• กระทรวงเกษตร ฯ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาต่อเนื่อง ชลประทานขยายผล
  จัดงาน “สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่”

  กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา กรมชลประทานขานรับ จัดงาน “สู่ฝันของพ่อ..สานต่อ
  เกษตรทฤษฎีใหม่” ให้ความรู้ประชาชน เกษตรกร ใช้ทรัพยากรน้ำและดินอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เน้นพึ่งพา
  และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง พร้อมเสริมสร้างเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เข้มแข็ง และขยายผลเพื่อขับ
  เคลื่อนประเทศในแนวทางศาสตร์พระราชาต่อไป

  นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าที่ผ่านมามีเกษตรกรจำนวนมาก
  ประสบผลสำเร็จจากการนำแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ สามารถปลดหนี้สิน ครอบครัวมีความสุข
  บนพื้นฐานของความพอเพียง กระทรวงเกษตร ฯ จึงมีเป้าหมายในการขยายผลทฤษฎีใหม่ให้ครอบคลุมทั้ง
  ประเทศปีละ 70,000 ราย ใน 882 อำเภอ เฉลี่ยอำเภอละ 80 ราย เพื่อเป็นต้นแบบของการยกระดับคุณภาพชีวิต
  โดยให้หน่วยงานราชการ ทุกหน่วยงานมาร่วมกันขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในแผนขับ
  เคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย

  “กรมชลประทานเป็นหนึ่งหน่วยงานหลักที่เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เรื่องน้ำ ปัจจัยสำคัญหลักในการทำการเกษตร
  ครั้งนี้จึงได้จัดงาน “สู่ฝันของพ่อ...สานต่อทฤษฎีใหม่” เพื่อเปิดพื้นที่ตลาดนัดความรู้ให้คนทำการเกษตรทฤษฎี
  ใหม่ เครือข่ายต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์การทำงานมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันวางแผนขับ
  เคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับลุ่มน้ำ เพื่อจะออกแบบต้นแบบที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงต่อไป” รัฐมนตรีว่า
  การก.เกษตร ฯ กล่าว

  กระทรวงเกษตร ฯ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาต่อเนื่อง ชลประทานขยายผล
จัดงาน “สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่”

  ด้านดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมชลประทานได้น้อมนำศาสตร์พระราชา
  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตร
  ทฤษฎีใหม่มาใช้มาโดยตลอด เฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันขยายพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งในและนอกเขตชล
  ประทาน และได้วางเป้าหมายที่จะขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กว้างขวางออกไปมากขึ้นเรื่อย ๆเพราะเป็นแนว
  ทางที่จะพัฒนาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่เน้นการอนุรักษ์
  ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ การเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ เป็นหลัก จากนั้นรายได้เกษตรกรจึงจะเพิ่มขึ้นและช่วยให้
  หนี้สินลดลงตามมา

  กระทรวงเกษตร ฯ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาต่อเนื่อง ชลประทานขยายผล
จัดงาน “สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่”

  “การขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจมากขึ้น และร่วมสืบสานศาสตร์ของพระราชา
  กรมชลประทานจึงได้นำเอานิทรรศการความเป็นมาของเกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์พระราชากับการขับเคลื่อน
  ยุทธศาสตร์ชาติ มาจัดแสดงในงานครั้งนี้ ทั้งจากกรมชลประทาน และหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุน เพื่อ
  ให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมนิทรรศการประมวลภาพการเสด็จเยือนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่มาใน
  รูปแบบ “หุ่นจำลองมีชีวิต” บ้านลุงสมจิต : ฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
  ประยุกต์” ดร.ทองเปลว กล่าว

  กระทรวงเกษตร ฯ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาต่อเนื่อง ชลประทานขยายผล
จัดงาน “สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่”

  นอกจากนี้ มีการเสวนาเรื่อง ความเป็นมา กลับสู่รากเหง้า เกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก Tentative Formula สู่
  โคก หนอง นา โมเดล โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
  อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน มาร่วมพูดคุยกัน และกรมชลประทานได้จัดให้มีการ
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เร่งรัดขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่ต้อง
  ปลดล็อคและนำเสนอแนวทางการสนับสนุนที่จำเป็นต่อภาครัฐ และได้พบกับเครือข่ายต่างๆที่น้อมนำเอา
  เกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเองจนประสบความสำเร็จ สามารถพูดคุยแลก
  เปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเดินชมแปลงตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่แบบ
  ประยุกต์ (โคก หนอง นา โมเดล) เลือกชมเลือกซื้อสินค้าจากตลาดนัดเกษตรทฤษฎีใหม่และเครือข่าย รับ
  ชมการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดสระบุรี และการฉายหนังกลางแปลงในคืนวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน โดย
  งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน นี้ ณ บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

  อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่จากหน่วยงาน
  ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น กรมประมง กรมหม่อมไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริม
  การเกษตรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมปศุสัตว์ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด และศูนย์วิจัย
  พันธุ์ข้าว จึงอยากเชิญผู้สนใจร่วมไปชม ช็อป ชิม ผลผลิตทางการเกษตร ในงาน“สู่ฝันของพ่อ..สานต่อ
  เกษตรทฤษฎีใหม่” และร่วมสืบสานศาสตร์ของพระราชาไปด้วยกัน

  Share FB

  051118Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias