ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก

 • ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก

  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กล่าวว่า ขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  อย่างรุนแรงมากขึ้น ซึ่งไม่ว่าในเมืองใหญ่หรือชุมชนในชนบท ถุงพลาสติกก็เป็นที่นิยมอย่าง
  แพร่หลาย เพราะอำนวยความสะดวกสบายให้ทุกคน เมื่อต้องไปจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพ
  สินค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าชุมชน รวมทั้งใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่ม ทำให้ประเทศไทย
  มีขยะถุงพลาสติกเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ในช่วง
  10 ปี ที่ผ่านมามีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ 12 % ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือ
  ประมาณปีละ 2 ล้านตัน มีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยประมาณปีละ 0.5
  ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อนอาทิ ถุงร้อน
  ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว เป็นต้น โดยเฉพาะปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ปี 2559 จำนวน 27
  ล้านตัน ทำให้มีปริมาณขยะพลาสติกเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 3.2 ล้านตัน อีกทั้งข้อมูลของ

  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า แต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง
  5 แสนล้านใบ ซึ่งครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
  แล้วทิ้ง (single-use plastic หรือ disposable plastic) นอกจากนี้แต่ละปี มีปริมาณขยะ
  พลาสติกกว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล ส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเล เช่น
  เต่าทะเล หรือปลาขนาดใหญ่ จะคิดว่าถุงพลาสติกเป็นแมงกระพรุน เมื่อกินเข้าไปใน
  กระเพาะอาหาร ถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยได้ ทำให้สัตว์ทะเลเหล่านี้ตายได้ ซึ่งจากปัญหา
  ดังกล่าวโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ จึงได้กำหนดประเด็นเรื่องขยะพลาสติกเป็น
  ประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 “Beat Plastic Pollution :
  If you can’t reuse it, refuse it” “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”


  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในวันสิ่งแวดล้อม
  โลก 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวด
  ล้อมโลก ประจำปี 2561 ขึ้น ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตามประเด็นการรณรงค์ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
  Beat Plastic Pollution: If you can’t reuse it, refuse it “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เพื่อรณรงค์ร่วม
  กับนานาประเทศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
  ชาติและสิ่งแวดล้อม

  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ก็เป็นกิจกรรม “วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018” ซึ่งเป็น
  กิจกรรมต่อเนื่องส่งท้ายเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 โดยร่วมกับ จังหวัดพระนครศรี
  อยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา - กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา United Nations
  Environment Programme (UN Environment) และ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run
  For Nature 2018

  เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย พร้อมไปกับการจัดกระบวนการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด
  ล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการเกิดขยะ ตามประเด็นการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี2561โดยมีการ
  แจกแก้วน้ำซิลิโคนพับได้ให้กับนักวิ่งทุกท่านเพื่อใช้เติมน้ำตลอดการวิ่ง และสามารถนำติดตัวไปใช้ใน
  งานวิ่งอื่น ๆ ได้อีก ซึ่งจะเป็นการรณรงค์ลดใช้แก้วพลาสติก นอกจากนี้ ในการวิ่งระยะทาง 2กิโลเมตร
  ได้จัดให้เป็นการวิ่งซึ่งเป็นเทรนด์ออกกำลังกายด้วยการวิ่งสุดฮิตจากสวีเดน ที่เรียกว่า “Plogging” ซึ่ง
  เป็นการวิ่งที่ผสมการเดินเก็บขยะไปด้วยในตัว ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
  ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
  ล้อม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมายในการสร้างโมเดลของกระบวนการวิ่งที่เป็นมิตร
  กับสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมวิ่งกว่า 2500 คน และการวิ่ง Plogging ในครั้งนี้สามารถรวบรวมขยะได้
  80 กิโลกรัม ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และ มูลนิธิผู้
  พิทักษ์ป่า


  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก
  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก

  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก
  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก

  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก
  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก

  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก
  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก

  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก
  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก

  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก
  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก

  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก
  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก

  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก
  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก


  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก

  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก
  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก

  ทส. จัดกิจกรรมอินเทรนด์ “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” ลดขยะพลาสติก

  Share FB

  19618Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias