สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บท
ฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ

 • สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บท
  ฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ

  เมื่อเช้าวันนี้ 12 กรกฎาคม นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลง
  พื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลก เปิดประชุมจัดทำแผนแม่บทฟื้นฟู “บึงราชนก” พร้อมกำหนดแผนปฏิบัติ
  การให้หน่วยเกี่ยวข้องขับเคลื่อน หวังฟื้นสภาพบึงให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สมบูรณ์ของประเทศ ตั้งเป้าได้แผน
  บริหารจัดการอย่างครอบคลุมทุกมิติ


  สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บท
ฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ

  นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน
  เปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและฟื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก เพื่อชี้แจงกรอบ
  แนวคิดและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาและรับ
  ฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์จากพื้นที่จริง ก่อนเดินทางไปยังสถานีเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล ระบบเติมน้ำ
  ผ่านสระ ที่บ้านเสวยซุง หมู่ที่ 7 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และติดตามการเตรียมความพร้อมสำหรับ
  การรับน้ำเข้าทุ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่ทุ่งบางระกำ ต.แม่ระหัน อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
  จัดการน้ำประจำปี 2561 ณ บึงราชนก จ.พิษณุโลก ว่า บึงราชนก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,865 ไร่ 2 งาน
  85 ตารางวา ตั้งอยู่ในเขต ต.สมอแข อ.เมือง และต.วังพิกุล ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก


  จัดเป็นพื้นที่ที่เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการน้ำที่มีความหลากหลาย และมีความสำคัญแห่ง
  หนึ่งของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของบึงราชนกจำนวนมาก ทั้งเพื่อทำการเกษตร
  ปศุสัตว์ รวมถึงการสร้างที่อยู่อาศัย ขณะเดียวกันส่วนราชการที่มาขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ก็มีการปล่อยปละละ
  เลยขาดการดูแลพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพ มีการใช้งบประมาณจำนวนมากในพื้นที่แต่ไม่มีการบูรณาการให้เกิด
  ประโยชน์หลักในการเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำ

  จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ สทนช. เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูบึงราชนก
  โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาของบึงราชนกในด้านทรัพยากรน้ำ มลพิษ ระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์ และอื่นๆ
  ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และจัดทำแผนพัฒนาที่ครอบคลุมตามยุทธ
  ศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืน ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป
  ดำเนินการได้อย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยขั้นแรก สทนช. จะทำการสำรวจและเก็บข้อมูลต่างๆ
  อาทิ สภาพภูมิประเทศ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า ปริมาณตะกอน ทรัพยากรดิน ระบบนิเวศทางน้ำและ
  บนบก การใช้ประโยชน์พื้นที่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม การท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่จำ
  เป็นต่อการปรับปรุงและฟื้นฟู รวมถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ เพื่อนำมาผนวกกับการวิเคราะห์ระบบ
  บริหารจัดการน้ำ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้แผนแม่บทที่สามารถฟื้นฟูพัฒนาบึงราชนกได้
  อย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  “ในแผนแม่บทฯ อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการพื้นที่ รวม
  ถึงขั้นตอนดำเนินงาน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ
  การจัดองค์กรเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการดำเนินการ
  ตามแผน ซึ่งรายละเอียดแผนงานทั้งหมด สทนช.จะดำเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
  ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การฟื้นฟูบึงราชนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการ
  บริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ รวมถึงสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนด้วย”
  เลขาธิการ สทนช. กล่าว


  สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บท
ฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ

  สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บท
  ฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ

  สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บท
ฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ
  สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บท
  ฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ


  สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บท
ฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ
  สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บท
  ฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ


  สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บท
ฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ
  สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บท
  ฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ


  สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บท
ฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ
  สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บท
  ฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ


  สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บท
ฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ
  สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บท
  ฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ


  สทนช.ลงพื้นที่สำรวจบึงราชนก จ.พิษณุโลกรุกทำแผนแม่บท
ฟื้นฟูเพื่อบริหารจัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ

  Share FB

  120718Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias