สส. มอบโล่รางวัล เชิดชู 81 วัด ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม่

 • สส. มอบโล่รางวัล เชิดชู 81 วัด ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม่

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดพิธีมอบ
  โล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เผย
  แพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด และยกย่องเชิดชูวัดที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
  ที่ดีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ อาคารหอประชุม มวก. 48
  พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระ
  พรหมบัณฑิต เจ้าคณะภาค 2 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวสัมโมทนี
  ยกถาและกล่าวเปิด


  สส. มอบโล่รางวัล เชิดชู 81 วัด ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม่

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สังคมไทยนับตั้งแต่อดีต
  จนถึงปัจจุบัน ให้ความสำคัญแก่วัดและพระภิกษุสงฆ์ ในการเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธา เชื่อถือมา
  อย่างต่อเนื่อง วัดและพระภิกษุสงฆ์จึงถือเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการนำพาชุมชนและสังคมไทยให้ก้าว
  ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการมีสติ ตื่นรู้ และก้าวทันตามพลวัตรการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  ของโลก การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในวัดจึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีในการถ่ายทอดความรู้ แนวทางการ
  ปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนและสังคม โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นตัวอย่างนำพาการประพฤติ
  ปฏิบัติสู่ชุมชนและสังคมไทย รวมถึงการเทศนา สั่งสอน และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและปลูกจิตสำ
  นึกให้แก่ศาสนิกชน ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นวัดและพระภิกษุ
  สงฆ์จึงถือเป็นเครือข่ายอันทรงพลังที่กระจายอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนและสังคมไทยทั่วประเทศที่มีศักยภาพ
  ในการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
  แวดล้อมของประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเมื่อประชาชนมีความตระหนักและเกิดจิตสำนึก
  การมีส่วนร่วมที่ดีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ย่อมก่อให้เกิดพลังในการ
  สร้างความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศให้มีความอยู่ดีมีสุขอย่างมีดุลยภาพ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
  และสิ่งแวดล้อม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  สส. มอบโล่รางวัล เชิดชู 81 วัด ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม่

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา กล่าวต่อว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็น
  ความสำคัญของวัดและพระภิกษุสงฆ์ โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมมือ
  กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดขึ้น ตั้งแต่
  ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้นำทางศาสนา เพื่อ
  ร่วมเป็นเครือข่ายที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการจัด
  การสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชนโดยส่งเสริมการประยุกต์
  ใช้เกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเป็นเครื่องมือในการพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
  เป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีสู่ชุมชน ซึ่งถือเป็นการบูรณาการงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่สำคัญ
  ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในวัดให้ดียิ่ง โดยยึดหลักอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ
  และมรรค ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปีงบประมาณ 2560 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
  แวดล้อมได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ในการผลักดันการจัดการสิ่งแวด
  ล้อมในวัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้เกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ซึ่งประกอบด้วย ความ
  สะอาดและความเป็นระเบียบ พื้นที่สีเขียว การจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้
  ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีวัดเข้าร่วมโครงการรวม
  ทั้งสิ้น 114 วัด และมีวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 81 วัด แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
  ระดับดีเยี่ยม จำนวน 22 วัด
  ระดับดีมาก จำนวน 25 วัด
  ระดับดี จำนวน 34 วัด


  สส. มอบโล่รางวัล เชิดชู 81 วัด ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม่

  สำหรับในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมมอบโล่ราง
  วัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหา
  จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้
  ในช่วงเช้า มีการเสวนาเรื่อง “ความสำเร็จของการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด” โดยมี พระราชรัตนเวที
  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระครูภาวนาวชิรคุณ ดร. เจ้าอาวาสวัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  พระอธิการประชุม เจ้าอาวาสวัดท่าประชุม จังหวัดขอนแก่น ร่วมเสวนา และมีร้อยโทพรสวรรค์ จันโปรด
  อนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในช่วงบ่าย มีพิธีเปิดการประชุมฯ
  โดยมีพระพรหมบัณฑิต เจ้าคณะภาค 2 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  กล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวเปิด พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม
  จำนวนทั้งสิ้น 81 วัด

  สส. มอบโล่รางวัล เชิดชู 81 วัด ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม่

  สส. มอบโล่รางวัล เชิดชู 81 วัด ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม่

  นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดที่มีประสิทธิภาพในครั้งนี้
  ด้วย ได้แก่ วัดแม่คาววัง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย/วัดอรัญญวิเวกคีรี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียง
  ราย/วัดจิกลาด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครวรรค์/วัดสระตอง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
  และวัดนารถวนา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  สำหรับการประชุมในวันนี้ จึงถือได้ว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  เพราะนอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนแล้ว ยังถือ
  เป็น “การสร้างเครือข่าย ขยายพันธมิตร” เพื่อให้มีความรู้ มีจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อม และมีส่วน
  ร่วมร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

  สส. มอบโล่รางวัล เชิดชู 81 วัด ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม่

  สส. มอบโล่รางวัล เชิดชู 81 วัด ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม่

  สส. มอบโล่รางวัล เชิดชู 81 วัด ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม่


  Share FB

  02052561Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias