ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

 • ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว
  ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาพลาสติกและขยะพลาสติก
  ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็น “วาระแห่งชาติ” ภาค
  เอกชนเองก็ให้ความสำคัญและตอบรับร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณขยะพลา
  สติกเป็นอย่างดี เพื่อช่วยกันทำให้ปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และการเกิดขยะพลาสติกลดน้อยลง
  ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
  ประชาชนเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง และก็
  สอดคล้องกับการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ที่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหา
  ขยะพลาสติก ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการที่จะร่วมมือกันลดปริมาณขยะพลาสติกอย่าง
  ยั่งยืน


  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในวันสิ่งแวดล้อม
  โลก 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวด
  ล้อมโลก ประจำปี 2561 ขึ้น ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตามประเด็นการรณรงค์ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
  Beat Plastic Pollution: If you can’t reuse it, refuse it “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เพื่อรณรงค์ร่วม
  กับนานาประเทศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
  ชาติและสิ่งแวดล้อม และเมื่อวันที่17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ก็เป็นกิจกรรม “วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run
  For Nature 2018” ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

  ในวันเดียวกันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมสำคัญอีกหนึ่งกิจกรรม
  คือกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อส่งเสริม
  การมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสา โดยเฉพาะการบำเพ็ญประโยชน์และทำกิจกรรมต่าง ๆ ใน
  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งการเก็บขยะ ทำ
  ความสะอาดพื้นที่ และการกำจัดผักตบชวา ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพระนครศรี
  อยุธยา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน
  นักศึกษา อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เข้าร่วมกว่า 900
  คน  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  Share FB

  19618Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias