สกส.ชูโมเดลพัฒนากลุ่มสตรี“ลพบุรี”หนุนพลังประชารัฐสร้างโอกาสหญิงไทย

 • สกส.ชูโมเดลพัฒนากลุ่มสตรี“ลพบุรี”หนุนพลังประชารัฐสร้างโอกาสหญิงไทย

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวย
  การสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม
  สมาชิกกองทุน “กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ไทยพวน” ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ในกิจกรรมโครงการ
  เสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ “Inside Product
  By Thai Womenfund สัญจร”


  สกส.ชูโมเดลพัฒนากลุ่มสตรี“ลพบุรี”หนุนพลังประชารัฐสร้างโอกาสหญิงไทย

  นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่มาเยี่ยมชมโครงการตัวอย่างของกลุ่มสตรีจังหวัดลพบุรี
  กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ไทยพวน หลังกู้ยืมเงินกองทุนฯ มาต่อยอดอาชีพ จนประสบความสำเร็จ ถือเป็นอีกหนึ่ง
  ตัวอย่างที่เกิดจากพลังประชารัฐ ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาบทบาทสตรีกับชุมชนท่องเที่ยว
  otop นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อความสุขของสตรีและประชาชนในชุมชน

  สำหรับจังหวัดลพบุรี ในปี 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 20,000,000 บาท มีการเบิกจ่าย
  เป็นเงิน 16,179,272 บาท โดยเป็นการลงทุนประกอบอาชีพที่หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม
  หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน และคหกรรม ซึ่งล้วนช่วยให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในแง่
  เศรษฐกิจ รายได้ การยอมรับจากสังคม และสถาบันครอบครัวที่อยู่พร้อมหน้า ลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่น
  นางละม่อม พานทอง ประธานกลุ่ม เปิดเผยว่า กลุ่มฯมีที่ทำการตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่
  จังหวัดลพบุรี ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มคือ ผ้ามัดหมี่ไทยพวน เงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับการอนุมัติจากกอง
  ทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 75,000 บาท เมื่อปี 2556 กำหนดชำระเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งได้ชำระเงินกู้ครบ
  ถ้วนแล้ว ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 60 คน สมาชิกร่วมลงหุ้นๆ ละ 100 บาท มีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน
  600,000 บาท มีการปันผลจากผลกำไรให้สมาชิกทุกปี 10% สมาชิกมีรายได้เสริมจำนวน 2,500 บาท/เดือน
  /คน

  ความสำเร็จของกลุ่ม เกิดจากสมาชิกมีความขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความงดงามของผ้า
  ทอที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ซื้อ และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
  ภาครัฐและเอกชนใน จ.ลพบุรี ออกร้านขายสินค้าในโอกาสต่างๆ และรณรงค์ให้ข้าราชการประชาชนสวม
  ชุดไทย ทำให้ผ้ามัดหมี่ขายดี และขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ที่ให้การ
  สนับสนุนเงินกู้กลุ่มผ้ามัดหมี่ไทยพวน ทำให้เรามีทุนหมุนเวียนสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่อง สร้าง
  รายได้เสริมให้กับกลุ่มและสมาชิกค่ะ


  สกส.ชูโมเดลพัฒนากลุ่มสตรี“ลพบุรี”หนุนพลังประชารัฐสร้างโอกาสหญิงไทย
  สกส.ชูโมเดลพัฒนากลุ่มสตรี“ลพบุรี”หนุนพลังประชารัฐสร้างโอกาสหญิงไทย

  สกส.ชูโมเดลพัฒนากลุ่มสตรี“ลพบุรี”หนุนพลังประชารัฐสร้างโอกาสหญิงไทย
  สกส.ชูโมเดลพัฒนากลุ่มสตรี“ลพบุรี”หนุนพลังประชารัฐสร้างโอกาสหญิงไทย


  สกส.ชูโมเดลพัฒนากลุ่มสตรี“ลพบุรี”หนุนพลังประชารัฐสร้างโอกาสหญิงไทย
  สกส.ชูโมเดลพัฒนากลุ่มสตรี“ลพบุรี”หนุนพลังประชารัฐสร้างโอกาสหญิงไทย

  สกส.ชูโมเดลพัฒนากลุ่มสตรี“ลพบุรี”หนุนพลังประชารัฐสร้างโอกาสหญิงไทย
  สกส.ชูโมเดลพัฒนากลุ่มสตรี“ลพบุรี”หนุนพลังประชารัฐสร้างโอกาสหญิงไทย

  สกส.ชูโมเดลพัฒนากลุ่มสตรี“ลพบุรี”หนุนพลังประชารัฐสร้างโอกาสหญิงไทย


  Share FB

  171118Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias