สทนช.ลุยเปิดเวทีฟังความเห็นภาคตะวันออกเดินหน้ากำหนดขอบเขตลุ่มน้ำใหม่ทั่วประเทศ

 • สทนช.ลุยเปิดเวทีฟังความเห็นภาคตะวันออกเดินหน้ากำหนดขอบเขตลุ่มน้ำใหม่ทั่วประเทศ

  นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า
  ปัจจุบันประเทศไทยมีการแบ่งลุ่มน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเป็น 25 ลุ่มน้ำหลัก และ 254 ลุ่มน้ำสาขา แต่ยังมี
  ลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำย่อยบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมโยงสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม นอกจากนี้ยังพบว่าลุ่มน้ำหลัก
  หลายลุ่มน้ำมีขนาดเล็ก บางลุ่มน้ำหลักมีความสัมพันธ์เชิงอุทกวิทยาและการบริหารจัดการที่คาบเกี่ยวกับลุ่ม
  น้ำหลักอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเบ็ดเสร็จในแต่ละลุ่มน้ำ จึงจำเป็นต้องทบทวนการกำหนด
  ขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำใหม่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยน
  แปลงอย่างรวดเร็ว

  สทนช.ลุยเปิดเวทีฟังความเห็นภาคตะวันออกเดินหน้ากำหนดขอบเขตลุ่มน้ำใหม่ทั่วประเทศ


  สทนช.ลุยเปิดเวทีฟังความเห็นภาคตะวันออกเดินหน้ากำหนดขอบเขตลุ่มน้ำใหม่ทั่วประเทศ


  สทนช.ลุยเปิดเวทีฟังความเห็นภาคตะวันออกเดินหน้ากำหนดขอบเขตลุ่มน้ำใหม่ทั่วประเทศ

  โดย สทนช. ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการศึกษาทบทวนการกำหนดขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ
  ที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและผลกระทบจากการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำใหม่
  ให้เหมาะกับการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม ตลอดจนศึกษาผลกระทบของการกำหนดลุ่มน้ำในเชิงบริหารจัด
  การน้ำ กฎหมาย การปกครอง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิเคราะห์แบ่งขอบเขตของลุ่มน้ำย่อยและสาขาย่อย
  ให้เหมาะสมกับการนำมาใช้ในสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในกรณีภาวะน้ำท่วม และการ
  ขาดแคลนน้ำ โดยได้วางเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งขอบเขตลุ่มน้ำ อย่างน้อย 4 ระดับ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำประธาน ลุ่ม
  น้ำหลัก ลุ่มน้ำย่อย และลุ่มน้ำสาขาย่อย ซึ่งจะมีลุ่มน้ำประธานทั้งหมด 10 กลุ่มลุ่มน้ำ หรือคลัสเตอร์ลุ่มน้ำ และจะ
  มีการจับกลุ่มลุ่มน้ำหลักจาก เดิม 25 ลุ่มน้ำใหม่

  นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเขตลุ่มน้ำประธาน ลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำย่อย และลุ่ม
  น้ำสาขาย่อย ที่มีความละเอียดถูกต้องบนแผนที่มาตรส่วน 1:4,000 เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลแผนที่สนับสนุน
  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบนโปรแกรม Google Earth ที่สามารถเรียกใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวม
  ทั้งทำการศึกษาและกำหนดลักษณะรายละเอียดการใช้น้ำ หลักเกณฑ์วิธีการแบ่งประเภทการใช้น้ำแต่ละประเภท
  และศึกษาแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการคิดค่าใช้น้ำไปพร้อมๆ กันด้วย

  อย่างไรก็ตาม การทบทวนการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำใหม่ดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในแต่
  ละลุ่มน้ำ สทนช.จึงจัดให้มีเวทีชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
  ประชาชนได้รับทราบ โดยจะกระจายจัดเวทีในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ 8 พื้นที่ๆ ละ 2 ครั้งเพื่อสร้างกระบวนการมี
  ส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ อันจะนำมาซึ่งผลการศึกษาที่รอบด้านและ
  เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายต่อไป

  สทนช.ลุยเปิดเวทีฟังความเห็นภาคตะวันออกเดินหน้ากำหนดขอบเขตลุ่มน้ำใหม่ทั่วประเทศ  โดยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สทนช. มีการจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาทบทวนแบ่งพื้นที่
  ลุ่มน้ำที่เหมาะสม (ภาคตะวันออก) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ B โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ
  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำเสนอเกณฑ์การแบ่งพื้นที่ลุ่มและรับฟังความคิดเห็นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน
  พื้นที่ได้รับทราบ และในโอกาสเดียวกัน สทนช. ยังจะมีการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญ
  หาน้ำตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารป้อง
  กันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ของกรมชลประทาน และโครงการพัฒนาแหล่ง
  น้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ของ
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  “สทนช. คาดว่า จะสามารถสรุปรายละเอียดผลการศึกษาการแบ่งลุ่มน้ำใหม่ทั้งลุ่มน้ำประธาน ลุ่มน้ำหลัก
  ลุ่มน้ำย่อย และลุ่มน้ำสาขาย่อย แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561 นี้ และมั่นใจว่าการแบ่งลุ่มน้ำใหม่ จะ
  ช่วยทำให้การบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเท่าทันต่อสถานการณ์
  น้ำในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว” ผู้อำนวยกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากร
  น้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าว  Share FB

  50718Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias