ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 • ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

  วันพุธที่ 7 พ.ย.2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่
  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ พร้อมนำผู้บริหาร มช. และอีก 6 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยา
  ศาสตร์ภาคเหนือ ประกอบด้วย ม.แม่โจ้,ม.มฟล., ม.พะเยา, ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์,ม.ราชภัฏพิบูลสง
  คราม ร่วมพิธีเปิดงาน “LANNA 4.0 Northern Innovation Re-Profile ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมือง
  เหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “

  ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

  โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มช. กล่าวต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว. วิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการ
  พัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม “พลังคนรุ่นใหม่” ก้าวสู๋ไทยแลนด์ 4.0 ไปพร้อม
  กัน ภายในงานมีนักธุรกิจ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชน รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใน
  ภาครัฐ-เอกชน สถาบันการศึกษาใน จ.เชียงใหม่ ร่วมรับฟัง จำนวนกว่า 500 คน ร่วมพิธีการอนุญาตให้ใช้
  สิทธิเทคโนโลยีของ มช. เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และยกระดับภาคเศรษฐกิจและสังคมของ
  ประเทศไทย รวมทั้งดำเนินการด้านทำสัญญาขออนุญาตใช้สิทธิ ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ภายใต้
  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการการส่งเสริมกิจกรรม อุทยาน
  วิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

  นอกจากนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ยังได้จัดให้มี พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวก่ำล้านนาสายพันธุ์ใหม่ ด้วย
  การสนับสนุนการวิจัยและบริการอื่นๆ ภายใต้โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research
  Program) โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ภายใต้โครงการอุทยาน
  วิทยาศาสตร์ภาคเหนือแก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ข้าวเหนียวดำดอยสะเก็ด จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่
  ก่ำหอม มช., ก่ำเจ้า มช. 107, และก่ำดอยสะเก็ด ผลงานการปรับปรุงพันธุ์โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชนา
  กานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และคณะนักวิจัย จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมวิจัยกับชุมนุม
  สหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าว สายพันธุ์ท้องถิ่นโดยยกระดับข้าวสายพันธุ์พื้น
  เมืองสู่การเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
  เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและประเทศชาติตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ก่อนนำชมความก้าวหน้าทางวิทยา
  ศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านบูธจุดแสดงผลงานของหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ และเครือข่าย
  Startup ที่ใช้บริการจากอุทยานฯ

  ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

  ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

  ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

  ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม


  Share FB

  91118Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias