สทนช.	ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
“สายน้ำของพระราชา” 5-9 ธ.ค.61 ณ ท้องสนามหลวง

 • สทนช. ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
  “สายน้ำของพระราชา” 5-9 ธ.ค.61 ณ ท้องสนามหลวง่

  สทนช.เชิญประชาชนร่วมชมนิทรรศการพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ“สายน้ำของพระราชา”
  1 ในนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านความยิ่งใหญ่ของแบบจำลองที่
  มีความสูงกว่า 3 เมตร ร่วมเรียนรู้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามศาสตร์พระราชาตั้งแต่บน
  ท้องฟ้าจนถึงออกสู่ทะเล พร้อมรับของที่ระลึก 5-9 ธ.ค. 61 ณ ท้องสนามหลวง


  สทนช.	ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
“สายน้ำของพระราชา” 5-9 ธ.ค.61 ณ ท้องสนามหลวง

  นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า รัฐบาลกำหนด
  จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่
  5- 9 ธันวาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงเป็นพระบิดาแห่ง
  ศาสตร์ 9 แขนง ซึ่ง สทนช. ได้รับเกียรติให้เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการจัดนิทรรศการในหัวข้อ พระ
  บิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ “สายน้ำของพระราชา” โดยรูปแบบนิทรรศการจะเป็นสื่อผสมด้วย
  ความยิ่งใหญ่ของแบบจำลองขนาดใหญ่เสมือนจริง ความสูงกว่า 3 เมตร ประชาชนสามารถเยี่ยมชม
  ร่วมถ่ายภาพ เรียนรู้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามศาสตร์พระราชา พร้อมร่วมกิจกรรมและ
  รับของที่ระลึก


  สทนช.	ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
“สายน้ำของพระราชา” 5-9 ธ.ค.61 ณ ท้องสนามหลวง


  ซึ่งนิทรรศการจะแบ่งเป็น 2 โซน ประกอบด้วย โซนนิทรรศการด้านนอก เป็นการแสดงแบบจำลอง
  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่บนฟ้าจนถึงออกสู่ทะเล ประกอบด้วย ศาสตร์ในพื้นที่ต้นน้ำ ด้วยการ
  ทำฝนหลวง การอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำด้วยวิธีการต่างๆ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำด้วยระบบ
  ประปาภูเขา การก่อสร้างฝายมีชีวิต (ฝายต้นน้ำลำธาร) ศาสตร์ในพื้นที่กลางน้ำ ด้วยแบบจำลองการ
  สร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ โครงการแก้มลิง ทฤษฎีใหม่ ระบบกระจายน้ำ คันกั้นน้ำ และศาสตร์ในพื้นที่ปลาย
  น้ำ ด้วยแบบจำลองประตูระบายน้ำ สำหรับโซนนิทรรศการด้านใน เป็นศิลปะพนังปั้นนูนต่ำพ่นทราย
  ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษ จำลองโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ
  จนถึงปลายน้ำ พร้อมสื่อผสมผ่านจอ LED เรียงร้อยรายละเอียดโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ
  ภาพพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ที่ยังประโยชน์กับปวงชนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้

  ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนงในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นิทรรศการพระบิดาแห่ง
  การจัดการทรัพยากรน้ำ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรม
  ไทย พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย พระบิดาแห่งการวิจัยไทย พระบิดา
  แห่งมาตรฐานการช่างไทย พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย และการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
  ธงชาติไทย นอกจากนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคม ในช่วงค่ำจะมีการจัดการแสดงดนตรีและการแสดงประกอบ
  “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” โดยสถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย


  Share FB
  3.12.18Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias