• ปลุกพลังคนไทยให้ความสำคัญกับธรรมชาติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

  Connecting People to Nature : I'm With Nature "ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ"กรมส่งเสริม
  คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานเนื่อง
  ในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560 ในวันที่ ๕ มิถุนายน 2560 ภายใต้แนวคิด :Connec
  ting People to Natureและคำขวัญ : I'm With Nature (ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ) เพื่อ
  รณรงค์สร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นประชา
  ชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ รอยัล พารากอน
  ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

  นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าตลอด
  ระยะเวลาที่องค์การสหประชาชาติ (United Nation :UN) กำหนดให้ วันสิ่งแวดล้อมโลก
  หรือ World Environment Day ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นการกระตุ้นสร้างความ
  ตื่นตัวต่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ที่เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประ
  ชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP ) ขึ้น มีการทำข้อตกลงร่วมกัน
  ของรัฐบาลนานาประเทศที่เข้าร่วมประชุมสหประชาชาติว่าด้วย เรื่องสิ่งแวดล้อมของ
  มนุษย์ Conference on the Human Environment เมื่อวันที่ 4 – 16 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสต๊อก
  โฮล์ม ประเทศสวีเดน เพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้าน
  สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2560 นี้ ทางโครงการฯ ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องใน
  วันสิ่งแวดล้อมโลกว่า "Connecting People to Nature" โดยมีสโลแกนหรือคำขวัญคือ
  "I'm With Nature (ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ)" เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรม
  ชาติที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาไว้ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของธรรมชาติ สร้างความเข้าใจ
  และแสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั่วโลก

  นอกจากนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ(UNEP)ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนทำ
  กิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อและเข้าหาธรรมชาติให้มากขึ้นโดยเฉพาะเยาวชน โดยได้แนะนำกิจ
  กรรมสำหรับการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก ดังนี้ 1)ให้คำมั่นสัญญา
  ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมุ่งมั่น 2)กระตุ้นให้ประชาชนทำกิจกรรมเพื่อเชื่อม
  ต่อกับธรรมชาติ อาทิ จัดให้ประชาชนเยี่ยมชมสวนสาธารณะ พื้นที่อนุรักษ์ หรือพื้นที่อุทยาน
  แห่งชาติ ร่วมกันทำความสะอาด รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะ
  ลงทะเบียนในเว็ปไซต์ World Environment Day และถ่ายรูปเพื่อโพสต์บนโซเชียลมีเดียด้วย
  hashtag #WithNature และ 3) การดำเนินงานภายในภาครัฐ อาทิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินงานร่วมกับสื่อมวลชนด้านต่างๆ
  เพื่อเผยแพร่การดำเนินที่สำคัญของประเทศ  นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในวาระดังกล่าว กรมส่ง
  เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้กำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 เพื่อร่วม
  รณรงค์พร้อมกับประเทศต่าง ๆ ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์
  ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

  โดยรณรงค์สร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นให้
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเผยแพผลสัมฤทธิ์ และเชิดชูเกียรติบุคคลและ
  องค์กรต้นแบบทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล
  เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
  ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมแสดงพลังในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
  การรณรงค์ในครั้งนี้ นอกจากนี้ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมกิจ
  กรรมเพื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมได้ทั่วประเทศ โดยจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าท่องเที่ยวในสถานที่
  ต่าง ๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช : มอบส่วนลดค่าที่พักในอุทยานแห่งชาติ 30%
  กรมป่าไม้ : มอบกล้าไม้เพื่อให้ประชาชนนำกลับไปปลูกที่บ้านของตนเองโดยนอกจากจะ
  สามารถ รับได้ที่งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น5 ศูนย์การค้าสยาม
  พารากอน แล้วยังสามารถติดต่อขอรับได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ทั่วประเทศ
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
  ภูเก็ต (Phuket Aquarium) จังหวัดภูเก็ต องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ยกเว้นค่า
  ธรรมเนียมเข้าท่องเที่ยวในสวนสัตว์ทั่วประเทศทั้งเด็กและผู้ใหญ่ องค์การอุตสาหกรรมป่า
  ไม้ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนป่าทั่วประเทศ และส่วนลดค่าที่พัก 50% รวมทั้งยกเว้น
  ค่าธรรมเนียมเข้าท่องเที่ยวในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง องค์
  การสวนพฤกษศาสตร์ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั่วประเทศ

  นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่อง
  ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 โดยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
  ในแต่ละจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรม
  ชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนายสากล ฐินะกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการรณรงค์ตาม
  ประเด็นหลักในวันสิ่งแวดล้อมโลก "Connecting People to Nature" แล้ว กรมส่งเสริมคุณภาพ
  สิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้องดให้บริการถุงพลาสติกทุกวัน
  "จันทร์-พุธ-ศุกร์" และ วันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ โดยเริ่มตั้งแต่วันสิ่งแวดล้อมโลก
  5 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการลดปริมาณถุงพลาสติกตั้งแต่แหล่งกำเนิดและแก้ไขปัญหา
  ถุงพลาสติกที่เกิดขึ้นใน ประเทศไทยอย่างจริงจังอีกด้วย

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเนื่องใน
  วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์
  ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. และขอความร่วมมือในการลด
  ใช้ถุงพลาสติกจากประชาชนและทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งและจริงจัง เพื่อลดปริมาณขยะ
  จากถุงพลาสติกซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของสิ่งแวดล้อมลงได้Copyrigh © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias