คณะวิทย์ฯ ม.มหิดล ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมเปิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ VentureClub@MUSC 
เสริมแกร่ง “สตาร์ทอัพ”

 • คณะวิทย์ฯ ม.มหิดล ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมเปิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ VentureClub@MUSC
  เสริมแกร่ง “สตาร์ทอัพ”

  “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ร่วมขับเคลื่อน “ไทยแลนด์ 4.0” ระดมผลงานนวัตกรรมจัดงาน
  “The @Venture Day เปิดบ้านนวัตกร” พร้อมเปิดตัว “VentureClub@MUSC” ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
  “สตาร์ทอัพ” สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย-นวัตกรรมของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทั้งภาคธุรกิจ
  นักลงทุน ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับตัวเอง


  คณะวิทย์ฯ ม.มหิดล ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมเปิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ VentureClub@MUSC 
เสริมแกร่ง “สตาร์ทอัพ”

  ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย
  มหิดล ได้วางยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
  เพียง” พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “ประเทศไทย 4.0”โดยมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองในการ
  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการเกิด
  ขึ้นของวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่หรือสตาร์ทอัพ (Startup) ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ จากแนวคิดใหม่
  โดยมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนธุรกิจ ส่งเสริมและพัฒนาศักย
  ภาพของธุรกิจทุกระดับ และได้จัดให้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว โดย
  ได้กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดย คณะวิทยาศาสตร์
  ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล และของประเทศ ที่ดำเนินการอย่างเข้มแข็ง ในการสร้าง
  องค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรม ที่มาจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง ถือเป็น Deep Tech ที่มีจุด
  แข็งต่อการนำไปพัฒนาต่อยอดทั้งในเชิงความรู้ใหม่และ เชิงพาณิชย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์
  เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า “... แนวนโยบายดังกล่าว
  ถือว่ามีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจครอบ
  คลุมทั้งด้านการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะความสามารถเชี่ยวชาญเชิงวิทยาศาสตร์และเทค
  โนโลยี การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ การบริการทางวิชาการ รวมถึงการ
  สนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปพัฒนาต่อยอดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ
  พัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน เช่นกัน ...”

  คณะวิทย์ฯ ม.มหิดล ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมเปิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ VentureClub@MUSC 
เสริมแกร่ง “สตาร์ทอัพ”

  ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มุ่งมั่นสร้างปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษา
  วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมๆ ไปกับการพัฒนา
  บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงของประเทศ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยะประเทศ โดยในปี 2561
  นี้ ในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดตั้งหน่วย
  งาน และสร้าง อาคาร VentureClub@MUSC บนพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ
  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯเพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาที่
  มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้มีพื้นที่บ่มเพาะให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจ
  ด้วยตนเอง โดยอาศัยผลงานวิจัยที่มีความพร้อมของคณะ รวมทั้งเป็นแหล่งเชื่อมโยงและให้คำปรึกษา
  กับ ภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีความต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ได้กำหนดจัด
  งาน “The @Venture Day เปิดบ้านนวัตกร”ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา13.00-16.30 น.
  ณ อาคาร VentureClub@MUSC (อาคาร V) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรม
  ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการทางวิชาการ อาทิ กิจกรรมการสำรวจเปิด
  ขุมทรัพย์ “บัญชีนวัตกรรม” ของคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ที่คัดสรรมาเป็นตัวอย่างกว่า 30 ผลงาน
  ครอบคลุม ทั้งนวัตกรรมด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม อาหาร สุขภาพ ยารักษาโรค การแพทย์ เทคโนโลยี
  IoT รวมทั้งการให้บริการข้อมูลและคลีนิกเทคโนโลยี เป็นต้น มีกิจกรรมเยี่ยมชมตัวอย่างของ Start-up
  Unit ความสำเร็จของการต่อยอดผลงานนวัตกรรม จากงานวิจัยสู่ Entrepreneur การแนะนำหลักสูตร
  นานาชาติแบบสองปริญญาร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มี
  ความสามารถเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์หลายสาขา และหลักสูตรในการสร้างนวัตกร เพื่อ
  ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ในงานดังกล่าวยังได้เน้นให้มีการพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้
  ผลิตนวัตกรรม กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักลงทุน จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ

  คณะวิทย์ฯ ม.มหิดล ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมเปิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ VentureClub@MUSC 
เสริมแกร่ง “สตาร์ทอัพ”

  นอกจากนั้น ในงาน ดิแอดเวนเจอร์เดย์-เปิดบ้านนวัตกร นี้ ยังมีกิจกรรม Pitching Idea: Open Innovation
  จาก 7 ทีมนวัตกร ประกอบด้วย ทีมนักศึกษาทั้งปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และบุคลากรของคณะฯ ที่ได้ผ่าน
  โครงการบ่มเพาะทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยมาแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการจัดงานครั้งนี้
  ที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้โหวตผลงานที่ชื่นชอบ พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในงาน ซึ่งมีทั้งผลงานเกี่ยวกับด้าน
  สุขภาพ อาหาร สิ่งแวดล้อม การสร้างรายได้จากขยะ และเส้นใยอัจฉริยะ เป็นต้น ซึ่งคุณพิสิฐ กุศลาไสยา
  นนท์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย ในฐานะอดีตนายกสมาคม ศิษย์เก่าคณะวิทยา
  ศาสตร์ มหิดล และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เคยได้รับรางวัลมหิดลทยากร ปี 2559
  ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มาร่วมงาน ได้กล่าวว่า “... เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ได้เห็นความพยายามในการริเริ่มส่งเสริม
  โครงการนำความรู้และผลงานนวัตกรรมของคณะฯ พัฒนาไปสู่การใช้เชิงธุรกิจ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐ
  กิจของประเทศ ให้เริ่มต้นมีผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรและนักศึกษา
  ของคณะฯ ให้มีความอุตสาหะมุ่งมั่นในภารกิจนี้ต่อไป เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงของมหาวิทยาลัย
  และประเทศชาติ....”


  คณะวิทย์ฯ ม.มหิดล ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมเปิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ VentureClub@MUSC 
เสริมแกร่ง “สตาร์ทอัพ”

  คณะวิทย์ฯ ม.มหิดล ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมเปิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ VentureClub@MUSC 
เสริมแกร่ง “สตาร์ทอัพ”

  คณะวิทย์ฯ ม.มหิดล ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมเปิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ VentureClub@MUSC 
เสริมแกร่ง “สตาร์ทอัพ”

  คณะวิทย์ฯ ม.มหิดล ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมเปิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ VentureClub@MUSC 
เสริมแกร่ง “สตาร์ทอัพ”

  คณะวิทย์ฯ ม.มหิดล ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมเปิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ VentureClub@MUSC 
เสริมแกร่ง “สตาร์ทอัพ”

  คณะวิทย์ฯ ม.มหิดล ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมเปิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ VentureClub@MUSC 
เสริมแกร่ง “สตาร์ทอัพ”

  Share FB
  24032561Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias