วว.จับมือพันธมิตร จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
ส่งต่อนวัตกรรมเสริมแกร่ง OTOP และเกษตรกร ไทย

 • วว.จับมือพันธมิตร จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
  ส่งต่อนวัตกรรมเสริมแกร่ง OTOP และเกษตรกร ไทย

   

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผนึกกำลังภาคีความร่วมมือ จัด“มหกรรมวิทย์
  สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค”15–16 มิถุนายนนี้ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
  ปูพรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกร
  ในท้องถิ่น ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
  ดร.ลักษมีปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดเผยว่า ความ
  เหลื่อมล้ำในสังคมนับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยมีสาเหตุหลักมาจากประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะ
  ความยากจน รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
  ดังกล่าว ขณะที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้ทิศทางการทำงาน
  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความปรองดองให้กับคนในชาติ โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโน
  โลยีและนวัตกรรม เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ระดับฐานราก และ
  เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความเป็น Thailand 4.0 ต่อไป

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และเครือ
  ข่ายความร่วมมือ อาทิ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมการพัฒนาชุมชน บริษัทประชารัฐรักสามัคคี และสถาบันการ
  ศึกษาต่างๆ ดำเนินโครงการยกระดับOTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่ในสุดในประเทศ และโครงการ 1 ตำบล 1
  นวัตกรรมเกษตร เพื่อสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ
  ชีวิต สร้างอาชีพ และรายได้ให้ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นนวัตกรรมเพื่อชุมชน
  โดยมุ่งเน้นไปที่ 2 เรื่องหลัก คือ 1.พัฒนาการเกษตร ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม และ 2.พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP
  ให้สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปยกระดับสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยลดต้นทุน เพิ่มขีดความ
  สามารถแข่งขัน


  วว.จับมือพันธมิตร จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
ส่งต่อนวัตกรรมเสริมแกร่ง OTOP และเกษตรกร ไทย

  ดร.ลักษมี กล่าวต่อว่า วว. คาดหวังให้ทั้ง 2 โครงการ เป็นเครื่องมือนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของ
  เกษตรกรทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการโอทอปใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมาได้
  เปิดตัวนำร่องไปแล้ว 2 จังหวัด คือ จ.น่าน และ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้จัดกิจกรรม “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับ
  ภูมิภาค” และครั้งที่ 3 ที่ จ.อำนาจเจริญ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัด ในระหว่างวันที่ 15–16
  มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณอภิชัยสมบูรณ์ปกรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

  สำหรับการจัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ในแต่ละจังหวัดทั้งที่ผ่านมาแล้ว และกำลังจะจัดต่อ
  เนื่องไปนั้น ถือเป็นการเปิดตัวโครงการให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโอทอปในแต่จังหวัดได้รับรู้ ตระหนักและตื่นตัว
  ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาการผลิต และยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยภาย
  หลังการจัดงาน นักวิจัยจาก วว. และ วศ. รวมทั้งสถาบันการศึกษาเครือข่ายในพื้นที่จะลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความ
  รู้และให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโอทอปแบบรายต่อราย กลุ่มต่อกลุ่ม ครอบคลุมทั้งจังหวัด

  ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วันของการจัดงาน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การเสวนาและบรรยายความรู้หัวข้อ
  ต่างๆ อาทิ การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่เกษตรอัจฉริยะ, การยกระดับผู้ประกอบการ OTOP และการยกระดับการ
  เกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2.การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ
  OTOP หลักสูตรต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือและเห็ดเผาะ, การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง,
  การฝึกปฎิบัติออกแบบบรรจุภัณฑ์, การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม,ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการเตรียมสถานที่
  ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด อย.

  รวมถึงเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้และการตรวจสอบความแก่ของทุเรียนที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะ
  นี้ เป็นต้นขณะเดียวกัน ในงานยังจะมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
  ประเทศไทย (วว.) กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง “การพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการOTOP และระบบการ
  รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร” เพื่อร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ผู้
  ประกอบการและเกษตรกรในท้องถิ่นได้นำใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพต่อไป“วว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัด
  ‘มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค’ ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการปูทางให้
  ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป และเกษตรกรในพื้นที่มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว ยังจะเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ระหว่างหน่วยงานภาย
  ใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการศึกษา และภาคีความร่วมมือต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการผลิต
  และความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการโอทอปและเกษตรกร เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดความ
  เหลื่อมล้ำ และเกิดความเท่าเทียมกันในสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป” ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  แห่งประเทศไทย (วว.) กล่าว


  วว.จับมือพันธมิตร จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
ส่งต่อนวัตกรรมเสริมแกร่ง OTOP และเกษตรกร ไทย  วว.จับมือพันธมิตร จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
ส่งต่อนวัตกรรมเสริมแกร่ง OTOP และเกษตรกร ไทย  วว.จับมือพันธมิตร จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
ส่งต่อนวัตกรรมเสริมแกร่ง OTOP และเกษตรกร ไทย

  วว.จับมือพันธมิตร จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
ส่งต่อนวัตกรรมเสริมแกร่ง OTOP และเกษตรกร ไทย

  วว.จับมือพันธมิตร จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
ส่งต่อนวัตกรรมเสริมแกร่ง OTOP และเกษตรกร ไทย

  วว.จับมือพันธมิตร จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
ส่งต่อนวัตกรรมเสริมแกร่ง OTOP และเกษตรกร ไทย

  วว.จับมือพันธมิตร จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
ส่งต่อนวัตกรรมเสริมแกร่ง OTOP และเกษตรกร ไทย

  Share FB

  18618Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias