ทส. รณรงค์ลดขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561พร้อมจับมือ อตก. ประกาศ
เป็นตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม

 • ทส. รณรงค์ลดขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561พร้อมจับมือ อตก.
  ประกาศเป็นตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)
  จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ลดขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ประจำปี
  2561 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก
  รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นหลักใน
  การรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561

  วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561เวลา10.00น. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ตลาด อตก.)
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครโดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยา
  กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่ง
  แวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความ
  สำคัญและถูกหยิบยกขึ้นมาหารือควบคู่กันในการประชุมระดับนานาชาติ จากหลักฐานที่ปรากฏ
  ชัดมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ทั้งภาพแพขยะในมหาสมุทร ภาพผลกระทบของขยะพลาสติกที่มีต่อนก
  ทะเล และสัตว์ทะเล อาทิ เต่าทะเล โลมา วาฬ และสัตว์ทะเลหายากอื่น ๆ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
  ว่าขยะพลาสติกกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงมากขึ้น จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมเรา
  จึงต้องช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่งไม่ว่าในเมืองใหญ่หรือชุมชนในชนบท ถุงพลาสติกก็
  เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะอำนวยความสะดวกสบายให้ทุกคน เมื่อต้องไปจับจ่ายสินค้าตาม
  ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าชุมชน รวมทั้งใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่ม ทำให้ประเทศ
  ไทยมีขยะถุงพลาสติกเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ใน
  ช่วง 10 ปี


  ทส. รณรงค์ลดขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561พร้อมจับมือ อตก. ประกาศ
เป็นตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม

  ที่ผ่านมามีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ 12 % ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด (หรือประมาณปี
  ละ 2 ล้านตัน) มีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยประมาณปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ
  1.5 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อนอาทิ ถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว เป็น
  ต้น (ประมาณ ๘๐ % หรือประมาณ 1.2 ล้านตัน) โดยเฉพาะปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ปี 2559 จำนวน
  27 ล้านตัน ทำให้มีปริมาณขยะพลาสติกเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 3.2 ล้านตัน อีกทั้งข้อมูลของโครงการ
  สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า แต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ ซึ่งครึ่ง
  หนึ่งของพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single-use plastic หรือ
  disposable plastic) เช่น ช้อม ส้อม แก้วน้ำพลาสติก

  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
  ปัญหาพลาสติกและขยะพลาสติก ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบให้การจัดการขยะมูล
  ฝอยเป็น “วาระแห่งชาติ”ภาคเอกชนเองก็ให้ความสำคัญและตอบรับร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ
  เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกเป็นอย่างดี เพื่อช่วยกันทำให้ปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และการเกิดขยะ
  พลาสติกลดน้อยลง ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเรื่องการ
  ลดใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติก โดยพวกเราทุกคนสามารถช่วยกันลดการใช้
  ถุงพลาสติกได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับจับจ่ายแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
  มีหลากหลายวิธีในการที่จะจับจ่ายแบบไม่ใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งการลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยวิธีการ
  ต่าง ๆ เช่น การปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกในทุก ๆ โอกาสที่เป็นไปได้ อย่างการซื้อของน้อยชิ้นและ
  สามารถ ถือกลับได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติก การเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของ มาใช้ถุง
  ผ้า กระเป๋าสะพาย หรือเป้ แทนการใช้ถุงพลาสติก การใส่ของหลายอย่างรวมกันในถุงพลาสติกใบเดียว
  กันเท่าที่จะทำได้เป็นการใช้ถุงพลาสติกเท่าที่จำเป็น อีกทั้งการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้แล้วใช้
  ซ้ำได้หลายๆ ครั้ง เช่น ตะกร้า ปิ่นโต กล่องข้าว หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก็จะ
  สามารถช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้อีกทางหนึ่ง สำหรับในมุมของผู้ผลิตหรือผู้ค้าเองนั้น ก็เป็นส่วน
  สำคัญที่จะช่วยลดขยะพลาสติกได้ โดยการที่เป็นตลาดที่ปลอดจากพลาสติกและโฟม เช่น การใช้
  บรรจุภัณฑ์อื่นทดแทนโฟมให้กับลูกค้า และสนับสนุนการใช้ตะกร้า หรือถุงผ้ามาจ่ายตลาดของผู้ซื้อ
  การกำหนดนโยบายของตลาดก็ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะสร้างความยั่งยืนในการช่วยกันลด
  ใช้ถุงพลาสติกและโฟม


  ทส. รณรงค์ลดขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561พร้อมจับมือ อตก. ประกาศ
เป็นตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพ
  สิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการ
  ปัญหาขยะพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี
  2561ตามประเด็นหลักในการรณรงค์ “Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it” “รักษ์
  โลก เลิกพลาสติก”ที่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการ
  ที่จะร่วมมือกันลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ลดขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวด
  ล้อมโลก (5 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การตลาด
  เพื่อเกษตรกร หรือ ตลาด อตก. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของ
  ปัญหาขยะพลาสติก เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สอดคล้องกับ
  ประเด็นหลักในการรณรงค์ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และตามนโยบายรัฐบาล รวม
  ทั้งส่งเสริมบทบาทภาคีความร่วมมือภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะ
  จากถุงพลาสติก และเป็นช่องทางในการขยายผลการดำเนินงาน โดยจะมีการพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยว
  ข้องกับขยะพลาสติก รวมทั้งมีการประกาศเจตนารมย์ “ตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม” ระหว่าง
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

  ทส. รณรงค์ลดขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561พร้อมจับมือ อตก. ประกาศ
เป็นตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 กรม
  ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจจะร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
  ไทยเพื่อกู้วิกฤติขยะพลาสติก เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 “Beat Plastic
  Pollution : If you can’t reuse it, refuse it” “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน
  2561 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด
  นนทบุรี โดยจะมีการเสวนาสื่อสารทำความเข้าใจถึงวิกฤตการณ์ปัญหาขยะพลาสติก บทบาทของ
  ภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อหาทางออกและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การมอบเกียรติ
  บัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์หน่วยงานต้นแบบการลด คัดแยก ขยะมูลฝอย และของเสียอัน
  ตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 การจัดแสดงนิทรรศการ
  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และจากหน่วยงานอื่น ๆ

  ทส. รณรงค์ลดขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561พร้อมจับมือ อตก. ประกาศ
เป็นตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม
  ทส. รณรงค์ลดขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561พร้อมจับมือ อตก. ประกาศ
  เป็นตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม


  ทส. รณรงค์ลดขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561พร้อมจับมือ อตก. ประกาศ
เป็นตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม
  ทส. รณรงค์ลดขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561พร้อมจับมือ อตก. ประกาศ
  เป็นตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม


  ทส. รณรงค์ลดขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561พร้อมจับมือ อตก. ประกาศ
เป็นตลาดสดนำร่องลดพลาสติกและโฟม

  Share FB

  31518Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias