมลา
  โคนิค เป็นต้น

  ขณะที่กิจกรรมที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งของงาน คือ “การประกวดปลากัดพื้นบ้านไทย มรดก
  ไทย มรดกโลก” โดยจะมีการนำปลากัดพื้นบ้านประจำภาค 4 ชนิดของประเทศไทย จำนวน 52 ตัวมาจัด
  แสดงโชว์ พร้อมจัดการประกวดปลากัดพื้นบ้านชิงถ้วยรางวัล 21 รางวัล และเหรียญรางวัลอีก 35 เหรียญ
  “สิ่งที่ถือเป็นความพิเศษอย่างยิ่ง คือ ถ้วยรางวัลทั้ง 21 รางวัล จะถ้วยรางวัล ‘ศิลปะปูนปั้นน้ำอ้อยเคี่ยว’ ซึ่ง
  ถือเป็นเอกศิลป์และเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวพระนครศรีอยุธยา

  โดยตามตำนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ซึ่งมีความเจริญด้านศิลปะหลายแขนง ทั้งงานลายรดน้ำ
  ลงรักปิดทอง จิตรกรรม ช่างทอง แกะสลักไม้ และงานที่โดดเด่นสร้างชื่อให้กับช่างอยุธยาอย่างมากก็คือ
  ศิลปะปูนปั้นน้ำอ้อยเคี่ยว ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของผลงานประติมากรรมหลายแห่ง หลายชิ้นในอยุธยา และ
  ปัจจุบันถูกยกให้เป็นสิ่งลำค่าที่โด่งดังไปทั่วโลกจนได้รับการยอมรับให้เป็น 1 ใน 10 ของมรดกโลก ดังนั้น
  ในฐานะที่เป็นเมืองมรดกโลก คณะผู้จัดงานจึงได้สรรค์สร้างถ้วยรางวัลจารึกไว้ด้วยเอกศิลป์ตามตำนาน
  แห่งเกียรติยศดังกล่าว”

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต่อว่า ดังนั้นจึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย และชาว
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาร่วมงาน “สืบสานศาสตร์พระราช อยุธยามรดกโลก พัฒนาเกษตร
  ไทยยั่งยืน” ภายในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ในระหว่างวันที่ 7-16 ธันวาคม ณ อุทยานประวัติ
  ศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมเป็นเกียรติในการเผยแพร่ชื่อเสียงของเมืองมรดกโลก และร่วม
  กันสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการขยายผล “ศาสตร์แห่งพระราชา” ให้ถูกนำ
  ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างยั่งยืนสืบไป


  อยุธยาสืบสานศาสตร์พระราชา“รักษามรดกโลก-พัฒนาเกษตรไทย”ยั่งยืน


  ซึ่งนิทรรศการจะแบ่งเป็น 2 โซน ประกอบด้วย โซนนิทรรศการด้านนอก เป็นการแสดงแบบจำลอง
  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่บนฟ้าจนถึงออกสู่ทะเล ประกอบด้วย ศาสตร์ในพื้นที่ต้นน้ำ ด้วยการ
  ทำฝนหลวง การอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำด้วยวิธีการต่างๆ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำด้วยระบบ
  ประปาภูเขา การก่อสร้างฝายมีชีวิต (ฝายต้นน้ำลำธาร) ศาสตร์ในพื้นที่กลางน้ำ ด้วยแบบจำลองการ
  สร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ โครงการแก้มลิง ทฤษฎีใหม่ ระบบกระจายน้ำ คันกั้นน้ำ และศาสตร์ในพื้นที่ปลาย
  น้ำ ด้วยแบบจำลองประตูระบายน้ำ สำหรับโซนนิทรรศการด้านใน เป็นศิลปะพนังปั้นนูนต่ำพ่นทราย
  ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษ จำลองโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ
  จนถึงปลายน้ำ พร้อมสื่อผสมผ่านจอ LED เรียงร้อยรายละเอียดโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ
  ภาพพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ที่ยังประโยชน์กับปวงชนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้

  ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนงในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นิทรรศการพระบิดาแห่ง
  การจัดการทรัพยากรน้ำ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรม
  ไทย พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย พระบิดาแห่งการวิจัยไทย พระบิดา
  แห่งมาตรฐานการช่างไทย พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย และการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
  ธงชาติไทย นอกจากนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคม ในช่วงค่ำจะมีการจัดการแสดงดนตรีและการแสดงประกอบ
  “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” โดยสถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

  อยุธยาสืบสานศาสตร์พระราชา“รักษามรดกโลก-พัฒนาเกษตรไทย”ยั่งยืน
  ภาพจากFBยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก

  อยุธยาสืบสานศาสตร์พระราชา“รักษามรดกโลก-พัฒนาเกษตรไทย”ยั่งยืน
  ภาพจากFBยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก

  อยุธยาสืบสานศาสตร์พระราชา“รักษามรดกโลก-พัฒนาเกษตรไทย”ยั่งยืน
  ภาพจากFBยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก

  Share FB
  10.12.18Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias