กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย 
หนุนวัสดุคอมโพสิทตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
  หนุนวัสดุคอมโพสิทตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

  6 กรกฎาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ สมาคมไทยคอมโพสิท จัดแถลงข่าวการบูรณาการ
  ความร่วมมือด้านวัสดุคอมโพสิท เพื่อเป็นโอกาสขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยาน
  ยนต์สมัยใหม่และการบินในประเทศไทยที่มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทาง
  วัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอมโพสิทสำหรับโครงสร้างอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและมีความเชี่ยว
  ชาญให้ได้มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ


  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย 
หนุนวัสดุคอมโพสิทตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

  นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งเน้นการสร้างความ
  สามารถในการแข่งขันด้วยการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม เป้าหมาย S-Curve และ New S-Curveจึงให้
  ความสำคัญการส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยของห้องปฏิบัติ
  การวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จากคอมโพสิท เพื่อเตรียมการและผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อาทิ
  ด้านยานยนต์สมัยใหม่และการบินที่เป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวผ่านกับดักรายได้ปาน
  กลางระดับสูงในอนาคต อีกทั้งวัสดุคอมโพสิทเป็นวัสดุสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการ เนื่องจากมีคุณ
  สมบัติที่ดีกว่าทั้งมีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรง ช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
  ไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา อีกทั้งเป็นวัสดุที่สามารถประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม
  หลากหลายทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมการต่อเรือ และอื่นๆ

  นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วย
  งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสร้างมาตรฐานด้วย NQI/MSTQ ทางด้านทดสอบวัสดุและชิ้นส่วนผลิต
  ภัณฑ์จากคอมโพสิทสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบิน จึงให้ความสำคัญการสร้างโครง
  สร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยของห้อง
  ปฏิบัติการวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จากคอมโพสิทขึ้นในประเทศไทย เพื่อผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรม
  สมัยใหม่ อาทิ ด้านยานยนต์สมัยใหม่และการบิน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของ
  ประเทศ

  นายดนู โชติกพนิช นายกสมาคมไทยคอมโพสิท กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการด้านห้องปฏิบัติ
  การจะช่วยสนับสนุนภาคเอกชนทำให้การผลิตได้มาตรฐาน แข่งขันสู่ตลาดต่างประเทศได้โดยกรมวิทยา
  ศาสตร์บริการได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทางวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอมโพสิทต่อเนื่อง
  รวมทั้งยังมีการร่วมมือพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เป็นการแสดงพลังความร่วมมือของภาครัฐ
  ภาคเอกชนเป็นแนวโน้มการสร้างความเข้มแข็งที่ดีในตลาดโลก

  ดร. จริยาวดี ศิริจันทรา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นักวิจัยด้านวัสดุคอมโพสิท กรมวิทยาศาสตร์
  บริการ ได้ชี้แจง ว่า วัสดุคอมโพสิทที่ใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ตามโรดแมพหรือยุทธศาสตร์
  ชาติ 20 ปี ในอุตสาหกรรม S-Curve โดยเฉพาะ New S-Curve วัสดุคอมโพสิทเป็นวัสดุที่ได้มีการ
  กำหนดไว้ในโรดแมพว่ามีความสำคัญ การพัฒนามีแนวโน้มจะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมยานยนต์สมัย
  ใหม่ อุตสาหกรรมอากาศยาน อย่างเช่น โดรน UAV เครื่องบินขนาดเล็ก หรือศูนย์โครงสร้างซ่อมบำรุง
  ชิ้นส่วนคอมโพสิท ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการมีความพร้อมในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม
  ด้านวัสดุคอมโพสิท โดยร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายที่เป็นภาคเอกชนผู้ผลิต ผู้ใช้งาน เพื่อสนับสนุน
  กลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้ไม่เกิน 5 ปีนี้

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย 
หนุนวัสดุคอมโพสิทตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0


  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย 
หนุนวัสดุคอมโพสิทตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0


  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย 
หนุนวัสดุคอมโพสิทตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย 
หนุนวัสดุคอมโพสิทตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย 
หนุนวัสดุคอมโพสิทตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

  Share FB

  090718Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias