ทส.จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
“ทม.พนัสนิคม” เปิด 4 ฐานเรียนรู้

 • ทส.จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
  “ทม.พนัสนิคม” เปิด 4 ฐานเรียนรู้
  “เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน” ติวเข้มการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
  ภายใต้แนวคิด “ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability” ในระหว่างวันที่
  24-30 เมษายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอยัล
  คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีเยาวชนจากทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนกว่า 100
  คน มาเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
  พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของอาเซียน ซึ่ง
  สอดคล้องกับข้อตกลงของประชาคมโลกในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable
  Development Goals (SDGs) ภายในปี 2573


  ทส.จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
“ทม.พนัสนิคม” เปิด 4 ฐานเรียนรู้

  สำหรับกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ทส. ได้นำเยาวชนลงพื้นที่เรียนรู้และลงมือ
  ปฏิบัติจากการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ เช่น การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
  ชายฝั่ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกาะมันใน
  อ.แกลง จ.ระยอง, การจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ณ โรงงาน Covestro นิคมอุต-
  สาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลง
  สภาพภูมิอากาศ ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ (ปตท.) จ.ระยอง และที่สำคัญ คือ การลงพื้นที่ศึก
  ษาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
  เมืองยั่งยืน ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี

  นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีพนัสนิคม กล่าวว่า ในอดีต เทศบาลเมืองพนัสนิคม เคย
  ประสบปัญหามลพิษจากขยะและผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง ต่อมาจึงได้รับ
  การสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ร่วมโครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่
  อย่างยั่งยืน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา
  เมือง ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จนสามารถลดปัญหาขยะเหลือเพียง 12 ตัน มีการเพิ่ม
  พื้นที่สีเขียว พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเป็นเทศบาล
  ขนาดกลางที่ได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2555 และ
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังได้ขยายผลให้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เมืองต้นแบบสิ่งแวด
  ล้อมยั่งยืนอาเซียน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนายกระดับการพัฒนาสิ่งแวด
  ล้อมเมืองสู่ความยั่งยืนในระดับอาเซียน


  ทส.จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
“ทม.พนัสนิคม” เปิด 4 ฐานเรียนรู้


  สำหรับการลงพื้นที่เทศบาลพนัสนิคมของเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการพาไปศึกษาดูงาน
  4 จุด คือ 1.การอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในเมืองที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีการ
  ปลูกต้นไม้ใหญ่เกือบ 4,000 ต้น และได้รับการลงทะเบียนเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทุกต้น 2.
  โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 3.การนำ
  ขยะอินทรีย์มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 4.ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้
  ไผ่ ซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวพนัสนิคม ซึ่งได้มีการพัฒนาจากเครื่องใช้ในครัวเรือนจน
  กระทั่งเป็นโอท็อป 5 ดาว

  “การลงพื้นที่ของกลุ่มเยาวชนอาเซียนครั้งนี้ เชื่อว่าจะทำให้เยาวชนทุกคนได้มองเห็นภาพตัวอย่าง
  การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ควบคู่กับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
  ประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น และหวังเป็นอย่าง
  ยิ่งว่า ทุกคนจะสามารถนำไปขยายผลปรับใช้ในการพัฒนาเมืองขอตัวเองให้เกิดความน่าอยู่อย่าง
  ยั่งยืนต่อไป” นายวิจัย กล่าว

  ทส.จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
“ทม.พนัสนิคม” เปิด 4 ฐานเรียนรู้

  ทส.จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
“ทม.พนัสนิคม” เปิด 4 ฐานเรียนรู้

  ทส.จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
“ทม.พนัสนิคม” เปิด 4 ฐานเรียนรู้

  Share FB

  1052561Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias