วศ.ระดมผลงานวิทยาศาสตร์พลิกโฉมโอทอปอำนาจเจริญ

 • วศ.ระดมผลงานวิทยาศาสตร์พลิกโฉมโอทอปอำนาจเจริญ

  “กรมวิทยาศาสตร์บริการ” เดินหน้าลุย “อำนาจเจริญ” ระดมองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
  นวัตกรรม นำร่องเสริมแกร่งวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ OTOP รองรับโครงการ “Big Rock”
  สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ พร้อมโชว์นวัตกรรมสารกรองสนิมเหล็กจากน้ำบาดาล
  และนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำต้นทุนต่ำ การันตีได้น้ำสะอาด กินได้ ดื่มได้ ไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสาร
  แปลกปลอม เร่งปูพรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชุมชนและผู้ประกอบการโอทอปทั่วประเทศนำไปใช้
  ประโยชน์ต่อไป

  นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้รับ
  มอบหมายจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
  ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือ Big Rock โดยร่วมกับ
  สถาบันการศึกษา นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้
  ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ OTOP รวมถึงพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุม
  ชน นำร่องใน 10 จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศ

  โดย จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย วศ. ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 135 กลุ่ม แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า 121 กลุ่ม
  และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 14 กลุ่ม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการลงพื้นที่ประเมินปัญหาของ
  ผู้ประกอบการแต่ละราย และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทดสอบ เพื่อจัดทำหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยี
  หรือให้คำปรึกษาเชิงลึก สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและยก
  ระดับคุณภาพสินค้าได้จริง จนนำไปสู่การยื่นขอรับรองมาตรฐานและส่งผลให้เกิดเพิ่มมูลค่าของสิน
  ค้าได้ต่อไป


  วศ.ระดมผลงานวิทยาศาสตร์พลิกโฉมโอทอปอำนาจเจริญ

  นอกจากนี้ วศ. ยังได้จัดการสาธิตเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ การ
  กำจัดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน การแสดงนวัตกรรมการย้อมสีธรรมชาติด้วยสีดอกดาวเรืองและสีจาก
  กากกาแฟ เทคโนโลยีบล๊อกปูพื้นจากยางธรรมชาติ และเทคโนโลยีเครื่องกรองน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับชุมชน
  เป็นต้น

  นางอุมาพร กล่าวต่อว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ วศ. นำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนนั้น สามารถนำไป
  ประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่จำกัดเพียงเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบ
  การผลิตภัณฑ์ OTOP เท่านั้น เช่น เทคโนโลยีบล็อกปูพื้นจากยางธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย
  และกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำไปพัฒนาสร้างเป็นพื้นลู่ ลาน ในสนามกีฬาเอนกประสงค์ ถึงประมาณ 65
  แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งมีการนำไปเป็นยางสร้างถนนและอีกหลายอย่าง ซึ่งก่อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อ
  การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา รวมถึงช่วยชาวสวนยางพาราไม่ให้เจอปัญหาราคา
  ผันผวนหรืออย่างกรณี เทคโนโลยีเครื่องกรองน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับชุมชน ซึ่งเกิดจากการที่ะบบการกำจัด
  สนิมเหล็กในน้ำบาดาลที่ใช้ในปัจจุบัน ต้องใช้สารกรองที่นำเข้าจากต่างประเทศและใช้เครื่องกรองน้ำซึ่งมี
  ราคาแพง จนไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างแพร่หลายในชุมชน วศ. จึงได้ทำการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา จน
  กระทั่งสามารถผลิตสารกรองสนิมเหล็ก และเครื่องกรองน้ำที่มีราคาถูกขึ้นใช้ภายประเทศ รวมทั้งได้ถ่ายทอด
  เทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อสร้างวิทยากรและเป็นศูนย์กลางขยายองค์ความรู้ไปสู่
  ชุมชนต่างๆ ต่อไป

  “งานวิจัยชิ้นนี้นับว่ามีประโยชน์มากต่อประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการโอทอป เพราะกระบวนการผลิตสินค้า
  โอทอปส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้น้ำสะอาด ซึ่งเทคโนโลยีสารกรองสนิมเหล็กและเครื่องกรองน้ำของเราเป็น
  เทคโนโลยีต้นทุนต่ำ ทุกคนสามารถนำไปผลิตใช้งานเองได้ทันที ที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนจากการซื้อน้ำ
  ถังละ 20 บาทมาใช้งานได้อีกด้วย และสามารถมั่นใจได้ว่าน้ำที่ผ่านเครื่องกรองของ วศ. เป็นน้ำที่สะอาด ไม่ปน
  เปื้อนเชื้อโรค ไม่ปนเปื้อนสารแปลกปลอมที่อยู่ในน้ำแน่นอน ผิดกับน้ำที่มีขายอยู่ทั่วไปซึ่งแม้จะมองด้วยตาเปล่า
  เป็นน้ำใส แต่เมื่อตรวจสอบจริงๆ จะพบว่า เป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง วศ. จะเดินหน้า
  เผยแพร่เทคโนโลยีตัวนี้ไปสู่ชุมชนให้แพร่หลายต่อไป” อธิบดี วศ. กล่าว


  วศ.ระดมผลงานวิทยาศาสตร์พลิกโฉมโอทอปอำนาจเจริญ


  วศ.ระดมผลงานวิทยาศาสตร์พลิกโฉมโอทอปอำนาจเจริญ


  วศ.ระดมผลงานวิทยาศาสตร์พลิกโฉมโอทอปอำนาจเจริญ


  Share FB

  30718Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias