วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน

 • วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน

  2 สิงหาคม 2561 นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จัดโดยความร่วมมือของหน่วย
  งานเครือข่าย ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  (วว.) เป้าหมายขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานราก โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง
  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะผู้บริหาร ทีมนักวิทยาศาสตร์ และนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการ
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมต่างระดับ อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  นายอภิชัยฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญกับการยกระดับผู้ประกอบการโอทอปในพื้นที่
  10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ นครพนม น่าน แม่ฮ่องสอน ตากนราธิวาส
  ปัตตานี และชัยนาท เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักการของวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรม
  ทางการเกษตรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ สร้างความ
  เข้มแข็งและยั่งยืนแก่อาชีพเกษตรกรรม

  วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน

  นางอุมาพรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับ
  ภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งเป้านำวิทยา-
  ศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปช่วยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าโอทอปให้
  ได้คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และนำไปสู่การจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งทาง
  เศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับ
  ดักการมีรายได้ปานกลางสู่การสร้างรายได้สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้
  และโอกาสอย่างทั่วถึงโดย ซึ่งในวันนี้มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้ประกอบการOTOP และ เกษตรกร

  จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน จำนวนประมาณ 500 คน รวมทั้งได้มีการ
  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการผลิตยกระดับคุณภาพของสินค้าOTOPและสร้างนวัตกรรม
  การเกษตรด้วย นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัด
  ที่ประชากรมีความหลากหลาย

  ขณะเดียวกันก็อยู่ร่วมกันโดยไม่เคยปรากฏความแตกต่างแต่อย่างใดและยังรักษาวัฒนธรรมของตนเอา
  ไว้ได้อันเป็นเสน่ห์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในส่วนสินค้าOTOPของจังหวัดส่วนใหญ่พบว่ายังไม่เป็นที่
  นิยมของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร เนื่องจากสินค้าโอทอปที่ผลิตและจำหน่ายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยัง
  ขาดเอกลักษณ์และไม่มีความแตกต่างจากที่อื่น การที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เลือกพื้นที่จังหวัด
  แม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่เป้าหมายพัฒนาทั้งด้านเกษตร และสินค้าโอทอป เพื่อให้การสนับสนุนองค์ความ
  รู้ทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้ประกอบการโอทอป
  และเกษตรกรให้ได้รับความรู้ เพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของ ผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกรให้ดี
  ขึ้น เป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ต่อไปได้


  วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน
  วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน

  วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน
  วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน

  วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน
  วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน

  วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน
  วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน

  วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน
  วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน

  วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน
  วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน

  วศ. จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพฯ ยกระดับ OTOP จ.แม่ฮ่องสอน

  Share FB

  3/8/2018Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias